Ošetřovatelské předměty ve studijních oborech všeobecné a zubní lékařství na 1. LF UK

Ošetřovatelské předměty, jejichž výuku zajišťuje Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, ve studijním programu všeobecné lékařství představují předměty Ošetřovatelství a Prázdninová praxe: Základy péče o nemocné, ve studijním programu zubní lékařství První pomoc a péče o nemocné, Prázdninová praxe – péče o nemocné.

Ošetřovatelské předměty, jejichž výuku zajišťuje Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, ve studijním programu všeobecné lékařství představují předměty Ošetřovatelství a Prázdninová praxe: Základy péče o nemocné, ve studijním programu zubní lékařství První pomoc a péče o nemocné, Prázdninová praxe – péče o nemocné.

Předměty jsou ve výuce zařazeny do letního semestru 2. ročníku. Výuka předmětu Ošetřovatelství probíhá před vlastní prázdninovou praxí. Jedná se o teoreticko praktickou výuku v rozsahu 30 hodin. Studenti na cvičeních získají základní přehled o ošetřování nemocných. Vyzkoušejí si vybrané praktické dovednosti při ošetřování imobilních nemocných, při parenterální aplikaci léků, při odběrech biologického materiálu a dalších diagnosticko terapeutických výkonech. Předmět je zakončen zápočtem, který je nezbytnou podmínkou pro absolvování prázdninové praxe. Bylo by však mylné domnívat se, že tato výuka může nahradit několikaletou přípravu samostatně pracujícího zdravotníka. Bohužel se ze strany studentů stále objevují dotazy tohoto znění: „Po kolika letech studia medicíny mohu pracovat jako sestra?“ Odpověď zní jednoznačně: Nikdy. Zákon jasně vymezuje způsobilost k výkonu profese všeobecné sestry. Prázdninová praxe má rozsah 3 týdny – 120 hodin. Studenti si praxi zajišťují individuálně. Pracují pod vedením zkušených sester převážně v dopoledních službách. Volí si standardní oddělení interního nebo chirurgického typu.

Podíváme-li se do historie výuky, pak před rokem 1990 se předmět, který učil studenty medicíny základům ošetřování nemocných, jmenoval Základy zdravotnické péče. V učebním plánu byl v 1. i ve 2. ročníku. V 1. ročníku v zimním semestru 1/0, letním semestru 1/1 (přednášky/cvičení), byl zakončen zápočtem. Ve 2. ročníku v zimním semestru 1/1, v letním semestru 1/1, v obou semestrech byl zakončen zápočtem. Na předmět navazovala Prázdninová praxe: Základy zdravotnické péče v rozsahu 3 týdnů. Po roce 1990 došlo ke změně názvu předmětu i jeho rozsahu. Předmět se nazýval Péče o nemocné a jeho hodinová dotace byla 0/2, zakončen byl zápočtem. Ke snížení hodinové dotace došlo z důvodu navyšování počtu výukových hodin ostatních lékařských předmětů. Rozsah prázdninové praxe se nezměnil, změnil se název na Základy péče o nemocné. Od akademického roku 2006/2007 došlo k další změně názvu předmětu na Ošetřovatelství s hodinovou dotací 0/2 v letním semestru 2. ročníku. Tato hodinová dotace je platná dosud.

Ve studijním oboru stomatologie (dnes zubní lékařství) před rokem 1990 byl předmět Základy zdravotnické péče zařazen v 1. i 2. ročníku. V prvním ročníku byla hodinová dotace v zimním i letním semestru 1/1, zakončen byl zápočtem. Ve 2. ročníku v zimním semestru 1/2, zakončen zápočtem. Po roce 1990 došlo ke sjednocení rozsahu i náplně se studijním oborem lékařství, je povinná i Prázdninová praxe: Základy péče o nemocné v rozsahu 3 týdnů. Od roku 2005/2006 se v případě studijního programu Zubní lékařství změnil název předmětu na První pomoc a péče o nemocné v rozsahu 14 hodin za semestr ve 2. ročníku, prázdninová praxe od akademického roku 2006/2007 se zkrátila na 2 týdny. Prázdninová praxe byla před rokem 1990 realizována ve zdravotnických zařízeních v celé republice, která byla smluvně zajištěna. Studenti museli plnit praxi pouze v těchto smluvních zařízeních. Po roce 1990 si studenti zajišťují prázdninovou praxi jednotlivě na základě individuálně uzavřeného smluvního vztahu.

Tabulka 1

Tabulka 2

Tabulka 3

Obdobně probíhá výuka ošetřovatelských předmětů i na ostatních lékařských fakultách. Mimo jedné je příprava pro prázdninovou praxi delší (i dvojnásobně), než je tomu v současnosti na naší fakultě. Bývá zařazen trénink komunikace s vážně nemocným pacientem. Fakulty s menším počtem studentů realizují část seminářů přímo v nemocnicích. Někteří kolegové zasvěcují mediky i do teoretických modelů v ošetřovatelství, což se nám jeví pro potřeby studentů lékařských oborů jako nadbytečné. V akademickém roce 2009/2010 jsme u studentů realizovali anketu ke zhodnocení prázdninové praxe a zjištění pohledu studentů na ošetřovatelskou profesi. Vztah studentů k sesterské profesi nás zajímal právě proto, že sestra je nejbližším spolupracovníkem lékaře ve zdravotnickém týmu. Anketního šetření se zúčastnilo celkem 242 studentů 2. ročníku 1. LF UK v Praze.

Anketa obsahovala 5 položek: V první položce studenti hodnotili subjektivně přínos prázdninové praxe.
Ve druhé položce se studenti vyjadřovali k náročnosti práce sester.
Třetí položka byla zaměřena na spolupráci sester se studenty.
Ve čtvrté položce studenti hodnotili výuku v předmětu Ošetřovatelství.
V páté položce studenti navrhovali změny pro výuku ošetřovatelských předmětů.
Výsledky anketního šetření ukazují tabulky 1–5.

Tabulka 4

Tabulka 5

Závěr

Potěšilo nás, že studenti považují ošetřovatelské předměty za velmi přínosné pro svoji budoucí profesi. Potvrdil se náš předpoklad, že studenti mají zájem především o praktické procvičování injekční techniky. Největší zájem studentů je o praktickou aplikaci na sobě. Zde však narážíme na prováděcí vyhlášky týkající se učeben, aplikace léků, likvidace odpadu, informovaného souhlasu… Rovněž nás potěšilo, že studenti vidí a uvědomují si psychickou i fyzickou náročnost sesterské práce.


O autorovi: PhDr. Pavla Pavlíková, Mgr. Iva Eislerová, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. LF UK v Praze (pavla.pavlikova@lf1.cuni.cz, iva.eislerova@lf1.cuni.cz)

Ohodnoťte tento článek!