Péče o pokožku v hospicové péči

V hospici je poskytována péče podle zásad paliativního ošetřovatelství. Představuje systém pomoci umírajícím a jejich rodinám. Prioritou zde je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických a duchovních problémů nemocného a jeho blízkých.

Hlavním cílem hospicové péče je dosažení co nejvyšší možné kvality života nemocných a jejich rodin. K naplnění těchto zásad je nutné uspokojit základní biologické, psychologické, sociální a spirituální potřeby. Mezi potřeby biologické patří i péče o pokožku. Hospicoví klienti jsou většinou vyššího věku, proto se zaměřím na změny specifické pro stáří. Zde se uplatňují zejména endokrinní vlivy, snižuje se hladina pohlavních hormonů -testosteronu, progesteronu. Kůže starého člověka ztrácí elasticitu, stává se vrásčitou a suchou.

Objevují se pigmentové skvrny, kožní kapiláry jsou fragilní, takže i při menším pohmoždění vzniká podlitina. V pokožce se snižuje počet buněčných vrstev, vzniká pergamenová (ztenčelá) snadno zranitelná kůže.

Klesá i počet melanocytů a Langerhansových buněk, takže dochází k anomálii pigmentu a snadnějšímu pronikání škodlivin. Přibývá nemocných s diabetem, což nepříznivě ovlivňuje cévní zásobení a snižuje odolnost kůže hlavně proti kvasinkovým mikroorganismům. Zvyšuje se schopnost vstřebávání léků aplikovaných na kůži.

Zásady dermatologické péče ve stáří

* kůže je tenčí a sušší, léčebné látky pronikají snadněji a mohou působit více toxicky, častěji vzniká ekzém, * je vhodnější vyhýbat se mastem s antibiotikem, lokálními anestetiky, mýdlům s azulenem, * místo vany je vhodnější sprcha a málo parfémované mýdlo, * nenatírat kůži olejem, protože to vede k vysoušení, odpuzuje vodu, * používat prostředky vázající vodu – Aquasorb, Ambiderman spofa.

Pokud se objeví změny na kůži po ozáření, zejména erytém (zarudnutí), macerace (mokvání), nebo naopak vysušená pokožka, hyperpigmentace, ztráta elasticity kůže apod., volíme k jejímu ošetření např. Calcium panthotenicum mast, nesolené vyškvařené sádlo, Cavilon spray, Panthenol gel a také Apipanthen, obsahující propolis a panthenol. Kůži omýváme bez mýdla, ručníkem lehce osušíme.

Netřeme! Oděv volíme volný, vhodným materiálem je Aravel. Na kůži zásadně neaplikujeme lihové roztoky, prostředky obsahující rostlinné výtažky kvůli možné alergizaci. Pokud pokožka maceruje, olupuje se a silně secernuje, stoupá riziko infekce. Ošetřování probíhá za aseptických podmínek, oplachujeme fyziologickým nebo Ringerovým roztokem. Osvědčilo se použití koloidního hydroaktivního gelového krytí – Flaminal, Sanavela s vazelínou nebo chlorofylem + sterilní krytí, Mepitel, což je měkké kontaktní silikonové krytí. Kůže musí být chráněna před slunečními paprsky. Se zhoršujícím se zdravotním stavem se většina našich klientů stává imobilními a inkontinentními. Nejen vliv moče nebo stolice, ale i vlhké, nedokonale prosušené prádlo a používání alkalického mýdla a ručník dokážou na pokožce nemocného nadělat mnoho škod. V hospici používáme kosmetickou řadu Menalind Professional. K dispozici máme prostředky v různých formách, např. čisticí pěnu obsahující parafínová rozpouštědla, kožní ochranný krém s přísadou zinkové běloby, olej ve spreji či masážní roztok.

S hygienickou péčí souvisí sledování pacienta a jeho zařazení do třídy možného rizika vzniku dekubitů. Dekubitus (proleženina) je místní nekróza kůže, podkoží, facie a svalu s následným vředovým rozpadem. Vzniká tam, kde je kůže, podkoží a ostatní tkáň na delší dobu vystavena tlaku mezi kostí a pevnou podložkou. Místa, kde se tento patologický vliv vyskytuje nejvíce, označujeme jako predilekční.

Rozhodující pro vznik dekubitu není tlak, ale délka jeho působení, příčinou může být i tření způsobené nevhodnou manipulací s pacientem, vzniká tzv. mikrotrauma, nůžkový střižní efekt, kdy se proti sobě pohybuje vrstva kůže s podkožím a svalovinou (pacient je nevhodně vysazen a sjíždí dolů).

Základní klasifikace dekubitů je jistě známá, stejně jako to, že jejich léčba je velmi nákladná. Proto i zde je nejdůležitější prevence. Z místních příčin je nutno omezit vliv tlaku polohováním a používáním antidekubitních pomůcek, snížit negativní vliv inkontinence pomocí jednorázových absorpčních pomůcek. Ve výživě dbáme na dostatek bílkovin a vitaminů. Klienti trpí nádorovou kachexií, nauzeou i zvracením a substituční infuzní terapii vnímají jako prostředek k prodlužování svého utrpení.

Ve své práci se často setkávám s neochotou klientů spolupracovat při polohování. Při manipulaci udávají bolesti a žádají, ať je nepolohujeme. V těchto případech je nutné vzájemné pochopení ze strany klienta i sestry. Individuální přístup je nezbytný. Protože dbáme na prevenci, nedochází u našich klientů ke vzniku nových defektů. Často se však stává, že imobilní klient je k nám s dekubity již přijat. Potom nás těší každý náznak zhojení defektu, kterého péčí o pokožku docílíme.

LITERATURA
Pejznochová, I.: Stručná příručka zdravotní sestry k péči o chronicky nemocné. Hartmann-Rico, 2003.

SOUHRN

Většina klientů pobývajících v hospici přichází v terminální fázi svého onkologického onemocnění. Péče o pokožku spadá do každodenní náplně práce sestry. Vhodná volba ochranných dermatologických prostředků je nezbytná, jelikož naši klienti mají vlivem onkologické léčby pokožku hodně podrážděnou a často bývá narušena i integrita kůže.

SUMMARY

Most patients in hospice come in final stage of cancer. Skin care is a daily nurse’s task. It is necessary to choose appropriate skin protective agents as the patients have sensitive skin and impaired skin integrity due to cancer treatment.


O autorovi: Lenka Wisniewská, Hospic Svatý Kopeček u Olomouce (vladimira.foukalova@charita.cz)

Ohodnoťte tento článek!