Péče o pacienty na OCHRIP a DIP

V roce 2008 vzniklo Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP) a Dlouhodobé intenzivní péče (DIP) jako pilotní projekt Karlovarského kraje. Oddělení jsou určena pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči.


SOUHRN: Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní péče jsou pracoviště pro pacienty, kteří byli hospitalizovaní na oddělení akutní péče a i přes stabilizaci kritického zdravotního stavu vyžadují intenzivní péči chronického rázu, neboť i nadále hrozí selhání některé ze základních životních funkcí.
Klíčová slova: OCHRIP, DIP, bazální stimulace, ventilace, ošetřovatelská péče

SUMMARY: Departments of chronic resuscitation and intensive care and long term intensive care are for patients who had been hospitalized at the acute care department and even though their condition has stabilized they still require chronic intensive care because of the risk of the failure of one of the main vital functions.
Key words: OCHRIP, DIP, basal stimulation, ventilation, nursing care


Oddělení OCHRIP a DIP bylo vybudováno v Nemocnici Ostrov v roce 2008 s počtem sedm lůžek a v roce 2009 bylo rozšířeno o druhou část s kapacitou devět lůžek. V současnosti je tedy k dispozici celkem 16 lůžek. Obě oddělení tvoří jeden celek, vstup je zajištěn přes vstupní filtr. Na oddělení je využíván systém jedno- až dvoulůžkových boxů.

Pacientům Nemocnice Ostrov je na oddělení DIP a OCHRIP poskytnuta komplexní resuscitační péče s návazností na péči chronickou. Důraz je kladen zejména na ošetřovatelskou péči a rehabilitaci.
Typická skladba pacientů:

* traumatické či netraumatické krvácení do mozku s těžkým anoxickým poškozením,
* sdružená polytraumata s dominujícím poškozením mozku,
* onemocnění plic – CHOPN,
* pacienti po dlouhodobé resuscitaci.

Podmínky pro přijetí pacienta

Příjem pacientů na oddělení není limitován věkem, ale charakterem onemocnění a především kapacitou oddělení – roli hraje také příjem pacientů z akutních lůžek ARO a JIP. Vzhledem k velkému tlaku na lůžka jsme přistoupili k elektronické formě „waiting listu“ -pořadníku. Vedle jména pacienta je zde uvedeno také rodné číslo, pojišťovna a základní diagnóza.

Na naše oddělení jsou přijímáni pacienti ventilovaní i neventilovaní, vždy však s tracheostomickou kanylou. Při příjmu nás zajímá začátek onemocnění a jeho průběh, včetně případných komplikací. Důležitý je i souhlas pacienta či jeho rodiny s hospitalizací. Zpočátku jsme požadovali negativitu v oblasti nozokomiálních nákaz, ale z tohoto požadavku jsme nakonec byli nuceni ustoupit – z prostého důvodu – po dlouhodobé hospitalizaci s množstvím invazivních vstupů a dalších vstupních bran infekce negativní pacient prakticky neexistuje. Díky boxovému systému, kdy jsou jednotliví pacienti vzájemně separováni, a cílenému zvýšenému hygienickému režimu dokážeme případnou nákazu udržet a zvládnout (např. v případě MRSA). Pořadník je striktně dodržován, nicméně čekací doba se v současnosti pohybuje mezi čtyřmi až pěti měsíci.

Vybavení oddělení

Každé lůžko je chápáno jako jakýsi „ostrov života“ – je komplexně vybaveno stejně jako lůžka na ARO, včetně všech potřebných přístrojů a monitorovacích zařízení. Každému pacientovi jsou individuálně vyhrazeny pomůcky -lůžka jsou rozdělena na septická a aseptická. Každý box je vybaven televizním přijímačem, radiomagnetofonem s CD přehrávačem a některé boxy mají i DVD přehrávače.
Na oddělení jsou i speciální místnosti pro návštěvy a pro pozůstalé, které poskytují rodinným příslušníkům pacientů plný komfort. V rámci komplexní péče o pacienty a členy jejich rodiny poskytujeme i duchovní útěchu – k dispozici je dokonce i byt pro návštěvy, které dojíždějí z větší vzdálenosti. Návštěvy nejsou omezeny návštěvními hodinami. Péče o naše pacienty je multidisciplinární. Spolupracujeme s chirurgy, internisty, radiology, rehabilitačními pracovníky a samozřejmostí jsou dnes i psychologové a psychiatři.

Struktura poskytované péče

Práce nelékařského zdravotnického personálu i pomocného personálu na oddělení chronické a dlouhodobé intenzivní péče je velmi náročná a pacienti jsou na ošetřující personál odkázáni 24 hodin denně.

O pacienty zde pečují plně kvalifikované sestry, které jsou však ve větší míře ohroženy syndromem vyhoření. Hospitalizace je dlouhodobá – v řádech měsíců (nejdéle hospitalizovaný pacient je zde dva roky). Sestry si musejí zachovávat určitý odstup, aby se lépe vyrovnávaly s každým neúspěchem či stagnací, zhoršením stavu pacienta. Klinický psycholog tu tedy není jen pro pacienty, ale jeho služeb mohou v případě hrozícího syndromu vyhoření či psychického vyčerpání využít i zdravotníci.
Sestry úzce spolupracují i s rodinnými příslušníky, aby se o pacientovi dozvěděly co nejvíce informací z doby před hospitalizací. Získané poznatky uplatňují v provádění bazální stimulace. Rodinní příslušníci vyplňují dotazník bazální stimulace, který nám velice pomáhá v přístupu k pacientovi a jeho potřebám.

Boj s předsudky

Z řad laické, ale bohužel i profesionální veřejnosti často slýcháváme, že oddělení chronické péče je oddělení, na které se chodí umírat. Opak je však pravdou, což dokazují počty pacientů propuštěných nebo přeložených do následné péče, do rehabilitačních ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, ale i do domácí péče.

S přibývajícím počtem uzdravených pacientů můžeme říci, že jsme oddělení kvalitní a perspektivní a že sloužíme pacientům, kterým ke stabilizaci a návratu do standardních klinických či domácích podmínek nestačí průměrná ošetřovací doba na akutních lůžkách.

Závěr

Abychom načerpali zkušenosti a nové poznatky z jiných pracovišť, navazujeme spolupráci s odděleními stejného typu v jiných nemocničních zařízeních. Dokládají to návštěvy z pracovišť i ze vzdálenějších nemocnic, kdy si vyměňujeme načerpané zkušenosti a poznatky. Našich zkušeností tak využívají i nemocniční zařízení, která se chystají budovat nebo již budují podobná pracoviště ve svých nemocnicích. Do budoucna si nelze přát nic jiného, než aby se nám dařilo pokračovat v nastoupeném trendu zvyšování kvality péče, která by vedla k ještě vyššímu počtu uzdravených pacientů.


O autorovi: Eva Zvoníková OCHRIP, Nemocnice Ostrov s. r. o., Ostrov (eva.zvonikova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!