Péče o stomie

Kohokoli, od novorozence až do vysokého věku, může postihnout zánětlivé nebo nádorové onemocnění, úraz či vrozená anomálie, které jsou důvodem k operačnímu výkonu a mají za následek vyústění střeva břišní stěnou. Operační výkon, končící stomií, představuje pro nemocného velkou zátěž.

Pro většinu lidí je to šok, když se dozvědí, že jejich střevo bude vyvedeno ven přes břišní stěnu a že nebudou mít více kontrolu nad vylučováním. Proto může být velmi obtížné přijmout tuto novou skutečnost. Navíc pacient musí akceptovat nejen stomii, ale také jiný vzhled svého těla. S těmito aspekty musíme počítat, když dáváme rady a doporučujeme pacientovi, aby se podrobil operaci, která končí stomií.

Základní pojmy a jejich charakteristika

Slovo stomie pochází z řečtiny a znamená v přeneseném významu otvor, vyústění nebo vývod. Kolostomie je označení pro vývod tlustého střeva. Zakládá se obvykle buď na příčném tračníku (transverzostomie), nebo na esovité kličce (sigmoideostomie). Ileostomie je označením pro vývod tenkého střeva. Založení stomie patří mezi velké, život zachraňující operace, nebo slouží k prodloužení délky života. Stomie může být dočasná nebo trvalá.

Dočasná stomie se zakládá méně často a slouží pouze k odlehčení činnosti střeva do doby jeho zhojení. Ve stomii nejsou žádná nervová zakončení, takže není citlivá na bolest. Všechny stomie mají společnou vlastnost – nejsou ovladatelné vůlí. Proto je nutné trvale používat jímací systémy neboli stomické pomůcky.

Příprava psychologická

Protože se jedná o velmi závažný zásah do životního stylu nemocného, je nezbytně nutné, aby mu byly poskytnuty dostatečné informace ze strany ošetřujícího lékaře i sestry. Nemocný si neumí představit, co takový výkon znamená a propadá panice a depresi. Často ani neví, jak se má rozhodnout. Při prvním rozhovoru s lékařem některé souvislosti vlivem stresu dobře nechápe.

Proto je nutné s klidem a rozvahou informace opakovat. Je vhodné, aby se takového rozhovoru zúčastnila i sestra a spolupracovala s lékařem na poskytování dalších užitečných informací. Při péči o nemocného je nezbytné dodržovat zásady taktního, citlivého a vstřícného přístupu.

Pozornost musí být věnována také příbuzným, kteří mohou pacienta významným způsobem podpořit a pomoci mu překonat uvedené problémy.

Edukace nemocného

Po zvládnutí psychologické přípravy je vhodné zařadit nácvik edukace nemocného při ošetřování stomie. Ve spolupráci se stomasestrou jej seznámíme se všemi dostupnými pomůckami k péči o stomii, ukážeme způsob jejich použití a postup při ošetřování stomie.

Pokud stav pacienta nedovoluje, aby se o vývod staral sám, je možné stejným způsobem edukovat někoho z příbuzných.

V krátkodobé přípravě k operaci zajistíme:* dostupné výsledky všech vyšetření,* pozitivní reverz,* nácvik prvků pooperačního režimu,* dokonalé vyprázdnění střeva,* prevenci tromboembolické nemoci,* přípravu operačního pole,* zajištění žilního vstupu a aplikaci infuzní terapie podle ordinace,* bezprostředně před operací aplikaci premedikace.

Pooperační fáze

Pro pacienta se jedná o psychologicky náročné období a je v této fázi kompletně závislý na pomoci a péči sestry. V tomto stadiu nemocný potřebuje být povzbuzen a přesvědčen, že se stomií může žít normální život. Pacient může pociťovat nedostatek sebeúcty. Je poprvé postaven před fakt své stomie a ví, že nemá již více kontrolu nad odchodem plynů ani vylučováním stolice. Po operaci je vhodné umístění nemocného na JIP k monitorování vitálních funkcí, bolesti, stavu vnitřního prostředí organismu, bilanci tekutin a zajištění výživy parenterální cestou. Při ošetřování sledujeme barvu stomie a její velikost, odchod plynů stomií a výdej (vzhled, množství, frekvence).

Výuka ošetřování stomie

Mnoho informací a poučení, které dostal nemocný před operací, si již nemusí pamatovat, protože byl s největší pravděpodobností šokovaný svojí nemocí a myšlenkami na závažnou operaci. Proto je důležité taktně zkontrolovat, zda skutečně a správně chápe podané informace. V případě potřeby by pak měl dostat další.

I nadále je důležité, aby se i někdo z rodiny zúčastnil praktické výuky, jak ošetřovat stomii. Společně tak mohou uvažovat o různých situacích v dalším životě, který bude ovlivněn dietou, finanční stránkou, novými aktivitami ve volném čase apod.

Péče o pokožku a výměna stomického sáčku

Pokožka má mnoho funkcí, ale ta nejdůležitější je chránit lidské tělo před vnějšími vlivy. Proto je potřeba naučit pacienta péči o pokožku v okolí stomie. Pokožka se musí udržovat neporušená, čistá a suchá. Před výměnou sáčku je třeba připravit všechny pomůcky. Kůže v okolí stomie se omývá teplou vodou nebo čisticím roztokem. Nemělo by se používat mýdlo, které mění pH kůže, odstraňuje přirozenou kožní bariéru a umožňuje bakteriím snazší působení. Na kůži v okolí nepoužíváme olej, tuk ani tělové mléko, protože brání přilnutí podložky. Nepoužíváme ani benzin, který kůži odtučňuje a zvyšuje riziko jejího podráždění. Po omytí pokožku osušíme měkkým nedráždivým materiálem, zvolíme správnou velikost otvoru v podložce, který musí bezprostředně navazovat na okraj vývodu. V případě kožních záhybů a nerovností v okolí stomie použijeme adhezivní pastu. Po nalepení podložky ke kůži přiložíme na její upevňovací kroužek sběrný sáček.

Dlouhodobá a domácí ošetřovatelská péče

Ani jeden stomický pacient by neměl být propuštěn z nemocnice, pokud si není schopen vyměnit sáček a nenaučil se ošetřovat pokožku v okolí stomie. Kromě dokonalé výuky nemocného v ošetřování stomie a v používání vhodných pomůcek, je třeba ještě před propuštěním z nemocnice poskytnout pacientovi dostatek informací z oblasti dietních opatření a činností každodenního života.

K těmto účelům lze využít kromě stomasestry a nutriční terapeutky také sociálního pracovníka. Ten je schopen informovat pacienta o finančních otázkách v jeho situaci, přehledně mu sdělit,na jaké příspěvky a finanční pomoc má nárok. Dalším důležitým bodem je kontakt s obvodní sestrou, která by už měla být seznámena se situací pacienta. Po návratu domů jej musí kontaktovat a podle potřeby mu zajistit pomoc prostřednictvím některé z agentur domácí péče. Účinnou pomocí pro pacienta může být také členství ve STOMA klubu. Společným cílem je resocializace nemocného, dosažení plnohodnotného života a návrat do něj.

Nezbytnost ošetřovatelskou práci plánovat

Ke splnění uvedeného cíle a k zajištění kontinuity a kvality péče je nezbytné ošetřovatelskou péči plánovat. Po přijetí nemocného vypracujeme plán ošetřovatelské péče – ve spolupráci s pacientem formulujeme ošetřovatelské diagnózy a cíle, kterých má nemocný dosáhnout, a ošetřovatelské intervence k dosažení stanovených cílů. V dalším průběhu pak provádíme pravidelná hodnocení a podle výsledků plán upravujeme. Při překladu nebo propuštění nemocného předáváme potřebné informace v ošetřovatelské překladové zprávě.


SOUHRN

Profesionální přístup ošetřujícího personálu, komplexní, plánovaná, vstřícná a individualizovaná péče o nemocného významným způsobem ovlivňují nejen kvalitu vlastní ošetřovatelské péče, ale také kvalitu dalšího života nemocného se stomií.

SUMMARY

A professional approach of the healthcare staff, complex, planned, proactive and individualized patient care can markedly improve not only nursing care but also the quality of life of a patient with a stoma.


O autorovi: Bc. Jaroslava Chlebiková, JIP, chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a. s. (miroslava. krejcarová@nemocnicekolin.cz)

Ohodnoťte tento článek!