Ošetřovatelský proces při onemocnění žaludku a dvanáctníku

Informace, které sestra o nemocném získá na počátku ošetřovatelského procesu, pomohou okamžitě zahájit potřebnou ošetřovatelskou péči. Jedná se o identická data, současný zdravotní stav a vlastní anamnestické údaje. Problémy a z nich plynoucí potřeby zjištěné při sběru informací sestra rozdělí na:

n problémy bez vztahu ke zdravotnímu stavu

potenciální

n akutní (jež je třeba řešit okamžitě) = permanentní (které vyplývají z chronického onemocnění).

Z analýzy všech údajů stanoví sestra ošetřující souhrn – ošetřovatelskou diagnózu. Jde-li například o první pomoc při příznacích onemocnění žaludku a dvanáctníku, zajistí převoz pacienta k odbornému ošetření. Pacientovi nepodáváme žádné jídlo ani tekutiny a na nadbřišek přiložíme chladný obklad. Pacienti jsou hospitalizováni na interním oddělení, jedná-li se však o  vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku komplikované penetrací, perforací, stenózou žaludku nebo pyloru, melénou a hematemézou, je třeba hospitalizace na chirurgii.

Hlavní příznaky onemocnění žaludku a dvanáctníku ovlivňující stanovení ošetřovatelského procesu:

bolest

dyspeptické obtíže

celkové příznaky (teploty, hubnutí)

poruchy motility (zácpa, průjmy, zvracení)

U bolesti monitoruje sestra její charakter, lokalizaci, intenzitu, vyzařování, rytmus a její závislost na pohybu. Dyspeptické potíže vznikají poruchou funkce zažívacího systému, jako např. sekrece slin, škytavka, říhání, nauzea, anebo jde o organické onemocnění zažívacího traktu, o příznak jiných chorob nebo o samostatné onemocnění. Mezi celkové příznaky zařazujeme úbytek hmotnosti, únavu, subfebrilie, nechutenství, nesnášenlivost určitých jídel. Porucha motility vzniká podrážděním centra v prodloužené míše. Vzniká zvracení, které dělíme na zvracení potravy a zvracení krve (hemateméza). Monitorujeme okolnosti vzniku zvracení, vzhled, množství zvratků, zápach a častost. Při hemateméze určujeme, jde-li o zvracení krve čerstvé nebo natrávené. Natrávenou krev poznáváme podle tmavé barvy zvratků vzhledu „kávové sedliny“. Je to téměř vždy projev komplikace vředové choroby žaludku a dvanáctníku.

Meléna nebo hemateméza jsou také častou diagnózou, se kterou jsou pacienti akutně přijímáni na naši chirurgickou kliniku. Vředová choroba žaludku a duodena je v posledních letech častým projevem špatného způsobu života, nepravidelnosti ve stravování a stresujících situací.

Kazuistika

48letý pacient pracuje jako soukromý podnikatel ve stavebnictví. Zaměstnává několik dalších pracovníků. S výjimkou běžných dětských nemocí nikdy vážněji nestonal. Před dvěma lety byl pro první atak vředové choroby žaludku hospitalizován na interním oddělení. Udával časté bolesti v nadbřišku po jídle a častější zvracení. Po absolvování vyšetření, která prokázala onemocnění vředovou chorobou, byl dobře informován o vzniku a léčbě nemoci a o důležitosti změny jeho životního režimu. Je sledován v poradně pro léčbu vředové choroby na interní ambulanci.

Na chirurgickou kliniku je pacient přijímán z důvodu hematemézy a tmavé stolice. Pociťuje bolest v nadbřišku, cítí se slabý a unavený. Je sice informován o možnosti této komplikace při jeho základní chorobě, ale je nutno mu některé pojmy podrobněji vysvětlovat. Vzniklo u něho snížení objemu tekutin v důsledku krevních ztrát a zvracení. Pacient je štíhlý, až hubený, neboť se z důvodu obavy z bolestí jídlu spíše vyhýbal. Podle závažnosti stavu se přijímá na chirurgickou JIP.

Vnímání zdraví, snaha o udržení zdraví

Po uložení na lůžko informuje sestra pacienta o nutnosti klidu na lůžku a sledování jeho životních funkcí na monitoru. Vysvětluje, že je nutné nepřijímat v této fázi onemocnění žádné jídlo ani tekutiny a že i vyprazdňování je nutné provádět na lůžku. Pacient je uklidněn a seznámen s různými opatřeními, která vedou ke zlepšení jeho stavu a současně napomáhají diagnostice. Vyšetření vedoucí k objasnění a léčbě jeho onemocnění již zná z předešlé hospitalizace na interním oddělení. Dobře spolupracuje, aktivně se zajímá o svůj zdravotní stav a výsledky vyšetření. Důležitá je pro něj možnost návštěvy manželky a svého spolupracovníka z důvodu zajištění chodu jeho stavební firmy.

Výživa a metabolizmus

Pacient je spíše hubený a mírně dehydratovaný. Stravovací režim v důsledku vytížení v práci příliš nedodržoval a narušoval ho pitím kávy a kouřením. Šetřicí dietu dodržoval pouze o víkendech, kdy se o jeho životosprávu starala manželka. Nyní je dostatečně zavodňován infúzní terapií (má zavedenu nazogastrickou sondu.) O důvodech těchto opatření je informován a všemu rozumí. Plně spolupracuje i při častých kontrolách jak jeho životních funkcí (TK, P), tak i při odběrech krve ke zjištění stavu jeho vnitřního prostředí a krevního obrazu.

Vylučování

Na stolici chodí pravidelně, nyní v kratších intervalech. Čerstvá meléna se u něho neprojevuje. Močí přiměřeně a bez potíží, nadměrně se nepotí.

Aktivita, cvičení

U nemocného přetrvává únava způsobená nízkými hodnotami krevního obrazu. O hygienu pečuje samostatně, sestra mu napomáhá jen tehdy, když se vyprázdní a je třeba mu pomoci s podložní mísou. Má zájem o návštěvy manželky i dětí.

Spánek, odpočinek

Spánek je narušen strachem z dalšího průběhu nemoci. Ví dobře, že fyzický a psychický odpočinek napomáhá léčbě.

Vnímání, poznávání

Smyslové vnímání není narušeno. Občas trpí bolestí v krku od nazogastrické sondy. Všem nutným nemocničním omezením se ochotně podrobuje. Je spíše mlčenlivý, ale má i vtipné připomínky k životu okolo nás.

Sebepojetí, sebeúcta

Pacient působí jako vyrovnaný, ale velmi vytížený člověk. Má velkou vůli k uzdravení. Má starost o vlastní rodinu a její existenci, ale i o rodiny svých zaměstnanců.

Mezilidské vztahy

Bydlí s manželkou a dětmi. Velmi vítá možnost mobilního telefonu, který mu umožňuje kontakt se členy rodiny. Pobyt v nemocnici vnímá jako nutnost. K ošetřujícímu personálu má důvěru a dobrý vztah.

Stres, zátěžové situace, jejich zvládání

Žije v neustálém napětí. Stresují ho termíny závazků jeho firmy, zodpovědnost za ně i za ostatní pracovníky firmy.

Víra, přesvědčení

Pacient je bez náboženského vyznání. Je pro něj velmi důležitá rodina, jeho největším přáním je, aby se dostavily co nejdříve dobré výsledky léčby.

Ošetřovatelské problémy, diagnózy

možnost vzniku stresových vředů a krvácení

možnost operace

změny stravovacích návyků

potenciální změny pracovního nasazení

porucha plnění rolí

zvládnutí situace rodinou

úzkost

potenciální změna pocitu tělesné pohody – bolest.

Ošetřovatelský plán

Zhodnocení efektu poskytnuté péče

Krvácení bylo u pacienta zastaveno konzervativně. Pacient velmi dobře chápe jednotlivé body ošetřovatelského plánu a souhlasí s nimi. Spolupráce s ním je velmi dobrá. Zásadám změny stravování velmi dobře rozumí. Sestra mu poskytla informaci o nutnosti monitorace stolice a následných opatřeních při vzniku melény. Zdůraznila nutnost pravidelného denního režimu s dostatkem odpočinku a spánku. Nabídla kontakt na psychoterapeuta, který by pomohl s odstraněním stresu a naučil klienta metody uvolnění. n

Ohodnoťte tento článek!