Pěstounská péče

Dotaz: Mám starší sestru, která se již několik let s manželem snaží o miminko. Sestra je momentálně nezaměstnaná a pobírá podporu v nezaměstnanosti. Zajímala se už o možnosti náhradní rodinné péče. V poslední době začala chodit do nějakého kurzu pro náhradní rodiče, kde se dozvěděla, že by s manželem mohli dělat pěstouny i krátkodobě. Sestra je velmi hodný a láskyplný člověk. Naše děti ji přímo milují, ale současně umí být i přísná a zodpovědná. V příštím roce mají doplatit hypotéku na dům, takže by se jim ulevilo, ale trápí ji, že je bez práce. Je to poprvé během jejího života, protože jinak pracovala v chemickém průmyslu.

Říkala jsem jí, že jako pěstounka bude mít jistě na nějakou finanční pomoc od státu nárok. Takhle opuštěné děti by jinak byly po ústavech, kde provoz taky přece něco stojí. Švagr Jiří má dobře prosperující menší firmu s několika zaměstnanci. A má, jak se říká „zlaté ruce“, dovede si s většinou oprav v domácnosti poradit sám (na rozdíl od mého muže). Jirka dělá i dobrovolného hasiče a za TJ Sokol vede fotbalový klub. Věřím, že budou dobří rodiče, tak se jim snažím dát nějakou podporu.

Tereza M.

Pěstounská péče je jedna z možností náhradní rodinné péče v České republice. V současné době lze být pěstounem i na přechodnou dobu. Při vzniku tohoto institutu se nejprve uvažovalo o tzv. profesionální pěstounské péči, která však nebyla přijata pro zásadní připomínky z řad odborné veřejnosti. Existuje určitý úzus, že pěstounská péče je spojená s dlouhodobou péčí o dítě, takže právě novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, zákonodárci zakotvili také pěstounskou péči na přechodnou dobu.
V této souvislosti se objevila základní rozlišení na osobu pečující a osobu v evidenci. Zjednodušeně řečeno, osobou pečující je fyzická osoba, která je zodpovědná za výchovu dítěte a je pěstounem (nikoli však na přechodnou dobu). Osoba v evidenci je fyzická osoba (vedená v evidenci osob), která může vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Zájemce o pěstounskou péči se pak může obrátit na orgán sociálněprávní ochrany dětí (místně příslušný OSPOD), případně na některou z neziskových organizací, která se náhradní rodinnou péčí zabývá. Zde má možnost se informovat, jakým způsobem probíhá celý proces schvalování žadatelů o pěstounskou péči.
Stát podporuje pěstouny určitou finanční pomocí, tzv. dávkami pěstounské péče. Donedávna toto bylo upraveno zákonem o státní sociální podpoře. Nyní se výplata dávek řídí novelou zákona o sociálněprávní ochraně dětí.

Dávky pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte – žádá si o něj osoba pečující/v evidenci, nárok na něj má nezletilé nezaopatřené dítě (výše příspěvku je 4500-6600 Kč, v případě, že se jedná o dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách, tak je příspěvek navýšen, a to podle

věku dítěte a stupně závislosti v rozmezí 4650-9000 Kč), úpravy ve výplatě a výši dávky jsou v případech, kdy je dítě příjemcem důchodu z důchodového pojištění, v případech, kdy je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu do zařízení pro péči o děti a mládež.
Odměna pěstouna – má nárok osoba pečující/v evidenci (liší se výše odměny osoby pečující/v evidenci, vliv má počet dětí, případně zda jde o dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby, podle zařazení stupně závislosti), nárok na odměnu pěstouna nevznikne při přerušení zprostředkování.
Příspěvek při převzetí dítěte – je vyplácen osobě pečující, která převzala dítě do péče (výše příspěvku do 6 let 8000 Kč, od 6 let do 12 let 9000 Kč, od 12 let do 18 let 10 000 Kč). Příspěvek pak nenáleží osobě v evidenci při svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu.
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla – náleží osobě pečující nejméně o 3 děti v pěstounské péči, výše příspěvku je 70 % pořizovací ceny vozu, případně prokázaných výdajů na jeho opravy, nejvýše však 100 000 Kč a je omezen i časovým obdobím, ve kterém lze žádat znovu.
Příspěvek při ukončení pěstounské péče – náleží fyzické osobě při ukončení pěstounské péče u osoby pečující/v evidenci (výše příspěvku je 25 000 Kč, vyplácen je jednorázově a osobě náleží jen 1krát).
Uvedené informace k dávkám jsou pouze základního charakteru. O vzniku nároku na výplatu všech dávek pěstounské péče, jejich zániku, výplatě dávek při společné péči manželů, nebo v případech, kdy je dítě příjemcem důchodu z důchodového pojištění, či pravidla zdanění příjmů pěstounů (odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti, tedy jde o zdaňovaný příjem) a dalších konkrétních záležitostech je vhodné informovat se na místně příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR (řídí se místem trvalého bydliště pobytu osoby pečující/v evidenci).
V případě, že si žádá o dávku (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při ukončení pěstounské péče) zletilé dítě v pěstounské péči osoby pečující/v evidenci, řídí se toto podle

jeho trvalého pobytu. Na pobočkách Úřadu práce ČR jsou k dispozici předepsané tiskopisy, které rovněž najdete na internetovém portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/forms/

Legislativní rámec zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v platném znění Odkazy na organizace Centrum pěstounských rodin o. s. www.pestounskerodiny.cz Centrum pro rodinu a sociální péči www.crsp.cz/pstounske-rodiny Kolpingova rodina Smečno www.dumrodin.cz/nahradni-rodinna-pece.html Sdružení pěstounských rodin www.pestouni.cz Trialog http://www.trialog-brno.cz/ soucasne-programy/nahradni-rodinna-pece/ priprava-budoucich-osvojitelu-a-pestounu/

1)
R
Ohodnoťte tento článek!