Ošetřovatelská péče při zvládání komplikací při umělé náhradě kyčelního kloubu

Počet komplikací u pacientů před a po náhradě kyčelního kloubu lze snížit.

– Před operací nutno pohovořit s pacientem a vyjasnit si, co od operace očekává, co poté smí a nesmí, seznámit ho s riziky a zhodnotit jeho psychický stav (je-li schopen pochopit naše pokyny a řídit se jimi).

– Volit vhodný typ implantátu vzhledem k věku a fyzické aktivitě pacienta, k anatomickým podmínkám operovaného kloubu, ke stavu kosti.

– Důležitá je důsledná prevence TEN a ostatních komplikací vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta.

– Zvolit optimální techniku operace, anestézie a pooperační péče.

– Nezanedbatelnou součástí výsledného efektu je rehabilitace v pooperačním období.

– Následné pravidelné sledování pacienta a rtg kontroly jsou základním předpokladem jeho úspěšné léčby.

S výčtem komplikací, které souvisí s operačním výkonem, se přímo nabízí otázka, zda k tomu, aby středně zdravotnický tým byl schopen nabídnout špičkové zvládnutí problému v oblasti péče o nemocného, stačí studium a praxe. Permanentní vzdělávání je nutné formou studia, školení, seminářů a bohužel dosud málo dostupných zahraničních stáží – zde to není jenom otázka ekonomická, ale hlavně špatná jazyková vybavenost SZP. Na naší klinice se setkal s velkým zájmem kurz hojení ran firmy Johnson & Johnson. Poznatků z tohoto kurzu celkem se slušnými výsledky využíváme hlavně na septickém oddělení.

Skvělý je kurs o aplikaci žilních kanyl pořádaný firmou MSM. Tím chci naznačit, že se blýská na lepší časy, co se týká zajímavých vzdělávacích programů pro sestry. Zde hlavně záleží na přístupu vedoucích sester, jak dokáží své podřízené motivovat k dalšímu sebevzdělávání. Jedině vzdělaná a přiměřeně sebevědomá sestra může být rovnocennou partnerkou lékaře, k čemuž spěje celá koncepce moderního ošetřovatelství.

Fota archív kliniky

Obr. 1 Luxace TEP kyčle

Obr. 2 Příklad výjimečného selhání bezcementované jamky

Obr. 3

Uvolnění cementovaného dříku CF 30

Obr. 4

Stav řešen reimplantací revizního dříku S-ROM

Obr. 5

Uvolnění cementované jamky endoprotézy Poldi III

Obr. 6

Stav řešen reimplantací za jamku LOR se spongioplastikou acetabula

Ohodnoťte tento článek!