Péče o pacienta před a po operaci parézy nervus ulnaris

V článku je autorkami popsána definice parézy nervus ulnaris s následnou kazuistikou ošetřovatelské péče o klientku před a po operaci.

SUMMARY

The authors of the article describe paresis of nervus ulnaris and present a case study of a patient before and after surgery.

Paréza nervus ulnaris je ochrnutí loketního nervu, které může být způsobeno přerušením nervu úrazem nebo poškozením v místech přirozených úžin a o takovémto poškození hovoříme jako o kompresivním syndromu.Loketní nerv může být utištěn v úrovni lokte a na zápěstí. Nerv prochází na lokti tunelem, jehož dno tvoří žlábek na kosti loketní a strop pokrývá vazivová nebo svalová vrstva. Tlakem mnohdy působí na okolní tuhé tkáně. Jedná se o syndrom kubitálního tunelu, který je považován za druhý nejčastější po syndromu karpálního tunelu. Mnohem častěji než ženy postihuje muže.

Příčiny

Nejčastější příčinou poškozující nerv je tlak z okolních tkání v úžině, dále pak působení zevního tlaku na končetinu, například sádrový obvaz při otoku či nevhodné opakující se polohy končetiny. K nejzávažnější příčině patří mechanické přetěžování končetiny těžkou prací a napínání nervu tahem okolních tkání při dlouhodobém ohnutí v lokti, což je typické u brusičů skla. Další příčinou může být úraz a s ním spojené otoky a jizvení poškozené oblasti. Ke zhoršení mnohdy přispívají i vedlejší onemocnění, jako je diabetes mellitus, borrelióza nebo onemocnění štítné žlázy.

Příznaky

Příznaky onemocnění se objevují nepozorovaně a pomalu. Zprvu začínají bolestmi na loketní hraně předloktí. Šíří se od lokte a vystřelují do IV. a V. prstu. Následně, mnohdy velice brzy, se objevuje brnění a oslabení čití, občas až necitlivost IV. a V. prstu, loketní hrany ruky a zápěstí. Obtíže narušují noční spánek a úlevou je časté protřepávání končetiny. Nepříjemné jsou i změny motorické. V prvé řadě nešikovnost a oslabení svalové síly při úchopu, IV. a V. prst může mít drápovité postavení, malíček nelze aktivně přitáhnout k IV. prstu a zůstává odtažen.

Diagnostika a léčba

Diagnóza je určena na základě anamnézy pacienta, délce trvání obtíží, přetížení či úrazu lokte. Rozhodujícím a v současné době nejpřesnějším vyšetřením je elektromyografie (dále jen EMG), která určí místo útisku. Provádí se vždy při podezření na poškození nervu. Nejprve se přistupuje ke konzervativní léčbě, kdy přiložením ortézy nebo dlahy spolu s antiedematózní léčbou dojde k omezení zátěže. Pokud není konzervativní léčba úspěšná, přistupuje se k operačnímu řešení.

Kazuistika

Na naše neurochirurgické oddělení byla přijata 52letá klientka se syndromem nervus ulnaris k plánovanému operačnímu výkonu. V osobní anamnéze uvádí, vedle jiných údajů, že 20 let pracuje jako šička. Z lékařské anamnézy se dozvídáme o vedlejších diagnózách, jako jsou hypertenze, thyreopatie, diabetes mellitus a hypercholesterolemie.

Ošetřovatelská péče

Pacientce měříme fyziologické funkce, především krevní tlak, a to 3krát denně, podle stavu i častěji. Sledujeme hodnoty cukru, měříme glykemii 4krát denně. Plníme předoperační ordinace anesteziologa: podáváme na noc 2 tbl. Oxazepamu a 100 mg Letroxu per os. Ráno nalačno odebereme krev, sledujeme hodnoty TSH (tyreotropní hormon tvořený v adenohypofýze, který řídí činnost štítné žlázy) a glykemii. Před převozem na sál pacientce aplikujeme 2 g Vulmizolinu.

Na telefonickou výzvu anesteziologické sestry převeze sanitář a sestra z oddělení pacientku s veškerou dokumentací na operační sál. Pacientce se plně věnuje zdravotnický personál operačního sálu. Operační tým je připraven, operace začíná. V klidné celkové anestezii je veden řez nad levým epikondylem. Ze značných srůstů je deliberován nervus ulnaris, který je tenčí nežli obvykle. V jednom místě je patrný i vazivový pruh jdoucí přes nerv. Ten je postupně uvolňován. Výkon podle záznamu z operačního protokolu proběhl bez komplikací. Klientka je předána do péče personálu lůžkové stanice.

Po výkonu sledujeme vitální funkce. Sledujeme Redonův drén, krytí operační rány, hybnost a prokrvení končetiny. Operovanou končetinu ukládáme do zvýšené polohy na polštář. Podáváme infuzi 500 ml F 1/1 a analgetika. Provádíme odběr krve na glykemii (každé 4 až 6 hod.). Den po operaci je hodnota 5,6 mmol/l. Během polední vizity, za přítomnosti lékaře a asistence sestry, je proveden aseptický převaz.

Závěr

Klientka se cítí velice dobře, je v psychické pohodě. Rána po operačním výkonu je klidná, hodnoty glykemie a krevního tlaku jsou zcela v normě. Spolupracující a spokojená pacientka je po snídani propuštěna do domácího léčení s následným doporučením:- při bolestech podání analgetik,- péče o ránu a ruku, pacientka je řádně poučena,- vynětí stehů u svého obvodního lékaře do 10 dnů po propuštění z nemocnice,- kontrolní EMG za 3 měsíce po operaci,- při potížích kontrola kdykoli obvodním lékařem nebo neurochirurgem v ambulanci našeho pracoviště. Počet operovaných s touto problematikou v roce 2007 na našem neurochirurgickém pracovišti byl 14 žen a 23 mužů.

Zdroj: www.ruka-kosmetika.cz


Hana Poláková, Milena Dudová, Pavlína Janušková, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Neurochirurgie (Milena.dudova@nemlib.cz)

Ohodnoťte tento článek!