Ošetřovatelství na 2. LF UK

Na 2. LF UK (V Úvalu 84, Praha 5) byl otevřen nově koncipovaný předmět v rámci výuky studentů medicíny – Ošetřovatelství. V minulosti se ošetřovatelství na 2. lékařské fakultě vyučovalo pouze okrajově, v poslední době pouze zimní semestr prvního ročníku. Nová koncepce rozšiřuje výuku do dvou let, to znamená do čtyř semestrů. V zimním semestru prvního ročníku se jedná o seznamování s problematikou, s disciplínou ošetřování nemocných, právy a povinnostmi pacientů, lékařů a sester. Jedná se i o úvodní problematiku komunikace s pacientem, s rodinou. V semestru druhém, letním, již budeme chodit pravidelně na praxi na jed-notlivá pracoviště – v plánu máme LDN, chirurgii, internu a dětské oddělení. Praktická výuka začíná a střídá se s nácvikem v laboratorních podmínkách. Ve druhém ročníku je stejná hodinová dotace, výuka pokračuje prohloubením vědomostí z ošetřovatelství, komunikace, základů etiky.

Předmět po prvním ročníku je uzavírán zápočtem, po druhém ročníku zkouškou. Po prvním ročníku studenti absolvují dva týdny praxe ve zdravotnickém zařízení. Slibujeme si od tohoto způsobu výuky prohloubení vědomostí, prohloubení vztahů mezi členy zdravotnického týmu a hlavně – jsme si jisti, že delší a rozsáhlejší výuka ošetřovatelství přinese pozitivní dopad pro nemocné.

Závěrem bych ráda za všechny, kterých se nově koncipovaný předmět týká, ať studentů, nebo vyučujících poděkovala:

Toto vše se mohlo realizovat pouze za vstřícné podpory a pochopení profesora MUDr. J. Kouteckého, DrSc., děkana 2. LF UK, doc. MUDr. J. Herzogové, CSc., proděkanky, a za kvalitní a vlídné spolupráce s prof. MUDr. K. Matoušovicem, CSc., vedoucím oboru.

Mgr. Marie Šamánková, odborný asistent 2. LF UK

Ohodnoťte tento článek!