Péče o klienta před PTA a po PTA

Při přijetí klienta na oddělení před PTA je ho třeba informovat o nutnosti vysazení některých léků. Protože se jedná o plánovaný výkon, je nutné provést řadu vyšetření: krevního obrazu, krve na krvácivost, srážlivost, jaterních testů, glykemie, přičemž u diabetika se podává parenterálně roztok 10% glukózy s korekcí inzulinu podle hodnoty glykemie.

Fáze první: příprava klienta na zákrok

Nezbytným článkem přípravy je také vyprázdnění pomocí glycerinového čípku. Od půlnoci by klient neměl nic jíst, pít ani kouřit. Ráno před odjezdem se klient vysprchuje a je mu oholeno tříslo, vstupní místo pro zavedení katétru. Neužívá léky, vyjma protidestičkové terapie. Sestra zároveň dbá na přípravu dokumentace včetně snímků z angiografie, popř. z jiných vyšetření. Protože některá pracoviště po zákroku neprovádějí tlakovou bandáž místa vstupu v třísle, je s klientem odesílán sáček s pískem (k zatížení místa vpichu).

Sestra lůžkového oddělení by se neměla zapomenout klienta zeptat, zda je s plánovaným výkonem seznámen. V případě, že nikoli, poučí jej o jeho podstatě a mechanismu, a to tak, aby vše pochopil. Často se tím minimalizuje nervozita klienta, který zároveň písemně potvrdí souhlas s vyšetřením a s možností vzniku komplikací. Neméně důležité je upozornit klienta, že po výkonu bude nutné setrvat nejméně 12 hodin v klidu na lůžku, což je velký diskomfort, zejména kvůli vyprazdňování, a tak je vhodné zajistit dostatek času k vykonání potřeby před výkonem.

Fáze druhá: odeslání klienta k výkonu

Klient je z lůžkového oddělení odesílán buď převozovou sanitkou, a to v případě, že jeho momentální stav nevyžaduje odborný dohled, nebo – pokud hrozí zhoršení stavu nebo je nutné ho monitorovat – je odesílán vozem zdravotnické záchranné služby.

Fáze třetí: po výkonu – předání klienta posádce ZZS

Po výkonu je klient umístěn na monitorovací pokoj, kde je mu vstupní rána stlačena a ošetřena. Po příjezdu posádky ZZS převezme sestra dokumentaci a zkontroluje stav klienta, zejména tříslo, které by mělo již být klidné, bez krvácení. Před transportem je třeba zkontrolovat krevní tlak, srdeční frekvenci a opět tříslo. Vzhledem k tomu, že klient většinou již dlouhou dobu leží na zádech a nosítka v sanitce nejsou pohodlná, je na místě mu v rámci možností zajistit co největší komfort. To znamená: dbát na vypnuté prostěradlo, podložit mu hlavu polštářkem nebo jiným měkkým materiálem, popřípadě přizvednout podhlaví nosítek.

Sestra ZZS by neměla opomenout poučit klienta, aby neprodleně hlásil jakoukoli změnu stavu i případné změny v třísle (vzrůstající tlak, bolest, pocit vlhkosti a další). Takto připravený klient je za pravidelné observace třísla a vitálních funkcí transportován zpět. Po příjezdu do nemocničního zařízení, ještě ve voze, sestra znovu zkontroluje krevní tlak, srdeční frekvenci a vizuálně tříslo, hodnoty zapíše a klienta připraví na předání.

Fáze čtvrtá: přijetí klienta zpět na oddělení

Ve spolupráci s posádkou ZZP je klient přemístěn na lůžko, kde sestra opět zkontroluje stav třísla a zajistí maximální komfort na základě jeho potřeb. Dále sestra aplikuje léky podle ordinace lékaře, popřípadě antikoagulační léčbu podle doporučení specializovaného pracoviště. Nadále je nutné pravidelné monitorování krevního tlaku, srdeční frekvence, třísla a celkového stavu, zejména ve vztahu k základním potřebám. Pokud nenastanou komplikace, může klient na oddělení jíst a pít.

Poznámka: Na některých klinikách se k uzavření tepny používá speciální steh, takže klient může již po čtyřech hodinách opatrně vstát, přičemž by měl mít do druhého dne relativní klid na lůžku.

Závěr

U klienta po PTA sice není indikována intenzivní péče ve vztahu k jeho zdravotnímu stavu, ale vzhledem k dlouhotrvajícímu diskomfortu, tedy k omezení základních potřeb, je důležité věnovat mu zvýšenou a intenzivnější ošetřovatelskou péči až do chvíle, kdy je opět schopen samostatné činnosti jako před vyšetřením.


SOUHRN

V článku se nebudeme věnovat samotnému zákroku, ale pokusíme se přiblížit ostatní ošetřovatelské úkony spojené s PTA (perkutánní transluminální angioplastika při ischemické chorobě dolních končetin), a to jak z pohledu sestry chirurgického oddělení, tak z pohledu sestry záchranné služby.

SUMMARY

The article does not describe the technique but addresses nursing procedures that are related to percutaneous transluminal angioplasty (PTA) from the point of view of surgical nurse and a rescue nurse.


O autorovi: Marie Strnadová, Chirurgie III, Oblastní nemocnice Příbram, Tom Illés, ZZS Příbram (StrnadovaMarie@seznam.cz, tiles@post.cz)

Péče o klienta před PTA a po PTA
Ohodnoťte tento článek!