Péče o ženu, matku a dítě

Sdružení porodních asistentek ČMaS podává návrh k zajištění péče o ženu, matku a dítě samostatně pracující porodní asistentkou v terénu, jejíž kompetence budou stanoveny legislativně. Návrh přihlíží k nově se tvořícím vyšším územně správním celkům.

Podle dosud platného „zdravotního zákona“ má porodní asistentka určité povinnosti a její péče je chápána jako zdravotnická péče v první linii. Jedná se o péči preventivní a ve spolupráci s lékařem gynekologem o péči léčebnou. Její práce v terénu má úzkou návaznost na pediatra, praktického lékaře a různé organizace, které ze sociálně-zdravotnického hlediska souvisejí s péčí o rodinu.

V současné době je zapotřebí zákonem celostátně upravit práci samostatně pracujících porodních asistentek v terénu. Podklady pro tyto oprávněné požadavky byly průběžně předkládány všem ministrům a hlavním sestrám po dobu devíti let. Na konkrétním znění těchto návrhů se podílela také Lékařská gynekologicko-porodnická společnost ve spolupráci s doc. MUDr. Vítem Unzeitigem a prim. MUDr. Jiřím Klikarem.

Předkládáme tyto konkrétní návrhy:

n   Předpokládáme, že k zajištění péče o ženu, matku a dítě je na území ČR zapotřebí 300 samostatně pracujících porodních asistentek (PA).

n   Při předpokládaném počtu 14 územně správních celků by mělo být jmenováno 14 regionálních porodních asistentek, které by sdružovaly porodní asistentky v regionu s návazností na lékaře (odborníka) pro gynekologii a porodnictví.

n   Pro spolupráci s hlavní sestrou MZ ČR – 1 porodní asistentka jako poradce pro obor gynekologie-porodnictví, která by měla 3 své spolupracovnice pro lůžkovou část, terén, školství a další vzdělávání.

Obsazování míst samostatně pracujících PA navrhujeme konkurzním řízením.

Součásti konkurzního řízení po vyhlášení konkurzu:

předložení dokladů o předepsaném vzdělání

délka praxe 5 let, v tom:

– porodní sál

– všechna gyn.-por. oddělení

– novorozenecké oddělení

– práce v terénu po vedením

– samostatně pracující PA

– praxe v ambulanci s lékařem

Předepsaná školení:

– edukační pohovor – psychoprofylaxe

– cvičení a plavání těhotných

– antikoncepce

– klimakterium

– stresová inkontinence

Výsledky a hodnocení práce na těchto předepsaných odděleních a stážových místech budou zaznamenány do Indexu porodní asistentky, který se předkládá jako doklad při konkurzním řízení.

Vyhlášení konkurzního řízení v regionu či územně správním celku se účastní:

porodní asistentka, která připravovala uchazečku k provozování samostatné praxe

regionální porodní asistentka

zástupce lékařské gyn.-por. společnosti

n zástupce profesní organizace PA

zástupce pro školství a další vzdělávání porodních asistentek

zdravotní rada pro příslušný okres či jeho zástupce

zástupce zdravotní pojišťovny jako přísedící (bude zprůchodněno navázání smluv se zdravotní pojišťovnou)

Pro zajištění neodkladné péče ze zákona je počítáno s 1 PA na 30 000 obyvatel (asi 300 porodů za rok). Je nutné počítat též se zajištěním zástupnosti v době dovolených a nemoci.

Legislativně je zapotřebí zajistit:

právní ochranu PA při výkonu povolání

povinné sjednání pojištění pro PA pro výkon povolání

seznámit PA s případnými sankcemi při zanedbání profesních povinností

ze zákona zajistit navázání smluv se zdravotní pojišťovnou a platby výkonů

n   zajistit jednotnou a zákonem uznanou, předepsanou dokumentaci o klientovi

Výkazy pro zdravotní pojišťovnu (průpisem 4 části):

1. zůstává klientovi

2. zůstává PA

3. dostává ošetřující lékař

4. dostává zdravotní pojišťovna klienta

Podle dosud platného „zdravotního zákona“ má matka nárok na jednu návštěvu před porodem a tři po porodu, hrazené zdravotní pojišťovnou. I jedenkrát vykázané ošetření novorozence ve vztahu ke kojení bylo konzultováno v dohodovacím řízení na MZ ČR a porodní asistentce přísluší. Z toho vyplývá, že je-li něco ze zákona vyplývající, nemusí se to stvrzovat různými doporučeními a zbytečnou administrativou, kterou vyžaduje zdravotní pojišťovna.

Aby se předešlo zdlouhavému a ponižujícímu jednání o bodovém hodnocení práce PA se zdravotní pojišťovnou, navrhujeme paušální platbu za provedenou návštěvu:

250 Kč (hrubý příjem), z toho náklady:

– cestovné, vodné, otop

– elektřina

– pronájmy, telefony

– ostatní náklady

– daně, sociální a zdravotní pojištění

4krát návštěva PA u matky před a po porodu: 1 000 Kč

1krát ošetření novorozence + kojení: 190 Kč

n   Celková péče porodních asistentek o matku a dítě: 1190 Kč

(Přitom je třeba přihlédnout k ročnímu inflačnímu pohybu.)

V porovnání s cenou nemocničního lůžka na den

Od 1. do 3. dne je náklad na lůžko/den 1088 Kč, další dny lůžko/den 918 korun. Zkrátí-li se pobyt matky v nemocnici, ušetřená částka za lůžko plně uhradí náklady na profesně dobře provedenou práci porodní asistentky. Matky budou dříve ve svém domácím prostředí. Práce porodní asistentky je tedy přínosem pro společnost nejen v ohledu zlepšení péče o ženy, ale i z hlediska ekonomického.

Za Sdružení porodních asistentek Čech, Moravy a Slezska zpracovala předsedkyně Marie Hlavsová, Ústí nad Labem

Výzva pro porodní asistentky ČR

Hlavní sestra MZ ČR Jindra Pavlicová a předsedkyně Sdružení porodních asistentek Čech, Moravy a Slezska vyzývají porodní asistentky k diskusi nad tímto návrhem. Vaše názory, připomínky a náměty můžete zasílat na adresy obou výše uvedených institucí.

Ohodnoťte tento článek!