Pacient s cirhózou jaterní

Vznik cirhózy může mít mnoho příčin, od chronického alkoholismu přes virovou hepatitidu po některá metabolická onemocnění.

Konzervativní léčba spočívá v dietě a infuzní terapii, v podávání ATB, kortikoidů, vysokých dávek hepatoprotektiv a vitaminů, v diuretické léčbě a v prevenci krvácení. Počítat je třeba s komplikacemi (krvácení z jícnových varixů, ascites, jaterní kóma), případně i s transplantací jater.

Pacient: 80 let, ženatý, důchodce. Na JIP přijat pro zhoršování stavu, narůstání otoků, zvracení a dušnost. Je zacévkován již z domova (14. den), chodí na kontroly k urologovi. Orientovaný časem, místem, osobou, ikterický (nažloutlá kůže), TK 140 / 80, má ascites (volná tekutina v dutině břišní), komunikuje, moč ve sběrném sáčku normální barvy, dušný. DKK – bérce oteklé, bez defektů.

Lékařské diagnózy: cirhóza, dekompenzovaná metabolicky i oběhově, fl uidothorax.

Cirhóza jater je patologický proces postihující celá játra. Vyznačuje se přestavbou jaterní tkáně (nekrózou jaterních buněk) a tvorbou vazivové tkáně v poškozených místech. Je narušen cévní systém jater. Fluidothorax – nahromadění tekutiny v pohrudniční dutině.

Léčba: oxygenoterapie, diuretika (furosemid 20 mg i. v.), hepatoprotektiva (p. o. Essentiale forte, Flavobion), vitamin K (Kanavit gtt.), antikoagulační léčba (heparin 5000 j s. c.), sledována bilance tekutin, přecévkování, provedena punkce fl uidothoraxu (1370 ml), restrikce tekutin na 1000 ml / den, denně vážen. Dochází ke zlepšení stavu, pacient je přeložen na oddělení. Zde 6 dní bez potíží, poté zhoršení stavu, pacient somnolentní, nereaguje, levostranná hemiparéza, TK 200 / 120. Provedeny statim odběry, CT mozku, sonografie břicha.

Pacient přeložen na JIP. Vzhledem ke stavu pacienta zavedena nazogastrická sonda. Nepřijímá stravu ústy, není schopen se sám napít. NG sondou byly podávány tekutiny (max. 500 ml / den) a enterální výživa Isosource (1000 ml / den).

Při zlepšení stavu přijímání tekutin v malých dávkách i ústy (pacient dobře polyká). NG sonda byla vytažena po 5 dnech. Zavedení centrálního žilního katétru do vena subclavia (měření CVT – centrální venózní tlak, nasazena infuzní terapie + parenterální výživa (Clinimix). Denně kontrolována místa vpichu, převazována. CŽK vytažen 5. den pro zarudnutí a sekreci, každých 8 hodin podávána ATB (Augmentin 1,2 g i .v.) přes periferní žilní katétr. Konec katétru poslán na kultivaci (výsledek – katétr sterilní).

Monitorace: pacient napojen na centrální monitor, objevuje se sinusový rytmus, tachykardie. Sledování srdečního rytmu, měření TK po půlhodině, po úpravě po hodině. Sledování tělesné teploty, celkového stavu pacienta, dýchání podpořeno kyslíkovými brýlemi 4 litry / min. 2 hodiny, pak podle potřeby.

Hygienická péče: pacient zprvu závislý na pomoci sestry, hygiena na lůžku. Po 5 dnech, po zlepšení zavezen na sedačce do koupelny, kde byla provedena koupel, kůže masírovaná, ošetřována krémy a chladivými emulzemi, kontrolována predilekční místa. Zvýšená péče o dutinu ústní, udržování pacienta v suchu a čistotě. Rehabilitován a přeložen na interní oddělení. Po 5 dnech hospitalizace na standardním oddělení znovu stejné zhoršení stavu pacienta (přestal reagovat, somnolentní, vzestup TK) – přeložen na JIP: monitorace, PMK + bilance tekutin, CŽK + měření CVT, NG sonda (3. den vytažena, pacient uspokojivě polyká). Na bocích má dekubity 1. stupně, které vznikly při hospitalizaci na standardním oddělení a při překladu na JIP jsou ošetřeny Inadine + krytí. Na JIP ošetřovány mastným tylem, chlorophyl gelem, polohován, používány antidekubitární pomůcky, defekty se hojí. Po týdnu přeložen na standardní oddělení a odtud na oddělení následné péče.

Ošetřovatelské diagnózy

Dušnost z mechanické příčiny (fluidothorax) Cíl: pacient má obnovené účinné dýchání. Intervence: podání kyslíku (4 l / min. podle potřeby), sledování laboratorních výsledků ABR, sledování pacienta – dýchání, závislost dušnosti na pohybu, dát pacienta do polosedu pro usnadnění dýchání, sledování jeho stavu po punkci fl uidothoraxu (překrytí místa vpichu, kontrolní rtg plic, zda nevznikl pneumothorax, kontrola TK, P, pacient 3 hodiny v klidu). Hodnocení: Pacientovi se ulevilo, dýchá lépe.

Riziko močové infekce po zavedení permanentního močového katétru Cíl: k infekci nedošlo. Intervence: aseptický postup při manipulaci s močovou cévkou, sledování barvy moči, zda nejsou příměsi, sledování počátečních příznaků infekce (bolest, pálení, řezání, teploty), cévka napojena na močový sáček, pokud je nutno jej odpojit, použijeme sterilní zátku na cévku. Cévka vyměněna 2. den hospitalizace, poté po 14 dnech. Hodnocení: nevznikla močová infekce.

Vznik infekce po invazivním výkonu (zavedení CŽK) Cíl: pacient nemá příznaky zánětu. Intervence: denně kontrola místa vpichu, aseptický postup při ošetřování rány, včasné zpozorování zánětu, vytažení CŽK (5. den), nasazení ATB, snižování teploty. Hodnocení: po odstranění CŽK a následné léčbě stav pacienta objektivně zlepšen.

Vznik dekubitů z důvodu metabolických poruch a imobilizace Cíl: pacient je bez známek poruchy integrity kůže. Intervence: udržování čistoty kůže a její masáže, dostatečná hygiena, polohování, rehabilitace, postižená místa asepticky ošetřována, použit mastný tyl, chlorophyl gel, pacient aktivizován. Hodnocení: dekubity se zhojily, pacient pocítil úlevu.

Vysušení sliznice dutiny ústní jako následek nepřijímání per os. Cíl: zlepšení stavu sliznice. Intervence: zvlhčování dutiny ústní glycerinovými štětičkami, ošetřování sliznice borax glycerinem a rtů balzámem, postupně pomalý příjem per os. Hodnocení: sliznice byla vlhká a bez defektů, pacient polykal bez potíží.

Závěr

Pro uspokojivé zlepšení zdravotního stavu pacienta a zvládnutí sebeobsluhy, byl přeložen do LDN v Orlové. Manželka ani rodina nejsou schopni se o něj dostatečně postarat.


SOUHRN

Cirhóza jater je chronické, difuzní onemocnění jater. Dochází k fibrotizaci tkáně, nekróze části buněk a uzlovité přestavbě parenchymu. V důsledku je zničeno fyziologické cévní zásobení (vede k portální hypertenzi) a snižuje se metabolická činnost jater.

SUMMARY

Liver cirrhosis is a chronic, diffuse disease characterized by fibrotic changes of the tissue, cell necrosis and nodular changes in the liver. As a result normal blood circulation is destroyed (which leads to portal hypertension) and metabolic function of the liver is decreased.


O autorovi: Veronika Klenková, Zuzana Doffková Mezioborová JIP – primární iktová jednotka, Karvinská hornická nemocnice a. s. (Vklenkova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!