Péče o nemocné v hospici

Ošetřovatelská péče zahrnuje všechny ošetřovatelské výkony, například péči o hygienu, výživu, vyměšování, základní fyziologické funkce, prevenci a péči o dekubity, stomie, drény a kanyly, podávání léků a infuzí včetně podávání léků lineárními dávkovači, odběry biologického materiálu, sledování psychického stavu pacienta a spolupráci s rodinou.

Práce sestry v tomto zařízení vyžaduje od zdravotnických pracovníků vysokou odbornost, samostatnost v práci, psychickou a fyzickou odolnost a hlubokou míru empatie a tolerance. K závažnému úkolu ošetřujícího personálu patří péče o inkontinentní nemocné a o nemocné s vysokým rizikem vzniku dekubitů.

Péče o hygienu pacientů

U inkontinentních nemocných se zaměřujeme na přísné dodržování hygieny, tzn. denní omývání nemocného buď na lůžku, nebo ve sprše, u ležících nemocných pravidelné koupání ve sprchovém lůžku. Velký důraz klademe rovněž na péči o kůži za pomoci tělových mlék, olejů ošetřujících a krycích krémů a mastí. Při používání pomůcek pro inkontinenci se řídíme potřebami nemocného, zohledňujeme jeho váhu a podle těchto zásad vybíráme ze sortimentu pomůcek buď vložné pleny, nebo plenkové kalhotky správné velikosti.

Dbáme na výměnu použitých a znečištěných pomůcek. Hygienická péče a ošetření neporušené kůže je základem v péči o imobilní nemocné ohrožené vznikem dekubitů. Nejčastěji jsou to nemocní staří a těžce nemocní, kteří jsou v důsledku závažného onemocnění trvale upoutáni na lůžko. Jejich nutriční a metabolický stav mnohdy nelze příznivě ovlivnit, ale požadavek péče o lokální stav kůže je splnitelný u převážné většiny nemocných, a to poskytováním kvalitní ošetřovatelské péče.

Kůži ošetřujeme kvalitními prostředky (mycí pěny, masážní roztoky a emulze, ošetřující a krycí krémy). Často měníme ložní prádlo, pečujeme o kvalitu styčné plochy lůžka s kůží pacienta, polohujeme nemocného, podkládáme ohrožené části těla různými pomůckami (klíny, polštáře, podložky). Pro nemocné s vyšším stupněm rizika dekubitů používáme různé druhy dynamických matracových systémů, jejich použití plánujeme vždy individuálně s přihlédnutím ke stavu nemocného a jeho váze.

Rizika nejčastějšího výskytu proleženin:

31 % – sakrální oblast 27 % – hýždě 20 % – paty 10 % – oblast trochanterů 5 % – podkolení 4 % – trup 3 % – ostatní části těla

Pro ošetřování již vzniklých dekubitů volíme ze širokého sortimentu kvalitních léčebných přípravků a obvazového materiálu určených k ošetřování a léčbě různých fází vývoje a stavu kožních defektů.

V 80. letech minulého století bylo zjištěno, že se rána hojí rychleji a kvalitněji ve vlhkém prostředí, než když je udržována v suchu. Moderní postupy léčby ran využívají metodu vlhkého hojení, která patří k základnímu standardu péče o proleženiny.

Univerzální obvaz k ošetření proleženin neexistuje. Dělíme je do několika skupin podle indikace pro určitou fázi rány:

A – neadhezivní kontaktní obvazy B – antiseptické krytí C – aktivní uhlí D – hydrokoloidy F – hydrogely G – algináty H – polyuretany a pěny

Další skupinou jsou přípravky transparentního krytí – filmy a různorodá skupina přípravků, zahrnujících řadu výrobků nezapadajících striktně do žádné ze skupin, ale udržujících vlhkost v ráně.

Volba obvazového materiálu

K použití správného typu obvazového materiálu je nutné zhodnocení fáze rány. Zda je přítomna nekróza, zda defekt granuluje a spodina je již čistá, anebo je rána již před dohojením a potřebuje epitelizovat. Často nacházíme smíšený obraz spodiny, která je v různých fázích a záleží na zkušenostech a schopnosti improvizace ošetřujícího personálu, jenž rozhoduje o dalším terapeutickém postupu. Je nutné zhodnotit, jak rána secernuje (málo, středně či silně), a to proto, abychom udrželi patřičnou vlhkost v ráně. Na rány hojně secernující použijeme krytí schopné absorbovat více sekretu, např. algináty, na středně secernující rány použijeme koloidy a polyuretanové krytí – pěny.

Naopak na málo secernující či suché rány použijeme gely. Je třeba přihlédnout k hloubce a tvaru defektu a při každém převazu zhodnotit, zda je, či není v ráně přítomna infekce. Pokud je infekce přítomna a rána hojně secernuje, je metodou volby použití aktivního uhlí, pokud infekce ustupuje, můžeme přejít na algináty. Tam, kde je infekce malá či menší než střední, volíme antiseptické krytí. V některých případech je nutná celková analgetická léčba.

Výživa nemocného

Velmi důležitým způsobem léčby je zhodnocení stavu výživy nemocného a zajištění dostatečného denního přísunu živin. Nedostatek podpory výživy přináší riziko neúspěšnosti léčby proleženin. Zaměříme se na dostatečný příjem potravy s vyšším obsahem bílkovin, ale v menších a častějších dávkách. Vhodné je podávání nutričně ucelených potravinových doplňků (Nutridrink apod.), zvýšíme dávky vitaminu C a zinku.

Pokud nemocný nemůže přijímat potravu ústy, je na místě enterální výživa nazogastrickou sondou. Moderní metody ošetřování dekubitů jsou velkým přínosem pro nemocného. Ošetřování a léčba dekubitů jsou týmovou prací, na které se podílejí lékaři a sestry. Nutné je neustálé prohlubování odborných znalostí a dovedností všech členů ošetřujícího personálu. Závěrem je nutné nezapomínat na to, že nejjednodušší léčbou proleženin je prevence.


SOUHRN

Hospic poskytuje lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům – klientům v terminálním stadiu onkologického onemocnění. Základním úkolem je zajištění kvality života. K závažnému úkolu ošetřujícího personálu patří péče o inkontinentní nemocné a o nemocné s vysokým rizikem vzniku dekubitů.

SUMMARY

Hospice provides medical, nursing and rehabilitation care to patients – clients in terminal stage of their oncology disease. The main goal is the life quality assurance. Care of incontinent patients and patients with high risk of pressure ulcer is one of the main tasks of nursing staff.


O autorovi: Milada Schubertová, vrchní sestra, Hospic Štrasburk, Praha (schubertova.milada@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!