Péče o pacienta před a po operaci na standardním a mediálovém oddělení kardiochirurgie

Autorky v článku seznamují blíže s oborem kardiochirurgie a prací sester na kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň.

SUMMARY The authors of the article describe the field of cardio-surgery and the work of nurses at the department of cardiosurgery in FN Plzeň.

Přestože historie kardiochirurgie je delší než jedno století (první chirurgický výkon na srdci provedl německý chirurg Rehn v roce 1896), její významný rozvoj se datuje až do druhé poloviny 20. století. Je spjat především s vynálezem přístroje pro mimotělní krevní oběh (uveden do praxe v roce 1953) a také s dalším technickým vývojem v oblasti materiálů a technologií, což umožnilo přenést do praxe mnohé teoretické předpoklady.

Kardiochirurgie jako obor se zabývá operativní léčbou získaných a vrozených srdečních onemocnění. Na našem oddělení tvoří největší část operací revaskularizace myokardu, operace chlopní a MAZE (při fibrilaci síní). Péče o pacienta před, v průběhu a po operaci

K operaci přichází pacient již s předoperačním vyšetřením většinou z jiných oddělení. U nás provedeme specifikované laboratorní náběry, objednáme 4 jednotky krve, registrujeme EKG, změříme životní funkce, pacienta změříme, zvážíme, a to vše zaznamenáme do příjmové dokumentace. Dále seznámíme klienta s naším oddělením, předáme informační brožuru, kde nalezne veškeré potřebné informace o průběhu výkonu a pooperační péči. Zároveň předložíme informovaný souhlas s operací a s hospitalizací na našem oddělení.

Péče o pacienta před a po operaci na standardním a mediálovém oddělení kardiochirurgie

Večer před operací přichází za pacientem anesteziolog, který odpoví pacientovi na kladené otázky a nabídne možnost zavedení epidurálního katétru v oblasti bederní páteře (epidurální anestezie spočívá v aplikaci místního anestetika do páteřního kanálu vně vaku tvrdé pleny míšní). Poté je pacient oholen (hrudník, HK, DK, třísla), osprchován dezinfekčním mýdlem, dostává večerní premedikaci a je sestrou poučen, že od půlnoci nesmí nic konzumovat per os a klademe důraz na abstinenci v kouření. Ráno (6.00 hod.) pacient dostává druhou část premedikace a těsně před odjezdem na sál opiát, který určil anesteziolog. Na sále pacient tráví zhruba 4 hodiny, kdy probíhá samotná operace. Z operačního sálu je posléze pacient převezen na pooperační jednotku, kde zůstává po dobu, kterou vyžaduje jeho pooperační stav.

Péče o pacienta před a po operaci na standardním a mediálovém oddělení kardiochirurgie

Podle stavu, první až druhý pooperační den, je pacient přeložen na intermediální pokoj, kde je pacientovi monitorována EKG křivka, TK (invazivní či neinvazivní metodou), SPO2, CVP (centrální žilní tlak), popřípadě dechová frekvence. V závislosti na výsledcích kontrol ABR (acidobazická rovnováha) podáváme O2 terapii. Od operace jsou pacientovi zavedeny hrudní drény, které pravidelně kontrolujeme, zda nedochází k velkým ztrátám. Podle charakteru a množství odpadu chirurg drény odstraní a sestra převáže stereotomii a nasadí pacientovi hrudní pás (slouží ke stažení hrudníku a držení sterna, aby nedošlo k jeho prasknutí).

Důležitá je bilance tekutin (BT), aby nedocházelo u pacientů k selhávání organismu. Příjem i. v. tekutin určuje lékař a příjem per os kontroluje sestra. Druhý a třetí pooperační den provádíme u klientů plánované náběry a vyšetření (EKG, rtg, sono pleur).

Když vše probíhá bez komplikací, překládáme 2. pooperační den klienta na standardní pokoj, kde je nadále sledována EKG křivka telemetrií. Telemetr je přístroj, který nám umožňuje sledovat pacienta i na standardním pokoji. I po tuto část hospitalizace nadále kontrolujeme stav pooperačních ran, monitorujeme BT a denně pacienta vážíme, jestli nepřibývá na váze. Důvodem přibývání váhy může být hromadění tekutin v těle.

Péče o pacienta před a po operaci na standardním a mediálovém oddělení kardiochirurgie

Denně na naše oddělení dochází fyzioterapeut, který klienta provádí a edukuje o správné RHB, dýchání a mobilizaci. Do této edukace je dobré zapojit i klientovu rodinu. Nenastanou-li do této doby komplikace, nabíráme pátý pooperační den výstupní laboratoř, registrujeme EKG, echo srdce, rtg S + P. Šestý pooperační den bývá klient propuštěn do domácí péče nebo má možnost využít pobytu v Konstantinových Lázních, kde se navazuje na pooperační rehabilitaci.

Pooperační komplikace

* krvácení
* srdeční tamponáda
* pooperační ischemie myokardu
* poruchy srdečního rytmu
* syndrom nízkého srdečního výdeje
* orgánové komplikace
* organický psychosyndrom
* dehiscence rány


O autorovi: Lucie Hájková, DiS., Tereza Vaníčková, DiS. Kardiochirurgické oddělení, FN Plzeň (lvachtlova@email.cz)

Ohodnoťte tento článek!