Péče o matku a dítě

Těhotenství a porod patří mezi základní životní pochody zajišťující zachování lidského rodu, a proto se jedná o fyziologické procesy. Česká republika se vyznačuje vysokou úrovní péče o těhotné ženy prostřednictvím bohaté sítě ambulantních prenatálních poraden.

Smyslem prenatální péče je všestranné zabezpečení těhotné ženy, zejména důsledná prevence různých chorobných stavů a včasný záchyt odchylek od normálního průběhu gravidity s následným zajištěním všech diagnostických a terapeutických opatření.

Současná prenatální péče je u nás koncipována do třístupňové péče o těhotné ženy:

* základní – v první linii péče o těhotnou ženu stojí gynekolog,* intermediální péči zajišťují některá gynekologicko-porodnická oddělení,* intenzivní péči poskytují perinatologická centra při fakultních a regionálních nemocnicích.

Dělení těhotenství

– fyziologická – s normálním průběhem,- riziková – u kterých sice těhotenství probíhá normálně, avšak zahrnuje ženy s primární anamnestickou zátěží anebo zátěží vzniklou v průběhu gravidity, která zvyšuje pravděpodobnost rozvoje patologického stavu,- patologická – s prokázaným chorobným průběhem těhotenství, které může vyústit až ve vitální ohrožení matky nebo plodu.

Péče v těhotenství musí odpovídat danému stavu a probíhá diferencovaně, podle potřeby na různých etážích porodnických zařízeních. U fyziologického těhotenství se vyšetření v rámci prenatální péče provádí ve čtyřtýdenních intervalech a od 32. týdne gravidity pak po dvoutýdenních intervalech. Od 38. týdne má být těhotná žena vyšetřena každý týden. Součástí prenatální péče je všeobecný screening. Rizikové a patologické těhotenství je sledováno a vyšetřováno intenzivněji, podle stupně rizika a typu patologie.

Roste význam psychologie

Psychologické aspekty péče o těhotnou ženu, rodičku a šestinedělku se v posledních letech dostávají stále více do popředí. Nejde pouze o otázku etickou nebo morální. Odstranění negativních emocí, především strachu a úzkosti, snižuje výskyt těhotenských patologií a porodnických komplikací a zlepšuje také podmínky k vytvoření vazby mezi matkou a dítětem i vyhlídky na zdravý psychosociální vývoj rodiny. Základem je kvalitní příprava těhotné ženy k porodu, během níž by se měla zbavit strachu a úzkosti a připravit se na celý průběh těhotenství, porod i mateřskou roli.

Základní přípravu na porod by měla vést zkušená porodní asistentka s velmi dobrými znalostmi. Vhodná je spolupráce s porodníkem, rehabilitačním pracovníkem, pediatrem, porodní asistentkou v domácí péči, eventuálně s psychologem. Tato základní příprava by měla být dostupná všem ženám, které projeví zájem.

Struktura předporodních kurzů není u nás standardní a liší se podle možnosti pracoviště. Vhodné je, když probíhají v návaznosti na porodní sál, kde se žena rozhodla rodit, protože žena by také měla získat důvěru v dané zdravotnické zařízení. Předporodní příprava má připravit těhotné ženy jak psychicky, tak fyzicky. Psychická příprava by měla odstranit negativní emoce a navodit pozitivní postoj k těhotenství a porodu, vzbudit důvěru a pocit bezpečí. Fyzická příprava je neméně důležitá, spočívá v těhotenské gymnastice, v nácviku správného dýchání, účinného tlačení při porodu a relaxace. Podobně cenným efektem je posílení sebevědomí, dosažení klidu a pocitu aktivity.

Souhra prostředí a personálu

Na každém porodnickém pracovišti je rodičce umožněno, aby zde mohla být se svým partnerem (nebo jiným doprovodem), který jí dodává odvahu a podporu během porodu. Jestliže se oba partneři pro tuto možnost rozhodnou, je vhodnější, když společně absolvují i předporodní přípravu. Přítomnost otce u porodu je pozitivním faktorem přispívajícím ke zvládnutí úzkostných a panických reakcí a tím k lepšímu zvládání bolestí. Zkušenosti ukazují, že zapojení otce vede ke snížení strachu a úzkosti z porodu a jeho přítomnost k vytváření citového pouta mezi otcem a dítětem.

V poslední době se zvyšuje zájem o alternativní porodnictví, kdy jsou respektována individuální přání rodičky a jejího partnera. Jde o vedení porodu a péči o rodičku jinak, než je u nás zvykem, které nic neslevuje na podmínkách bezpečnosti rodičky i plodu. Alternativní vedení porodu spočívá v komplexním přístupu, jehož součásti respektují obecné principy porodnictví a přitom vycházejí vstříc osobnosti těhotné ženy a podporují její aktivní roli v těhotenství, při porodu a v poporodním období. Jedním ze základních předpokladů vedení porodu je pozitivní působení prostředí na pocity a vjemy rodičky. Souhra prostředí a personálu musí v rodičích od prvního setkání vytvořit pocit důvěry a profesionality.


SOUHRN

Cílem psychologické péče je získání reálného postoje k porodu na základě poznání a pochopení situace. Žena má vědět, čím sama může přispět ke zdárnému výsledku těhotenství. Má být připravena na změny, které ji čekají během těhotenství a nastanou po porodu. Aby mohla zajistit co nejpříznivější podmínky pro zdárný vývoj nového jedince, je nutné, aby byla k mateřství vychovávána a vzdělávána.

SUMMARY

The goal of the psychological care of a pregnant woman is to understand the situation and gain a realistic attitude towards the labor. The woman needs to know what she can do for the good result of pregnancy. She needs to be prepared for the changes during pregnancy and after delivery. To insure the most optimal conditions for the development of the new baby the woman needs to be educated for the motherhood.

Ohodnoťte tento článek!