Ošetřovatelská péče podle modelu Oremové

Oči jsou nenahraditelnou hodnotou a zaslouží si tu největší pozornost a péči. Náš životní styl, schopnost pracovat, číst, psát, sportovat a v konečném důsledku i schopnost sebepéče v mnohém závisí na kvalitním zraku.


SOUHRN: Empatie sester, kvalitní vědomosti a zručnost sehrávají důležitou úlohu při aktivním přístupu k pacientovi, při řešení jeho aktuálních i potenciálních problémů. Konceptuální rámec Dorothey Oremové se ukázal jako velmi dobře využitelný u pacientů se zrakovým postižením, protože s poruchou zrakových funkcí ztrácejí schopnost sebepéče.
Klíčová slova: šedý zákal, komplexní ošetřovatelská péče, ošetřovatelský proces, model sebepéče, deficit sebepéče

SUMMARY: Active nursing care requires empathy, good knowledge, and skills to solve the patient’s actual and potential problems. The conceptual framework of Dorothy Orem has proven to be well used in patients with vision impairment as these lose their selfcare abilities.
Key words: cataract, comprehensive nursing care, nursing process, self-care model, self-care deficit


Současné ošetřovatelství vyžaduje nový, individuální přístup k pacientům. Od ošetřovatelského procesu se očekává, že přispěje ke zkvalitnění života a zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i psychického, sociálního a duchovního.

Ošetřovatelství je nejen mimořádně náročné povolání, ale je to i podnětné a radostné poslání, ve kterém se spojuje mistrovství odborných úkonů s ochotou pomáhat lidem a pracovat v jejich prospěch. Komplexní ošetřovatelská péče je jako plánovaná a organizovaná činnost realizována výlučně metodou ošetřovatelského procesu, který umožňuje stanovit zaměření a strukturu poskytované ošetřovatelské péče tak, aby odpovídala zdravotním potřebám a stavu jedince, rodiny i společnosti a řešila jejich biopsychosociální problémy. Komplexní ošetřovatelská péče identifikuje aktuální a potenciální zdravotní problémy, stanovuje priority ošetřovatelství a definuje specifickou zodpovědnost a autonomii sester při jejím poskytování (1).

Model podle Dorothey Oremové je jednou z filozofií ošetřovatelství. Objasňuje péči o jedince při naplňování lidských potřeb. Poukazuje na to, že specifickým zájmem ošetřovatelství je uspokojování potřeb člověka mobilizováním péče sama o sebe na podkladě lidské přirozenosti, tj. zachování zdraví a života, ochrany před onemocněním a zraněním anebo zotavováním se z nemoci či poranění (1).

Kazuistika

83letá žena byla plánovaně přijata na oční oddělení pro postupnou ztrátu zraku, výrazněji na pravém oku. Pacientka je vdova, žije ve společné domácnosti s dcerou, zetěm a nejmladším vnukem. Je důchodkyně. Hospitalizovaná byla za účelem operační léčby šedého zákalu pravého oka. Kromě diabetu a ICHS je léčena pro hypertenzi. Pět dní před operací si 4krát denně jako profilaxi zánětu kapala do pravého oka Uniflox kapky. Interní předoperační vyšetření si zrealizovala cestou svého praktického lékaře. Pacientka je vzhledem k praktické slepotě částečně závislá na pomoci druhých. Hospitalizací se tak po ztrátě zraku poprvé ocitla sama v úplně novém prostředí, a proto vyžaduje zvýšenou péči, alespoň do doby seznámení se s prostředím a režimem oddělení.

Obecné uspořádání informací podle modelu D. Oremové

A. Univerzální požadavky

* Udržování dostatečného příjmu potravy
* Udržování dostatečného přívodu vzduchu ve smyslu dýchání – pravidelnost, frekvence, kvalita, hloubka, typ dýchání, zvuky při dýchání, kašel, sputum, kouření, léky…
* Udržování dostatečného příjmu tekutin
* Udržování rovnováhy mezi aktivitou a odpočinkem
* Udržování rovnováhy mezi samotou a sociální interakcí
* Zabezpečení vylučování
* Prevence faktorů ohrožujících lidský život, jeho funkce a pohodu
* Podpora životních funkcí, podpora fungování normálního stavu člověka

B. Vývojové požadavky

* Požadavky spojené s růstem a vývojem organismu
* Požadavky týkající se přechodu z jedné životní fáze do druhé
* Požadavky související s krizovými životními situacemi

C. Terapeutické požadavky

* Vědomí o vlastním zdravotním stavu
* Vyhledávání a zabezpečení vhodné lékařské pomoci
* Efektivní dodržování a výkon lékařských doporučení
* Uvědomění si a regulace diskomfortu anebo následků terapie
* Akceptace onemocnění a zdravotní péče
* Přijetí důsledků patologických stavů a naučit se s nimi žít

Ošetřovatelské diagnózy

Po posouzení stavu pacientky jsem zformulovala následující aktuální sesterské diagnózy: (stanoveno podle taxonomie NANDA II)

* Narušené smyslové zrakové vnímání související s téměř úplnou slepotou projevující se nejistotou při chůzi a strachem při používaní hygienických zařízení.
* Strach v souvislosti s operačním zákrokem projevující se napětím a neklidem.
* Narušený spánek související se změnou prostředí a vlivem rušivých momentů projevující se problematickým usínáním a častým probouzením se v průběhu spánku.
* Snížený objem tělesných tekutin související se sníženým příjmem tekutin, projevující se ztrátou turgoru kůže a sušší sliznicí ústní dutiny.
* Deficit vědomostí o dodržování diabetické diety související s lehkovážností, projevující se nedodržováním diety v domácím prostředí a touhou po informacích.

Stanovila jsem také potenciální sesterské diagnózy:

* Riziko vzniku zácpy v souvislosti se sníženým příjmem tekutin.
* Riziko infekce oka v souvislosti s pooperačním stavem.
* Riziko úrazu v souvislosti s téměř úplnou slepotou.

Rozpracovaná sesterská diagnóza 00122 – Narušené smyslové (zrakové) vnímání související s téměř úplnou slepotou projevující se nejistotou při chůzi a strach při používání sociálních zařízení.

Cíl: Pacientka si bude kompenzovat narušené smyslové (zrakové) vnímání do 24 hodin.
Priorita: vysoká
Výsledná kritéria:
* pacientka si sníží strach při používání toalety do 2 hodin a sprchy do 24 hodin,
* pacientka se pohybuje po oddělení s jistotou a bezpečně do 2 hodin,
* pacientka využívá orientační body a bezpečnostní pomůcky okamžitě,
* pacientka používá signalizační zařízení do 20 minut.

Intervence:

* Posuď pacientčinu orientaci po oddělení.
* Nauč pacientku používat signalizační zařízení.
* Veď pacientku k tomu, aby si uměla vyžádat pomoc.
* Nauč pacientku bezpečnému pohybu po oddělení.
* Nauč pacientku samostatně používat sprchu a toaletu.

Realizace

10.30 hod.: Zjistila jsem, že pacientčina orientace po oddělení je slabá a sama se obává dojít na toaletu. Proto jsem jí pomohla.

10.40 hod.: Pacientku jsem vzala na pochůzku po celém oddělení. Navštívily jsme pracovnu sester, vyšetřovací místnost, ambulanci, toalety, sprchu a 2krát jsme prošly chodbu po celé její délce. Pacientku jsem upozornila na madla podél všech stěn, jakož i světelné označení sociálních zařízení. Pacientku jsem ujistila o tom, že celé oddělení je bezbariérové a nemá o co klopýtnout. Opakovaně jsem jí vysvětlila způsob používání signalizačního zařízení a ubezpečila ji o permanentní možnosti pomoci členy personálu. Slíbila jsem, že při sprchovaní ráno před operací jí pomůže sanitářka.

11.00 hod.: Pacientka samostatně zvládla příchod na ošetření do vyšetřovací místnosti oddělení.

Hodnocení

Pacientka se po oddělení pohybuje samostatně anebo za dopomoci spolupacientek, samostatně používá toaletu i sprchu. Ví, kdy a jak použít signalizační zařízení. Cíl jsme splnili. Doporučuji kontrolovat pacientčinu bezpečnost.

Závěr

Model D. Oremové poskytuje sestrám nejen teoretický základ, ale i pracovní rámec, jakým způsobem pomáhat jedincům, rodinám a skupinám zabezpečit si rovnováhu mezi schopnostmi postarat se o sebe a požadavky kladenými na tuto schopnost. Poskytování ošetřovatelské péče si vyžaduje týmovou spolupráci všech, kteří se na této péči podílejí, nevyjímaje rodinu (2).


O autorovi: Bc. Erika Petrášová, oční oddělení, FN Trnava (erikapetrasova@azet.sk)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!