Platové třídy sester

Dotaz: Mohou jednotlivá zdravotnická zařízení určovat platy sester podle vlastních interních platových tabulek? Pracuji v krajské nemocnici, mám vysokoškolské vzdělání nižšího stupně (zakončeno státní bakalářskou zkouškou), avšak ve smlouvě mám uvedeno zařazení do 7. platové třídy. Zaměstnavatel mi sdělil, že se řídí podle vlastních interních platových tabulek. Má na to právo?

Pro správné zařazení do platové třídy má zcela zásadní význam druh sjednané práce uvedený v pracovní smlouvě, tj. záleží na tom, jaké činnosti bude zaměstnavatel požadovat, co bude zaměstnanec vykonávat. Význam vzdělání je až druhotný. Zjednodušeně řečeno, pokud zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní smlouvu, jejímž obsahem bude výkon práce spadající do 7. platové třídy, bude zaměstnanci náležet 7. platová třída, i kdyby měl například doktorát. Pouze tehdy, pokud by výkon práce obsahově spadal např. do 10. třídy, bylo by zároveň předpokladem získání platu z 10. třídy i vzdělání, které je pro 10. třídu předepsané. Vzdělání tedy sice význam má, ale pouze jako podmínka získání platu podle třídy, do níž byl zaměstnanec zařazen na základě obsahu sjednané činnosti.
Velmi zjednodušeně řečeno, kdyby např. popelář pracoval ve státní sféře, vykonával tedy práci popeláře, pak je irelevantní, že má vysokoškolské vzdělání. Protože pracuje jako popelář, bude mít plat jako všichni ostatní popeláři.
Závěr: Za předpokladu, že je druh sjednané práce zdravotnický asistent (praktická sestra), bude zaměstnanec zařazen do 7.-9. třídy (i přesto, že má vzdělání na 9.-12. třídu).
Pokud náplní práce bude: * provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem, * provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení, bude pak v pořádku zařazení do 7. platové třídy, a to i přesto, že má zaměstnanec vyšší vzdělání. Důležitý je druh sjednané práce, který odpovídá obsahu 7. platové třídy. Na druhou stranu, pokud je zaměstnanec zařazen do 7. platové třídy, nemůže zaměstnavatel požadovat vykonávat činnosti spadající do vyšších tříd, tj. například poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez odborného dohledu (9. platová třída).

Předpisy vztahující se k dané problematice

Nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě § 1 Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat, a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, b) způsob zařazování do platových tříd, c) podmínky pro určení započitatelné praxe, d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem, e) stupnice platových tarifů, f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.
§ 2 (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen „potřebné vzdělání“) jsou * 7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou * 8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou * 9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou * 10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání * 11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu * 12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu § 3 (1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.
§ 4 (1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle

započitatelné praxe podle § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9.

Nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

§ 1 Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat (dále jen „katalog prací“).
§ 2 Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
Zařazení prací do povolání a platových tříd 2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA) * 7. platová třída 1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
2. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.
8. platová třída 1. Poskytování základní nebo dílčí specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
9. platová třída 1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez odborného dohledu.
2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče. 4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti. 2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA * 9. platová třída 1. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.
10. platová třída 1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu. 2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.
3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech. 4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích. 5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
6. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.
11. platová třída 1. Poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů bez odborného dohledu, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
12. platová třída 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.
3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!