Pacient s flebotrombózou na interním oddělení

Flebotrombóza je definována jako zánět hlubokých žil (HŽT). Jedná se o vznik trombů v hlubokých žilách, provázený zánětem žil (ale může být i bez zánětu).


SOUHRN: Trombóza hlubokých žil je trombotický uzávěr provázený různým stupněm zánětlivé reakce. Postihuje nejčastěji žíly dolních končetin. Život ohrožující komplikací při trombóze je embolie – náhlé ucpání plicní tepny krevním trombem.
Klíčová slova: zánět žil, flebotrombóza, HŽT, trombus, plicní embolie, elevace, bandáže, klidový režim

SUMMARY: Deep vein thrombosis is a vein obstruction caused by a blood clot accompanied by various stage of inflammation. Thrombosis can be accompanied by a lifethreatening complication which is embolism, sudden obstruction of the pulmonary artery by the blood clot.
Key words: vein inflammation, flebothrombosis, DVT, thrombus, pulmonary embolism, elevation, bandages, bed rest


 

Pacient s flebotrombózou na interním oddělení

Akutní komplikací hluboké žilní trombózy jsou plicní embolizace (90 % případů plicní embolie) a chronická plicní hypertenze.

Etiologie:

* městnání žilní krve v důsledku imobilizace (na lůžku, syndrom turistické třídy, např. 12hodinový let),
* aktivace koagulačních faktorů úrazem, porodem, hormonální antikoncepcí,
* rizikové faktory – věk nad 70 let, varixy, obezita, malignity, CMP, předcházející plicní embolie (PE), TEN (tromboembolická nemoc).

Klinický obraz:

* bolest v lýtku a chodidle
* spontánní při došlápnutí, kašli nebo flexi v kolením kloubu,
* palpační při pohmatu lýtka,
* krutá klidová s edémem, mramorováním a vznikem puchýřů – tzv. Phlegmasia coerulea dolens, což je vystupňovaná hluboká flebotrombóza s ischemií žilního původu a následnou gangrénou,
* otok, ekzém,
* kůže napjatá, bledá nebo cyanóza, teplejší, mramorová nebo bez příznaků.

Diagnostika

Záněty žil se diagnostikují pohmatem a dále se provádí Homansův test, Lowenbergovo znamení, Perthesův test, Trendelenburgův test, sonografie, pletysmografie a flebografie.
Homansův test: Zjišťuje se bolestivost v lýtku při střídavé plantární a dorzální flexi v hlezenním kloubu a flexi v kolenním kloubu. Při pohybu se zhorší i palpační bolestivost v plosce nohy.

Komplikace

Komplikace HŽT, která ohrožuje pacienta na životě, je plicní embolie (PE). Plicní embolií se rozumí zanesení embolu krevním proudem do plicní tepny nebo její větve s následnou poruchou hemodynamiky a ventilace. Příznaky se liší podle velikosti embolu. Nejčastěji probíhá PE asymptomaticky nebo pod obrazem krátkodobé dušnosti a tachypnoe. Při masivní plicní embolii se rozvine obraz oběhového šoku. Embolie může být příčinou náhlé smrti.

Ošetřovatelská péče

Struktura ošetřovatelského procesu je daná potřebami pacienta, rozsah praktických činností a pohybovým a léčebným režimem. V době akutního postižení je nemocný upoután na lůžko do polohy se zvýšenou postiženou dolní končetinou (elevace DK). Klid na lůžku trvá většinou do doby bolestivosti a otoku v lýtku. Sestra zabezpečí základní ošetřovatelskou péči a uspokojování základních potřeb nemocného.
Sestra pravidelně sleduje: otok DK, barvu DK, bolestivost DK, palpační citlivost, při bolesti akceptuje pacientovo vnímání bolesti, zaznamená a zhodnotí subjektivní pocity pacienta (lokalizaci, charakter, stupeň bolesti podle škály bolesti, změnu v průběhu dne, vliv bolesti na spánek a na základní potřeby pacienta, zajistí zvýšenou polohu končetiny, aplikuje léky podle ordinace lékaře, sleduje celkový fyzický i psychický stav pacienta, sleduje výsledky odběru krve na hemokoagulační vyšetření (APTT, INR), příznaky vzniku krvácení (u léčby antikoagulantní může nastat krvácení z dásní, nosu, rodidel, močových cest aj.).

Sestra se postará o správně provedené bandáže – v akutním stavu 24 hodin, později je ponechána přes den a v noci se odstraní. Bandáž se přikládá vždy před opuštěním lůžka. Obinadlo se musí přikládat od článků prstů, otočky musíme vést i přes patu. Největší utažení provedeme kolem kotníku, pak utažení obinadla postupně zmenšujeme, pod kolenem má být tlak obinadla o polovinu menší než kolem kotníku. Doporučují se i elastické punčochy. Výživa nemocného je bez omezení, pokud nemocný nemá přidružené onemocnění. Upozorníme nemocného, aby dodržoval pitný režim – 2 litry tekutin denně.

Kazuistika

40letá pacientka byla přijata na standardní interní oddělení pro HŽT. Délka hospitalizace od 12. 7. do 20. 7.
Subjektivní nález: Před 14 dny na dovolené cítila pacientka silnou pichlavou bolest v pravém lýtku, bolestivost při došlápnutí s patrným zatvrdnutím a otokem lýtka. Také uváděla i febrilie 38 °C. Stav po operaci varixů na LDK (2krát) a PDK (3krát) zhruba před 10 lety.
Objektivní nález: otok LDK, bolestivost při došlápnutí (provedeno vyšetření Dopplerovým ultrazvukovým průtokoměrem – celý kmen v. saphena parva vlevo trombotizován, dosahoval až k ústí s parciálním přechodem do lumen v. poplitea, část kmene byla výrazně dilatována), citlivá planta a lýtko LDK, pozitivní Homansův test, jizvy po operaci varixů klidné. Opakovaně flebitis na PDK, gynekologická operace (totální hysterektomie).
Léčba: Ordinován přísný klidový režim na lůžku, bandáže, studené obklady, antikoagulační terapie – Fraxiparin 0,9 ml á 12 hod., Detralex 1 tbl. 1-0-0, od 15. 7. – Warfarin 5 mg 0-2-0 tbl.
Další vyšetření: Provedeny odběry na KO + diff v normě FW: 28/42; základní biochemie rovněž v mezích normy; D-dimer 0,060 mg/l, protrombin. čas (Quick): 2,33… 2,39… 2,65, dále odběry na trombofilní stavy, onkomarkery. Pravidelně byla kontrolována hladina INR a podle aktuálních hodnot upravována dávka Warfarinu 5 mg. Preventivně byla provedena tato vyšetření: UZ břicha (v normě), rtg plic (v normě).
Průběh hospitalizace: Pacientka dodržovala klidový režim, LDK ve zvýšené poloze, bandáže DKK, aplikace antikoagulancií podle ordinace lékaře, v pravidelných intervalech sledována a hodnocena bolest LDK podle škály bolesti. Uspokojovány základní potřeby. Dne 20. 7. propuštěna do péče praktického lékaře, poučena o dietě a medikaci.

Vybrané ošetřovatelské diagnózy

1. Akutní bolest LDK z důvodu otoku a vzniku zánětu

Cíl: Pacientka udává zmírnění bolesti či odstranění bolesti
Výsledná kritéria (plán): Pacientka chápe, jakým způsobem se hodnotí bolest, o měnící se intenzitě bolesti vždy informuje zdravotnický personál, pozitivně akceptuje studené obklady na LDK.
Intervence: Zjisti lokalizaci, intenzitu a frekvenci bolesti, založ kartu sledování bolesti, nauč pacientku hodnotit bolest podle škály bolesti, podávej studené obklady na LDK, podávej analgetika podle ordinace lékaře, buď empatická a chovej se k nemocné šetrně.
Hodnocení: Bolest u pacientky byla hodnocena v pravidelných intervalech, pacientka vždy uvedla intenzitu bolesti. Pozitivně hodnotila studené obklady, které jí zmírňovaly bolest LDK.

2. Porucha soběstačnosti z důvodu upoutání na lůžko a snížené pohyblivosti

Cíl: Pacientka je seznámena s možností pomoci a ví, jak se obrátit na zdravotnický personál
Výsledná kritéria (plán): Pacientka chápe nutnost klidového režimu, je schopna použít signalizační zařízení v případě nutnosti. Pozitivně akceptuje pomoc ze strany zdravotnického personálu, dodržuje elevaci DK.
Intervence: Dopomoz pacientce v oblastech, ve kterých pomoc vyžaduje, seznam ji s nutností klidového režimu, nauč ji použít signalizační zařízení, uprav polohu nemocné, dbej na elevaci DK, pacientku motivuj a informuj, přizpůsob se jejím schopnostem a dohlédni na její bezpečnost.
Hodnocení: Pacientka vyžadovala dopomoc v oblasti hygieny, vždy byla schopna použít signalizační zařízení. Elevaci LDK pacientka dodržovala.

3. Potenciální riziko vzniku krvácení v důsledku antikoagulační terapie

Cíl: U pacientky nedojde ke vzniku komplikací Výsledná kritéria (plán): Pacientka dokáže zpětně vyjmenovat nežádoucí komplikace antikoagulační terapie a je schopna v případě výskytu je nahlásit zdravotnímu personálu.
Intervence: Informuj pacientku o nežádoucím účinku antikoagulancií, sleduj krvácení, sleduj laboratorní hodnoty, plň ordinace lékaře.
Hodnocení: Pacientka byla informována o nežádoucích účincích antikoagulační terapie, byla ověřena zpětná vazba, pacientka tyto komplikace byla schopna vyjmenovat. Nevyskytly se žádné komplikace. Ordinace lékaře byly plněny.


O autorovi: Lenka Vybíhalová, Interní oddělení, Středomoravská nemocniční a. s. – odštěpný závod Nemocnice Prostějov (L.li@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!