Péče dietní sestry o diabetiky v ambulanci

Diabetologické edukační centrum FN u sv. Anny v Brně má převážnou část pacientů ze své diabetologické ordinace nebo od jiných, např. soukromých lékařů. Edukační centrum je také určeno pro všechny hospitalizované pacienty FN u sv. Anny. Naše diabetologická ordinace má svou lůžkovou část. Ve své práci se tedy setkávám s pacienty, kteří docházejí na kontroly ambulantně i s hospitalizovanými nemocnými různých kategorií a věku.

Jací jsou naši pacienti?

Každá skupina nemocných je náročná z jiného hlediska. Mužům obvykle vadí víc omezené množství stravy než její skladba, kde spoléhají na manželku a její schopnost přizpůsobit se novému systému stravování. U žen, především v produktivním věku, se setkáváme s tím, že příliš zdůrazňují neochotu rodiny přijmout jiný způsob stravování. Naopak skupina žen ve vyšším věku je ochotna dodržovat všechna doporučení. Jejich přístup je motivován snahou o udržení zdraví a s tím související soběstačností s co největším oddálením závislosti na rodinných příslušnících.

Zvláštní skupinu tvoří těhotné ženy, zejména mladšího věku, u kterých se do způsobu stravování a skladby stravy promítá řada aspektů. Například nezkušenost hospodyně, neschopnost prosadit u manžela zvýšené náklady na výživu, přikládání většího důrazu na svůj vzhled než na vlastní zdraví a zdraví dítěte. Určitou roli zde sehrávají i stávající finanční problémy mladých manželství.

Jak dosáhnout změny stravovacích návyků u nových pacientů

Nyní bych se ráda zmínila o své práci s nemocnými, u nichž bylo onemocnění teprve zjištěno. Hlavním cílem dietní sestry je dosažení plného pochopení významu a podstaty racionální výživy. Vzhledem k tomu, že návyky v určitém způsobu stravování jsou silně zafixovány, došla jsem postupně k přesvědčení, že více lze dosáhnout postupným dávkováním rozsahu a hloubky informací než zahlcením nemocného informacemi při první návštěvě. A to i tehdy, když nemocný působí dojmem, že by byl schopen pochopit víc.

Osvědčuje se zkušenost, že nejlepší motivací je pochvala i za malou snahu o dodržování mých rad. Striktní zákazy a výtky by vedly spíše k zatajování prohřešků a tím k postupnému narušení vzájemné spolupráce. Komplex informací jsem si rozdělila do tří základních sezení.

Postupné zasvěcení v průběhu tří návštěv

Při první návštěvě s nemocnými probírám zásady racionální výživy s přihlédnutím k onemocnění diabetem. Vycházím přitom ze zkušenosti, že nevědí nic o zdravé výživě, nebo podlehli jednostranným propagačním materiálům a domnívají se, že je jim vše jasné. Kromě ústního výkladu a zodpovězení otázek se soustředím na to, aby pochopili, že jim nebudu zakazovat, ale doporučovat výběr a skladbu jídelního lístku a množství určitých potravin. Nemocné vybavuji dostupným množstvím písemných informací od firem nebo vypracovaných v Diabetologickém edukačním centru. Význam písemných informací spočívá v tom, že si je pacienti v klidu přečtou, mohou se k nim kdykoliv vrátit a osvěžit své znalosti.

Při druhé návštěvě učím nemocného, že diabetická dieta neznamená jen limitované sacharidy, ale vyvážení všech složek potravy. Vysvětluji závislost množství bílkovin, tuků a sacharidů na energetickém výdeji. Zaměření diety je již zcela individuální. Při prvních dvou návštěvách se snažím dosáhnout toho, aby pacienti byli ochotni spolupracovat.

Při třetí návštěvě se snažím vyhovět individuálním přáním, neodporují-li zásadám diety. Při dalších kontrolních návštěvách se zaměřuji na propočet jídelního lístku a na přání nemocného se vyjadřuji k vhodnosti zařazení některých nových druhů potravinářských výrobků. Někteří nemocní, strávníci jídelen, mi přinášejí k posouzení svůj výběr stravy z jídelního lístku. Posuzuji pak vhodnost nebo možnost ideálnějšího výběru.

Edukace na lůžkovém oddělení a spolupráce s lékařem

Při své práci na lůžkovém oddělení se zaměřuji na individuální pohovory s nemocným a provádím skupinovou edukaci. Frekvenci přizpůsobuji v zásadě potřebám nemocných. Pokud převládají na oddělení noví pacienti, tématem edukace je všeobecné poučení o diabetické dietě. Další edukace pak připravuji na přání nemocných nebo je zaměřuji k eventuálním zjištěným nedostatkům. Výhodou skupinové edukace je zapojení všech, jejich vzájemné ovlivňování. Mým úkolem je udržení vývoje edukace v kladném směru.

Jsme tým

Z předchozí části vyplynul význam spolupráce dietní sestry s nemocným i rodinnými příslušníky. Ta je, vedle osobních postojů pacienta, do značné míry ovlivněna postojem a dobrou spoluprací dietní sestry s lékařem. Bez vzájemné důvěry, podpory lékaře a respektování odbornosti dietní sestry je efektivní součinnost nemyslitelná. Velmi důležitá je i spolupráce se zdravotní sestrou. Nutnost kooperace je různorodá a prolíná se ve všech oblastech komplexní péče o nemocného. Cílem a smyslem práce dietní sestry v Diabetologickém edukačním centru je pomoci nemocnému s diabetem, aby se regulérně, ale i třeba svou cestou, naučil dělat pro sebe to nejlepší.

Ilustrační foto Marta Jedličková

Diabetická dieta má pozitivní vliv i na obtíže související se základním onemocněním.

Ohodnoťte tento článek!