Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí

– moderní interdisciplinární věda s holistickým pojetím člověka

Ve dnech 6. a 7. září ve Velké Bystřici u Olomouce proběhla II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Jednání se zúčastnilo 320 odborníků, včetně organizačního týmu, sponzorů a zahraničních hostů. Profesionály oboru ošetřovatelství zastupovaly sestry různých odborností a specializací, praktikující ošetřovatelskou péči ve státních, privátních, církevních i vojenských zdravotnických zařízeních. Účastníky konference byly sestry všech úrovní vzdělání. Počínaje středoškolským až po absolventky doktorandských postgraduálních studijních programů, včetně studentů a pedagogů. Díky interdisciplinárnímu zaměření ošetřovatelství se jednání zúčastnili rovněž lékaři, antropologové, psychologové, informační pracovníci a další.

Čestnými hosty byla řada významných osobností. Zmiňme prof. MUDr., PhDr. Janu Mačákovou, CSc., rektorku UP, doc. ing. Jana Hálka, proděkana LF UP, a hlavní sestru ministerstva zdravotnictví Jindru Pavlicovou.

Účastníkům přednášeli i zahraniční hosté – například dr. Beatrice Sofaer z Brightonské univerzity z Velké Británie, která je autorkou i u nás známé publikace Bolest – příručka pro zdravotní sestry, a dr. Bob Becker ze Staffordshirské university, School of Health, odborník v oblasti paliativní péče. Holandskou Hanzehogeshool v Groningenu zastupoval dr. Maarten Kaaijk s prezentací programu Florance Network. Za partnerskou fakultu (program Socrates-Erasmus) Satacunta Polytechnic ve finském Pori se konference zúčastnil dr. Kari Sirkka. V  příspěvcích se zaměřil na problematiku transkulturního ošetřovatelství. Hostem ze Slovenské republiky byla PhDr. Alžběta Hanzlíková, přednostka Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství JLF Martinské univerzity. V systémově pojatém sdělení o rozvoji oboru na Slovensku zmínila přípravu Zákona o ošetřovatelství a již realizované zařazení ošetřovatelství do nomenklatury vědních oborů Slovenské republiky.

Přednášky, workshopy a diskuse v průběhu konference byly tematicky zaměřeny na oblast vědy, výzkumu a vzdělávání v oboru ošetřovatelství, na problematiku duševních a duchovních problémů a potřeb člověka. Obsahem práce v sekcích bylo také klinické, transkulturní ošetřovatelství a dlouhodobá péče.

Do programu prvního dne byla zařazena tisková konference. V jejím průběhu zazněly informace o dokumentech Evropské unie a Rady Evropy ke vzdělávání, výzkumu v ošetřovatelství, standardizaci a regulaci zdravotnických profesí. Doplněny byly sdělením o projektu Mezinárodní klasifikace ošetřovatelské praxe – ICNP. Novinářům se věnovali také prof. MUDr., PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka UP, a doc. ing. Jan Hálek, proděkan LF UP.

Cílem konference bylo obrátit pozornost ošetřovatelské komunity na témata u nás dosud málo známá – podpořit rozvoj ošetřovatelské vědy a vzdělávání, přispět k rozvoji humanizace moderních ošetřovatelských služeb a podpořit interdisciplinární spolupráci.

Za pořadatele konference:

ÚTPO LF UP, FN Olomouc, SZŠ a VZŠ Olomouc, Psychiatrické oddělení VN Olomouc, Mgr. Jana Marečková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!