Pacient s průjmovitou stolicí

Dne 12. května proběhla v Hotelu Allvet ve Vyškově u Brna konference Kvalitní péče o pacienta s průjmovitou stolicí. Akce pořádané FN Ostrava, Společností pro prevenci nozokomiálních nákaz a firmou ConvaTec se zúčastnilo 73 sester. Konferenci slavnostně zahájila a moderovala Bc. Mária Dobešová, náměstek pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava. Mediálním partnerem byl časopis Sestra.

Co je nemocniční nákaza (NN) a kdy hovoříme o profesionální nákaze? Odpovědi poskytla RNDr. R. Podstatová (FN Ostrava). Ve své přednášce Možné infekční komplikace u pacienta s tekutou stolicí se věnovala nežádoucím komplikacím zdravotní péče, za kterými stojí právě NN, predispozičním faktorům vzniku NN a především prevenci vzniku NN, např. tématu bariérové ošetřovací techniky. RNDr. Podstatová vystoupila v průběhu dopoledne ještě dvakrát. Ve svém druhém sdělení se věnovala nozokomiálním virovým gastroenteritidám. Nabídla auditoriu řadu praktických informací z oblasti laboratorní a epidemiologické surveillance rotavirových infekcí.

A právě konkrétní informace z oblasti prevence byly součástí její poslední dopolední přednášky na téma Bariérový režim u infekčního pacienta. „Každé zdravotnické zařízení (ZZ) musí mít vytvořen a do praxe zaveden komplexní program kontroly infekcí,“ uvedla přednášející. Identifikace, prevence a snižování rizik, monitorování a zavádění nápravných opatření patří mezi významné podmínky úspěšné akreditace nemocnice – výskyt NN s povinností NN hlásit jako užitečný indikátor kvality péče. A co si představit pod termínem bariérové ošetřovací techniky? Ty tvoří komplex ošetřovacích postupů s materiálními, technickými a stavebními opatřeními k zabránění přenosu nákaz.

„Jedním z nejčastějších původců průjmovitých onemocnění lidí na celém světě jsou bakterie z rodu Campylobacter,“ zaznělo v úvodu další dopolední přednášky na téma Nebezpečí campylobacterios autorek I. Porubové a M. Pliskové z SMN Nemocnice Prostějov. Proto také nebyla překvapující informace o počtu campylobacteriósy, který v současné době převýšil počet salmonelóz a v posledním desetiletí vzrostl více než desetinásobně. Přednáška sumarizovala informace o zdrojích nákazy, cestách přenosu, průběhu, komplikacích, léčbě, postinfekčních komplikacích, prevenci a doporučeních.

Uvedená kazuistika navíc ukázala, jak může průjmové onemocnění zastřít další podstatně závažnější onemocnění, která v uvedeném případě odhalila až klinická pitva. V rámci dopolední části konference zazněla také přednáška B. Šedé a B. Doleželové z FN Brno-Bohunice zaměřená na clostridiové infekce.
Odpolední část konference odstartovala přednáška Vliv průjmu na kvalitu života pacienta PhDr. J. Látky, Ph. D. (FN Ostrava). Poruchy trávicího traktu dělíme na akutní a chronické, které jsou většinou tvořeny poruchami určité funkce a znamenají pro pacienty dlouhodobé omezení a snížení kvality života. Velmi častou příčinou bolestí břicha a poruch střevní činnosti je syndrom dráždivého tračníku, laiky označován jako střevní neuróza, který ve vyspělých zemích postihuje průměrně 14-24 % žen a 5-19 % mužů.

Toto onemocnění je výrazně ovlivněno psychosociálními vlivy a negativně ovlivňuje vnímanou kvalitu pacientova života. Problémem bohužel zůstává, že trávicí problémy patří do oblasti tabuizovaných témat, proto se výrazně liší procento nemocných od procenta léčených pacientů.
Praktické zkušenosti se zvládáním tekuté stolice uváděly přednášející z KARIM FN Brno J. Kavalcová a Bc. M. Orembová. Autorky shrnuly příčiny, následky a terapii průjmovité stolice. Zvládání průjmovité inkontinence s využitím indikace pomůcky Flexi-Seal představily na několika kazuistikách.

Prezentace výzkumného šetření a jeho výsledků byly obsahem přednášky Vliv záchytného systému k odvodu tekuté stolice na kvalitu ošetřovatelské péče o pacienta s průjmovitou stolicí hospitalizovaného na intenzivních pracovištích autorek K. Čamkové z ARK FN Ostrava a PhDr. A. Vilímkové z chirurgie Bohumínské městské nemocnice a Ústavu urgentní medicíny FZS OU. Cílem pilotáže bylo zjistit vliv záchytného systému (ZS) k odvodu stolice na prevenci vzniku porušení integrity kůže v oblasti sakrogluteální u pacientů hospitalizovaných na intenzivních lůžkách. Výsledky šetření ukázaly, že dekubity se vyskytovaly v menším rozsahu oproti pacientům bez ZS a u pacientů se ZS došlo k hojení dekubitů, a to v jeho velikosti oproti pacientům bez ZS.

Závěrečné čtyři přednášky celodenní konference Kvalitní péče o pacienta s průjmovitou stolicí byly věnovány praktickým zkušenostem se zvládáním tekuté stolice a využitím speciálních pomůcek: Benefit Hydrofiberu a Flexi-Seal v ošetřovatelské péči (K. Čamková, FN Ostrava), První zkušenosti s pomůckou Flexi-Seal (Mgr. M. Jelečeková, Nemocnice Znojmo), Sestra a Flexi-Seal (K. Čamková, FN Ostrava), Prevence a léčba dekubitů = součást kvalitní péče (Š. Kaletová, Š. Dalíková, LDN Ostrava-Radvanice). Pojítkem všech závěrečných přednášek bylo pozitivní hodnocení pomůcky Flexi-Seal, představení popisu práce s ní a její výhody pro pacienty a práci sester.
Následující den proběhlo v místě konání konference také setkání konzultantek Flexi-Sealu z celé ČR.

Ohodnoťte tento článek!