Ošetřovatelský proces v DD Hodonín

V roce 2004 začal Domov důchodců Hodonín pracovat metodou ošetřovatelského procesu. V zařízení je zabezpečována praxe studentů SZŠ v Kyjově v rámci studia a praxe studentů rekvalifikačních kurzů.

Objekt domova je na okraji města -je to velká pětipodlažní budova s ochozy a velkým vnitřním atriem. V domově jsou jednolůžkové pokoje, apartmány, a především dvoulůžkové pokoje, v nichž trvale žije 141 klientů. Klientela domova je velmi pestrá – jsou zde lidé imobilní, ale i mobilní osoby s pomůckou, klienti mobilní či mobilní za pomoci jiné osoby. V domově také žijí lidé se smyslovým postižením a samozřejmě dementní klienti (od počínající demence po pokročilou). V neposlední řadě i klienti s Alzheimerovou nemocí či sclerosis multiplex.

Schéma péče o klienty

O klienty se staráme na dvou stanicích, kdy každou tvoří dvě patra. Zdravotnicko-ošetřovatelský personál tvoří vrchní sestra, 2 staniční sestry, 10 všeobecných sester, 15 sanitářek a 16 pracovníků sociální péče. Všechny sestry, fýzioterapeutka i nutriční terapeut jsou v současnosti již registrovaní.

Klientům poskytujeme nepřetržitou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťujeme v osmia ve dvanáctihodinových směnách. Od roku 2002 používáme zdravotnicko-ošetřovatelskou dokumentaci, kterou jsme si z velké části sami připravili. Od roku 2004 se také začal ošetřovatelský tým DD Hodonín jednou měsíčně scházet na ústavním semináři. Cílem je seznámení se s ošetřovatelským procesem a ošetřovatelskými standardy. Kromě toho se členové týmu účastní školení (např. v NCO ZNO v Brně nebo v DLB s hospicem v Rajhradě u Brna), v jejichž rámci si prohlubují znalosti. Letos jsme začali s organizováním akreditovaných školení pro zdravotní a ošetřovatelský personál i u nás.

Specifika práce zdravotní sestry

V domově je nutné, aby každá zdravotní sestra na základě svých znalostí a zkušeností z mnoha medicínských oborů pracovala samostatně, protože nemá „po ruce“ lékaře, který by za ni rozhodoval. Ošetřovatelskou péči zabezpečuje týmová práce: zdravotní sestra – sanitář -pracovník sociální péče – rehabilitační pracovník – ergoterapeut – sociální pracovník -lékařka. Vzhledem k tomu, že v DD je mnoho imobilních klientů, klademe velký důraz na prevenci dekubitů. Řešíme ji pravidelným polohováním klientů, jejich vysazováním, případně i pasivním cvičením u dlouhodobě ležících klientů. Způsob péče je samozřejmě zaznamenáván.

Péče o inkontinentní klienty

V našem zařízení inkontinencí trpí více než 50 % klientů. Jedná se o klienty s inkontinencí L, 2. i 3. stupně. Používáme převážné inkontinentní pomůcky značek Abena, MoliMed, se kterými jsme spokojeni. V poslední době se nám osvědčily také výrobky Tena. Nejvíce našich klientů trpí těžkou inkontinencí moči i stolice, tedy 3. stupněm. Pro tyto klienty používáme převážně plenkové kalhotky. Podle možností se je snažíme kombinovat s vložnými plenami nebo natahovacími kalhotkami přes den u pohyblivějších, samostatnějších a schopnějších klientů. Klienti s 2. stupněm inkontinence, tedy inkontinencí moči, používají vložné pleny, které jsou fixovány speciálními fixačními kalhotkami. Inkontinencí 1. stupně, což je drobný únik moči, trpí zcela jistě více klientů, ale hlavně klientek, než máme evidováno. Jde zde především o velký psychický problém klienta, který se snažíme překonat odpovídající edukací zdravotnickým personálem. Všechny inkontinentní pomůcky nám předepisuje praktický lékař. Tyto pomůcky usnadňují práci ošetřujícímu personálu, ale zejména zvyšují kvalitu života klienta.

Ergoterapie a volný čas klientů

O volný čas se starají dvě ergoterapeutky, které pro naše klienty připravují zábavné akce a hry. Ty buď organizují přímo v domově, nebo i mimo něj (fašanková zábava, opékání vuřtů, doprovod klientů na výstavy). Například v roce 2004 jsme uspořádali tři výlety. Pro méně pohyblivé klienty na mechanických vozíčcích jsme realizovali procházky do okolí a do zoologické zahrady.

Vyhledávanou aktivitou z oboru ergoterapie je kroužek ručních prací, kde naši klienti pletou, háčkují, batikují, zatímco ve výtvarném kroužku tvoří z papíru, moduritu, hlíny, malují na sklo nebo pečou různé dobroty. Naše služby doplňuje knihovna s velkým výběrem knih a také počítač s připojením na internet s možností komunikace s rodinou nebo přáteli.

Milý prvek do života všech vnášejí zvířátka – dvě želvy a dříve jsme měli i kočičku. Poskytujeme možnost pravidelné účasti na mši svaté, která se koná v místní kapli. Měsíčně vydáváme zpravodaj domova Ven z ulity, do kterého přispívá podle svých možností kterýkoli zaměstnanec nebo klient domova. Co je třeba řešit… Naši práci znesnadňuje mnoho problémů.

Jedním z nich je nedostatek zdravotních sester při poskytování zdravotnicko-ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu, který na sestry klade nemalé nároky. Často jedna zdravotní sestra na stanici poskytuje odbornou zdravotnicko-ošetřovatelskou péči až 70 klientům (na noční směně se dokonce stará o 141 klientů). Přitom během své směny musí připravit a podat léky, které mají klienti užívat pod jejím dohledem, musejí stihnout provést převazy ran, aplikaci injekcí, přípravu klientů na odborná vyšetření, edukační a administrativní práce, ale také podávání stravy a krmení… A kde je čas k naslouchání klientským bolestem a steskům, kterých není málo…

Jako nedostatečnou cítíme spolupráci s rodinou klienta. Častým jevem je nekomunikativnost rodiny a podceňování ošetřovatelského personálu. Nejsmutnější je, že se poměrně často i ze strany klienta, o kterého se staráme, dočkáme opovržení, osočení z krádeže, ze špatné péče a občas i s fyzickým násilím. Ale samozřejmě máme klienty, kteří naši práci oceňují a jsou nám za ni vděční. V současnosti je před námi další nelehký úkol a mnoho práce, vyplývající z nového sociálního zákona, a to „prodat“ svou práci zdravotním pojišťovnám. Od 1.1.2007 si zdravotnický personál v sociálních zařízeních musí na sebe svou prací vydělat. Tento zákon samozřejmě s sebou nese i existenční obavy sester.

Boj za ocenění

Většinu sester zaměstnaných v domovech důchodců jistě trápí neustávající nízká prestiž této profese u klientů a jejich rodinných příslušníků. Zarážející jsou však někdy i obdobné reakce „nedocenění“ ze strany ostatních i zdravotníků (sester i lékařů v nemocnici či u odborných lékařů). Nezbývá nám tedy nic jiného než se přičinit o to, aby sestry v domovech důchodců nebyly považovány za méněcenné a neplnohodnotné. Je na nás, na sestrách, abychom svým profesionálním vystupováním, jednáním a znalostmi získaly stejnou prestiž jakou mají sestry v nemocnicích nebo v zahraničí. Výzva Protože jsem uvedla jen malý zlomek problémů, se nimiž se potýkáme, chtěla bych oslovit všechny sestry pracující v domovech důchodců. Spojme své síly založením sekce sester pracujících v DD v ČAS. Pokud máte podobné potíže jako my, a hlavně chuť je změnit (nebo jste je již nějakým způsobem vyřešili), ozvěte se na e-mail: vrchni.sestra@ddhodonin.cz nebo telefonní číslo 737 660 020 a podělte se s námi o své zkušenosti.


SOUHRN

Autorka seznamuje s prací ošetřovatelského personálu v DD Hodonín a klientelou ústavu, ale také se specifiky práce zdravotních sester, k nimž patří zejména samostatnost v rozhodování. Podrobně dokumentuje strukturu péče o klienta s důrazem na fyzioterapii a ergoterapii. Závěr textu je věnován zamyšlení nad problematiko nedostatečného docenění práce sester.

SUMMARY

The author describes work of the nursingstaff in nursinghomein Hodonín as well as the residents of the facility. She also mentions specifics of the work of nurses, particularly independent decision making. She describes in detail a systém of care of the clients with stress on physiotherapy and occupational therapy. At the end of article the author deals with a problém of low evaluation of nurses'work.


O autorovi: Iveta Nebilová, Domov důchodců Hodonín (lvetaNebilova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!