Ošetřovatelské záznamy u astmatických pacientů

Potřeba zvyšování odbornosti sester pracujících na odděleních a ambulancích ŠOÚ sv. Svorada, n. o. (Špecializovaný odborný ústav) stoupá spolu s rostoucím počtem respiračních chorob (bronchiální astma, alergická rinitida aj.), CHOPN, akutních onemocnění dolních cest dýchacích a s přibýváním nových inhalačních systémů v rámci farmakoterapie.

Podle statistických údajů z databází států EU jsou v Evropě v porovnání s ostatními nemocemi respirační choroby na druhém místě v mortalitě, incidenci a prevalenci. Na odděleních pneumologie a ftizeologie v nitranském ŠOÚ od roku 1998 věnujeme zvýšenou pozornost edukaci pacientů a jejich aktivní účasti na léčbě. Na našem oddělení je každý nově přijatý pacient zařazen do edukačního programu a denně si monitoruje maximální rychlost proudu vzduchu při výdechu (PEF), což nás informuje o reverzibilní bronchiální obstrukci. Naměřené hodnoty pacient zaznamenává do Denního záznamu PEF během celé hospitalizace. Tento záznam obsahuje rovněž tzv. denní variabilitu – denní proměnlivost hodnot PEF, kterou uvádíme v procentech. V roce 2001 jsme si vytvořili i tzv. Pneumokartu, která je pro sestru při větším počtu pacientů velkým pomocníkem při orientaci ve zdravotním stavu každého z nich. Vedle diagnózy a aktuálního stavu pacientova onemocnění obsahuje osobní a rodinnou anamnézu, údaje o jeho zaměstnání, o alergenech spouštějících u něj nežádoucí reakce a o zvolené léčbě a léčivech. Jsou zde také záznamy, týkající se hodnocení pacientovy techniky inhalace a zhodnocení PEF (osobní norma, denní variabilita, změny PEF, spolupráce) atd.

Význam Pneumokarty a Denního záznamu PEF

Pro pacienta:

* vybavení informacemi o monitorování hodnot PEF a správného pořadí užívání léků přispívá ke zvýšení compliance pacienta, * denní používání výdechoměru a zaznamenávání hodnot PEF zajišťuje osvojení si adekvátní zručnosti a vytvoření návyku, * monitorování hodnot PEF pacientovi umožňuje si zpětně i aktuálně uvědomit, přehodnotit, porovnat svůj subjektivní stav (příznaky, pocity ap.) s objektivními hodnotami PEF, což mu může pomoci včas předvídat zhoršení stavu průdušek, * sestra má možnost vytvářet ve vědomí a následně i podvědomí pacienta pozitivní asociace mezi zvyšováním hodnot PEF a ústupem klinických příznaků, což přispívá ke zlepšování klinického stavu pacienta, * postupné zvyšování hodnot PEF a jejich porovnávání při příjmu a odchodu připívá k motivaci pacienta (objektivizace stavu jeho průdušek, dobře reagujících na léčbu), * monitorováním PEF se pacientovi zvyšuje sebevědomí, samostatnost, pocit jistoty a možnost změny postoje k sobě samému, * uvědomění si potřeby pečovat o své zdraví, o další vývoj svého onemocnění v budoucnosti, * individuální přístup sestry pozitivně ovlivňuje psychiku pacienta, * monitorování může mít pozitivní vliv na jiného pacienta s menší compliance, * zajištění individuálního přístupu denním hodnocením PEF ze strany zdravotníka a pacientovo pozitivní hodnocení pravidelných setkání v rámci edukačního programu se může odrazit ve spokojenosti s kvalitou poskytované péče.

Pro sestru:

* záznamy sestře umožňují získat a doplnit si další odborné informace o klinickém průběhu onemocnění, o spouštěčích, potenciální genetické zátěži dalších členů rodiny atd., * zvyšování odbornosti při hodnocení hodnot PEF a denní variability, * hodnocení a záznam způsobu užívání MDI pomocí přístroje Vitalograf, * stává se odborným poradcem lékaře při navrhování jiného způsobu užívání inhalačních forem léků při nezvládnutí techniky ze strany pacienta, * Pneumokarta sestře při větším počtu pacientů umožňuje rychle se orientovat ve zdravotním stavu každého z nich, * zvyšování motivace sestry a pocitu z dobře vykonané práce při zvyšování hodnot PEF a poklesu denní variability v Denním záznamu PEF, * sestra na lůžkovém oddělení může pacientovi zajistit důkladnější přípravu na monitoraci PEF a subjektivního stavu (z časového hlediska) než sestra v pneumologické nebo alergologické ambulanci, * potenciální výstupy ze záznamů při propuštění pacienta mohou být nápomocné sestře na pneumologické ambulanci, čímž se dosahuje kontinuální péče o pacienta, * ambulantní sestra může pokračovat v kontrole zručnosti a návyků při monitorování PEF, které pacient získal edukací během hospitalizace.

Pro lékaře:

* záznamy sestry umožňují doplnit lékařskou anamnézu o údaje, na něž si pacient vzpomene dodatečně, * Denní záznam PEF lékaře informuje o aktuálním stupni obstrukce dýchacích cest, jak to umožňuje compliance pacienta, * u nově diagnostikovaných astmatiků hodnoty PEF prezentují efekt bronchodilatační léčby, zejména krátkodobě působících beta-2mimetik, ale i dlouhodobě působících, * nízké hodnoty PEF (pod 80 % osobní normy = hodnota PEF za poslední 3 roky) při monitorování astmatiků v kratším období je osobní normou nejvyšší hodnota dosažená během hospitalizace, upozorňují na nedostatečný efekt antiastmatické terapie, monitorování PEF zajišťuje dodržování dalšího kritéria léčby bronchiálního astmatu podle národních směrnic, * snižující se hodnoty PEF mohou upozornit na zhoršování astmatických potíží, které mohou progredovat při nedostatečné úpravě astmatu až do status asthmaticus, jehož frekvence je v současné době poměrně nízká a monitorováním PEF se může dále snižovat.


O autorovi: Mgr. Magdaléna Belaňová, PhD., (magdalenat@pobox.sk) ŠOÚ sv. Svorada, n. o., Nitra

Ohodnoťte tento článek!