Péče o děti po prolongaci končetin

Chceme vás seznámit s péčí o děti se zevním fixátorem na našem oddělení. Způsob a druh fixátoru určuje operatér podle diagnózy, stavu kosti a věku pacienta. Nejčastější diagnózou pro aplikaci zevního fixátoru jsou paklouby dlouhých kostí, fraktury, nestejná délka končetin – vrozená nebo získaná – a chondrodystrofie.

Zevní fixátory, které používáme:

Vagnerův

Orthofix, Unifix

Ilizarovův

Hoffmanův

Léčení zevním fixátorem je pro dítě i pro rodinu náročné, a proto jsou všichni seznámeni s průběhem léčby už v ambulanci. Po absolvování před-operačního vyšetření a v dobré kondici přichází dítě k hospitalizaci.

Po nasazení zevního fixátoru na operačním sále zůstává po 2 dny sterilní krytí končetiny s neodsátým Redonovým drénem. Výkon je kryt antibiotiky 24 hodin. 2. až 5. pooperační den čistíme 3% peroxidem vodíku jednotlivé vstupy hřebů nebo drátů a kryjeme sterilním čtvercem. Od 5. pooperačního dne 2krát denně sprchujeme a čistíme stejným způsobem.

První prolongační den se řídí věkem pacienta. To znamená, že do deseti let věku dítěte se rovná jeden den jednomu roku věku. Například 7leté dítě začínáme prolongovat 7. pooperační den. Nad 10 let věku začínáme s prolongací 10. pooperační den, vždy podle ordinace operatéra.

Nejčastější způsob prolongace je 1 mm za 24 hodin, 2krát 1/4 mm dopoledne a stejně tak odpoledne. Operatér při zahájení prolongace musí vždy určit směr otoček a sestra označí červenou šipkou aparát. Na našem oddělení máme přesně stanovené hodiny prolongace.

U některých diagnóz určuje operatér odlišný způsob prolongace, to znamená například 2krát 1/4 a 2krát 1/2 mm za 24 hodin. Důležité je otevření a zavření zevního fixátoru před a po prolongaci, aby nedošlo k samovolnému posunu šroubovice.

Od 1. dne prolongace měříme 1krát denně TK a P, protože může dojít k poruše prokrvení končetiny vlivem natažení cév, což se mj. projevuje zvýšením TK. Pokud je okolí hřebů nebo drátů klidné, necháme bez krytí. Při sekreci přikládáme čtverce s 1% Rivanolem nebo 3% borovou vodou. U pacientů s naloženým zevním fixátorem nesmíme nikdy při obkladování použít dezinfekční prostředky jodové řady, neboť způsobují korozi kovu. Důležité je, aby sestry sledovaly pacienta stále – může totiž docházet k otokům, změnám barvy končetiny, omezení hybnosti, zvýšení bolesti nebo zvýšené sekreci v okolí vstupu hřebů. V tomto případě sestra ihned volá lékaře.

Nemalým problémem je celkový stav pacienta. I když je před operací podrobně se vším seznámen, může dojít v průběhu poměrně dlouhodobé léčby ke změnám v jeho psychice. Dítě ztrácí trpělivost, přestává cvičit a ztrácí chuť k jídlu. Zde je důležitá úloha sestry. Svým citlivým přístupem musí podpořit dítě v dobré náladě, upozornit lékaře a spolu se školou a rehabilitační pracovnicí se snažit dítě zabavit a vrátit mu chuť dále pokračovat v léčbě. Ve výživě je nutno sledovat, jak dítě jí, nemá-li váhový úbytek. Při ztrátě hmotnosti musejí být doplňovány bílkoviny, vitaminy a tekutiny. S těmito problémy se u dětí setkáváme zřídka, ale musíme s nimi počítat. Je důležité, aby každá sestra, která pracuje na oddělení, byla připravena dítěti pomoci.

Rehabilitace se provádí od 1. po-operačního dne – dopoledne s rehabilitační pracovnicí, odpoledne a o víkendu se sestrou. V prvních dnech dítě lehce procvičuje prsty a náznak flexe, po odeznění pooperačních bolestí intenzivně cvičí. Je důležité, aby dosáhlo plné extenze a flexe. Od 2. pooperačního dne může používat plně operovanou končetinu, to znamená, že nohu zatěžuje a ruku používá.

Dítě odchází do domácího ošetřování ve chvíli, kdy je čisté okolí hřebů, hybnost končetiny je stejná jako před nasazením zevního fixátoru a zvládá chůzi o berlích. Pacienta nebo rodiče do techniky prolongace a ošetřování postupně zapojujeme, aby při propuštění vše zvládali. Domů odchází asi 10. prolongační den po kontrolním rtg snímku. Pravidelně dochází na kontroly na ambulanci po 14 dnech, kde se sleduje tvorba svalku a úroveň rehabilitace.

Při vyčerpání délky prolongační tyče je nutná úprava za hospitalizace, a to na oddělení nebo na operačním sále. Dítě se přijímá k několikadenní hospitalizaci i při ambulančním zjištění zpomalené rehabilitace.

Po dosažení délkového zisku se fixátor utáhne. Dynamizace se provede znásobením doby prolongace, to znamená například – 1 měsíc prolongace, za 2 měsíce dynamizace. Pro vysvětlení: dynamizace se provádí pouze při použití ortofixu. Do prostoru, který vznikne na fixátoru po prolongaci, namotáme sádru. Po zaschnutí uvolníme fixátor. Dosednutím a mikropohyby se urychluje tvoření kosti.

Zevní fixátor se vyjímá na oddělení za krátkodobé hospitalizace po rtg kontrole, kdy lékař zjistí, zda je dostatečně vytvořena kost. Nejdříve se sejme tělo zevního fixátoru a provede se rtg kontrola. Pokud je vše v pořádku, dítě zatěžuje končetinu (na 50 %) o berlích. 3. den následuje rtg kontrola a odstranění hřebů pouhým vytočením. Pacient odchází do domácího ošetření a je dále sledován operatérem na ambulanci.

Foto archív autorek

Dívka, 14 let, ZF Ilizarov. Diagnóza: Volkmannova deformita.

Chlapec, 10 let. ZF Orthofix – kloubový s příčnou hlavou. Diagnóza: PA bérce – pakloub bérce.

Chlapec, 18 let. ZF Orthofix rovný. Diagnóza: Vrozený zkrat končetiny. Pravá dolní končetina prodloužena celkem o 30 cm.

Ohodnoťte tento článek!