Ošetřovatelská péče v hyperbarické komoře

Hyperbarická oxygenoterapie (HBOT) je léčebná metoda, při které pacient inhaluje kyslík nejčastěji 100% koncentrace ve speciální přetlakové komoře při vyšším tlaku, než je běžný atmosférický tlak. Expozice je jeden léčebný výkon v hyperbarické oxygenoterapii (medicíně) s použitím hyperbarické komory.

HBOT je integrální součástí komplexní zdravotní péče, přičemž indikace HBOT byly schváleny na konferenci European Committee for Hyperbaric Medicine ve francouzském Lille v roce 2004 (Mathieu, 2006). Zvláštní skupinu léčených diagnóz v HBOT tvoří tzv. off-label diagnózy, u kterých se zdravotní pojišťovny nepodílejí na finanční úhradě HBOT pro zatím nedostatečné informace o benefitech terapie na základě medicíny důkazů (Palušková, 2010).
Typy hyperbarických komor a) jednomístné – určené pro léčbu jedné

osoby b) vícemístné – určené pro léčbu dvou a více osob Při expozici se v jednomístné komoře, tzn. v jejím korpusu, nachází pouze pacient, ve vícemístné komoře je v interiéru i odborný personál (lékař, sestra).

Postavení sestry v HBOT v mezinárodním kontextu

Jedinečnost práce sestry v HBOT vyplývá z technického zázemí, potřeby speciální fyzické a psychické způsobilosti personálu i péče o pacienty z různých medicínských oborů se širokou škálou léčených diagnóz. Vzhledem ke schváleným terapeutickým postupům HBOT v zemích Evropské unie, doporučením pro bezpečnost provozu vícemístných hyperbarických komor a kvalifikačním předpokladům personálu dochází k rychlému rozvoji oboru HBOT (Education of nurses, operators and technicians in hyperbaric facilities in Europe, 2008). V Evropě mají sestry možnost vzdělávat se v rámci European Baromedical Association (EBAss). V USA jsou sestry organizované v Baromedical Nurses Association (BNA), přičemž sestra v HBOT má významné postavení – pracuje jako zdravotnický, výzkumný a administrativní pracovník, mentor i manažer (Kindwall, Whelan ed., 2008).
Úloha sestry v HBOT je charakterizovaná zejména těmito determinanty: 1. snaha o poskytování optimální ošetřovatelské péče 2. aktivní účast na zvyšování kvality komplexní zdravotní péče v HBOT 3. včasná identifikace a kvalifikovaná účast na řešení krizových situací v HBOT 4. poskytování odborné a emocionální podpory v HBOT 5. vedení ošetřovatelské dokumentace v HBOT 6. snaha o zvyšování kvalifikace a celoživotní vzdělávání 7. aktivní účast na zvyšování úrovně ošetřovatelských standardů v HBOT

Specifická zdravotní způsobilost sestry při práci ve vícemístné hyperbarické komoře

Specifikem pracovního zařazení sestry v HBOT je skutečnost, že při práci ve vícemístné hyperbarické komoře musí být zdravotně způsobilá vykonávat činnost v prostředí atmosférického přetlaku. Kromě povinných vstupních a periodických lékařských prohlídek při posuzování způsobilosti pro práci v HBOT proto doporučujeme ještě před nástupem podrobit se zkušební expozici ve vícemístné hyperbarické komoře. Úspěšné absolvování tohoto testu je objektivním důkazem, že kandidátka zvládne pobyt v omezeném prostoru, toleruje zvýšený atmosférický tlak a je schopná pracovat ve ztížených pracovních podmínkách. Významně se tak sníží riziko poškození zdraví provozního odborného personálu a uvedené pracovní zařazení je nutné evidovat jako rizikové (LahrsonLohr, 2010). Z bezpečnostních důvodů sestra nesmí absolvovat více než jednu expozici v průběhu 24 hodin.

Kvalita a ošetřovatelské standardy

Kvalitní zdravotní péči určují standardy, které jsou charakterizované optimálností, opodstatněností, účinností, rovností (léčba čerpatelná bez rozdílu pro každého pacienta ve stejné kvalitě a adekvátním množství), dostupností a přijatelností pro pacienta. Ošetřovatelský standard je platná a dohodnutá definice přijatelné ošetřovatelské péče, je normou, podle které lze hodnotit, zda ošetřovatelská činnost odpovídá požadované úrovni (Farkašová a kol., 2009). Jeho úlohou je vytvoření racionálního plánování, realizace a kontroly poskytované ošetřovatelské péče a sledování jejího výsledku. Kromě určení obsahové náplně a rozsahu práce sestry standard musí zároveň splňovat specifické požadavky pacienta kladené na zdravotní péči při současné úrovni vědomostí a dostupných zdrojů. Proto je žádoucí, aby ošetřovatelské standardy byly neoddělitelnou součástí péče o každou diagnózu léčenou HBOT. Je potřebné, aby jasně vymezovaly oblasti ošetřovatelské péče v HBOT, určovaly pracovníky, pro které jsou závazné, včetně „designu“ ošetřovatelských výkonů (design výkonů určuje jejich celkový obraz, tj. výchozí body, strukturu, způsoby dosažení cíle a cíl samotný), jejich cíle a objektivně hodnotitelné parametry každého standardu.

Závěr

Práce sestry zásadním způsobem ovlivňuje úroveň poskytované zdravotní péče v HBOT. Poskytuje pacientovi komplexní péči, přičemž sestra jako její přímý poskytovatel je při výkonu povolání vystavená rizikovému pracovnímu prostředí. V zájmu zachování jejího vlastního zdraví a bezpečnosti pacienta je proto nutné vytvoření standardů ošetřovatelské péče při práci ve vícemístné hyperbarické komoře, jejich důsledné dodržování a respektování klinických souvislostí práce ve specifickém pracovním prostředí.
Literatura

Education of nurses, operators and technicians in hyperbaric facilities in Europe. EBAss/ECHM Recources manual. [on-line]. Brussels: European Baromedical Association for Nurses, Operators and Technicians. European Baromedical Association and European Committee for Hyperbaric Medicine, 2008. [cit. 2012-02-26.] Dostupné na WWW: <http://www. echm.org/documents/EBAss-ECHM%20Education%20recources%20manual%20-%20Version%202008.pdf> FARKAŠOVÁ, D. a kol. Ošetrovateľstvo – teória. 3. doplněné vyd. Martin: Osveta, 2009. 245 s. ISBN 978-808063-322-6.
KINDWALL, E. P.; WHELAN, H. T. (Ed.) Hyperbaric Medicine Practice. 3rd Edition. Flagstaff: Best Publishing Company, 2008. 1078 s. ISBN 978-1-930523-49-4.
LAHRSON-LOHR, V. (Ed.) Hyperbaric Nursing and Wound Care. Flagstaff: Best Publishing Company, 2010. 256 s. ISBN 978-1-930536-5-86.
MATHIEU, D. (Ed.) Handbook on Hyperbaric Medicine. Part I.-IV. Dordrecht: Springer, 2006. 812 s. ISBN 10 1-40204376-7 (HB).
PALUŠKOVÁ, M. HBOT use in treatment of selected off-label diagnoses in central nervous system disorders. Appeal for further research. Hyperbarická a potápěčská medicína. Sborník. I. středoevropská konference hyperbarické a potápěčské medicíny a II. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií. 2010. s. 54–59. ISBN 978-80-7368-700-7.

Souhrn Hyperbarická oxygenoterapie tvoří integrální součást zdravotní péče při léčbě vybraných diagnóz podle platného indikačního seznamu. Vzhledem ke složitosti a specifičnosti problematiky autoři upozorňují na klinické souvislosti práce sestry ve vícemístné hyperbarické komoře. Klíčová slova: vícemístná hyperbarická komora, sestra, expozice

O autorovi| MUDr. Monika Palušková, MBA1, doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.2, MUDr. Zlatica Nemcová, PhD.3 Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave1, 3, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave2

Ohodnoťte tento článek!