Plazmová sterilizace

Sterilizace pomocí plazmatu peroxidu vodíku systémem STERRAD, který je patentem divize firmy JOHNSON& JOHNSON Medical, Inc., je nízkoteplotním, netoxickým a suchým sterilizačním procesem. Sterilizátory STERRAD 100 S a STERRAD 50 využívají kombinaci peroxidu vodíku a plynného plazmatu o nízké teplotě k rychlé sterilizaci většiny lékařských nástrojů a materiálů.

Co je to plazma?

Plazma je čtvrté skupenství hmoty vedle skupenství pevného, kapalného a plynného. V přírodě se plazma hojně vyskytuje – příkladem plazmatu v přírodě je např. „polární záře“. V moderních technologiích nalézá plazma čím dál tím širší uplatnění. Vzniká v silném elektrickém nebo magnetickém poli doutnavým výbojem a obecně sestává z reaktivního oblaku iontů, elektronů a neutrálních částic atomů a molekul. Přesné složení plazmatu se liší podle prostředí, v němž vzniká.

Jak vzniká plazma v technologii STERRAD?

Plazma o nízké teplotě je možno vyvolat působením silného elektrického pole. Chemickým prekurzorem aktivních částic plazmy je peroxid vodíku. V počátečním stadiu jsou přítomny molekuly hydroperoxidu a vody. Při vytvoření elektrického pole dojde k „odtržení“ elektronů z některých atomů a výsledné částice nesoucí náboj jsou urychlovány. Odtržené elektrony se pak rekombinují s atomy, nebo se vracejí z energeticky vyššího stavu do stavu energeticky nižšího, přičemž se přebytečná energie přemění na viditelné záření. V tomto oblaku částic dochází ke srážkám molekul a hydroperoxid se mění na řadu jiných částic, např. na volné radikály, vodu a kyslík.

Jak probíhá sterilizační proces ve sterilizátoru STERRAD 100 S?

Předměty se vloží do sterilizační komory, komora se uzavře a vzduch se z ní evakuuje. Když je dosaženo dostatečně nízkého tlaku, generuje se nízkoteplotní plynné plazma ze zbytků vzduchu, čímž se odstraní zbytky vlhkosti z komory. Na konci tohoto preplazmatického stadia se v komoře vyrovná tlak na hodnotu tlaku atmosférického napuštěním filtrovaného vzduchu. Tím končí sušící fáze a začíná vlastní sterilizační proces. Tlak v komoře se znovu sníží a vstříkne se do ní vodní roztok hydroperoxidu, který se v komoře vypaří. Hydroperoxid difunduje uvnitř komory do všech předmětů, které jsou v ní uloženy, obklopí je, a tím se zahájí inaktivace mikroorganizmů. V této fázi se tlak v komoře zvýší a poté opět sníží. V tomto okamžiku dojde též k vytvoření plazmatu o nízké teplotě zapnutím generátoru vysokofrekvenčních vln, který tvoří elektrické pole, v němž se plazma generuje. Páry hydroperoxidu se v plazmatu rozkládají na reaktivní částice, které se nazývají volné radikály. Poté, kdy reaktivní částice zreagují s přítomnými mikroorganizmy či materiály nebo mezi sebou navzájem, ztrácejí svou vysokou energii a rekombinují se za vzniku kyslíku, vodní páry a jiných netoxických vedlejších produktů.

Tyto výše zmíněné fáze představují jednu polovinu celkového sterilizačního cyklu, který pokračuje dále opakováním těchto kroků s výjimkou fáze, kdy se plazma tvoří ze zbytkového vzduchu. Sterilizační cyklus tedy sestává ze dvou rovnocenných, avšak odlišných polovin, které po sobě následují. Po dokončení druhé poloviny cyklu se vypne zdroj vysokofrekvenčních vln, vakuum se zruší, tlak v komoře se vyrovná s tlakem atmosférickým napuštěním vzduchu filtrovaného HEPA filtry.

Využití sterilizačního systému STERRAD

Tato technologie je vhodná ke sterilizaci široké palety lékařských nástrojů, materiálů a pomůcek, které se doposud sterilizují parou, etylenoxidem nebo formaldehydem. Zvláště se hodí ke sterilizaci materiálů a předmětů, které jsou citlivé na teplo a vlhkost, protože sterilizační teplota nepřekročí teplotu 50 °C a proces probíhá v prostředí o nízké vlhkosti. Sterilizátor STERRAD 100S má dva různé sterilizační cykly. Standardní cyklus probíhá 55 minut, zatímco cyklus používaný na sterilizaci flexibilních endoskopů s optickými vlákny 72 minut. K usnadnění rychlé sterilizace lékařských nástrojů a pomůcek s dlouhými úzkými trubicemi se používá zvláštní nástavec – Booster.

Omezení použití sterilizačního systému STERRAD

Sterilizátor STERRAD 100 S se nehodí pro sterilizaci prádla a jiných materiálů na bázi celulózy, práškových materiálů, tekutin a pomůcek, které obsahují úzké a dlouhé uzavřené dutiny.

Praktické zkušenosti s plazmovým sterilizátorem STERRAD 100 S

První nemocnicí v České republice, která měla možnost provést terénní testování nové technologie sterilizace pomocí plazmatu systémem STERRAD, byla Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a prvním pracovištěm, které začalo používat nejmodernější sterilizační přístroj STERRAD 100 S, bylo oddělení centrální sterilizace. V dubnu tohoto roku oslavil STERRAD 100 S své třetí narozeniny a „odpracoval“ již neuvěřitelných 5765 cyklů.

S přístrojem se lehce manipuluje, je na kolečkách. Sterilizátor je možno připojit na běžnou elektrickou síť v nemocnici. Ke sterilizaci není potřeba zdroj páry. Jiné přípojky, jako jsou odtahy nebo odpady, nejsou nutné. Využitelný objem kulaté sterilizační komory je 100 litrů. Optimální plnění horního síta je 40 litrů, dolního síta 30 litrů. Sterilizační cykly jsou řízeny mikroprocesorem a veškeré parametry jsou během chodu přístroje monitorovány. Přístroj má vestavěnou tiskárnu, která vydává záznam o průběhu celého cyklu, v případě poruchy se přístroj zastaví a na záznamu se objeví „krok“, ve kterém nastala chyba. Například vloží-li personál do komory nedostatečně vysušené pomůcky a instrumentárium, při nesprávně naplněné komoře nebo nedostatečném vakuu apod.

Sterilizačním činidlem je plazma peroxidu vodíku. Deset dávek 58% peroxidu vodíku je uloženo v kazetě chráněné PVC obalem s chemickým indikátorem, který reaguje zbarvením v případě jakéhokoliv mechanického poškození s možností úniku peroxidu vodíku. Kazeta se automaticky v přístroji posunuje a jednotlivé dávky se automaticky odebírají a vstřikují do komory. Po vyprázdnění celé kazety dojde k automatickému uložení do pevného kartónu uvnitř přístroje. Je tak perfektně zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví personálu. Obsluha přístroje je snadná a jednoduchá.

Součástí přístroje je kompletovací stůl s řezačkou, svářečkou a zásobníky obalového materiálu, sterilizačními kontejnerky, adaptéry Booster a chemickými testy. Personál provádí pracovní činnost tzv. „na pětníku“, nemusí nikam odbíhat a složitě přenášet nebo převážet instrumentárium a materiál. Sterilizačním obalem je Tyvek, netkaná textilie z polypropylénu a speciální systém sít.

Sterilizace systémem STERRAD za použití nízkoteplotního plazmatu nenarušuje integritu materiálu, nedochází k tupení ostří nástrojů a mikronástrojů, k poškození přívodních elektrických kabelů, optik světelných kabelů, elektrokoagulací, k ničení moderních elektronických obvodů a k poškozování termolabilních pomůcek a materiálů. Vysterilizovaný materiál neobsahuje žádná rezidua ohrožující pacienty, protože konečnými produkty po sterilizaci jsou kyslík a vodní pára, nemusí se tedy odvětrávat, lze jej ihned použít. Nedochází k vytváření škodlivých emisí pro člověka a přírodu, je zaručena čistota životního prostředí.

Krátký sterilizační cyklus umožňuje rychlou návratnost operačních nástrojů a pomůcek zpět na operační sály, ambulance a oddělení k  okamžitému použití. Rychlým, 55minutovým sterilizačním cyklem lze řešit i menší počet nástrojů a pomůcek používaných k operačním výkonům.

Výhody sterilizačního systému STERRAD

Oproti jiným sterilizačním metodám má několik podstatných výhod:

krátký sterilizační cyklus – cca 55 minut

nízkou sterilizační teplotu v komoře – pod 50 °C

sterilizace bez toxických reziduí

možnost sterilizace materiálů citlivých na vlhkost a teplo

rychlá návratnost sterilizovaných nástrojů a pomůcek na operační sály a oddělení

jednoduchá instalace a obsluha přístroje. n

Sterilizace pomocí plazmatu peroxidu vodíku systémem STERRAD, který je patentem divize firmy JOHNSON& JOHNSON Medical, Inc., je nízkoteplotním, netoxickým a suchým sterilizačním procesem. Sterilizátory STERRAD 100 S a STERRAD 50 využívají kombinaci peroxidu vodíku a plynného plazmatu o nízké teplotě k rychlé sterilizaci většiny lékařských nástrojů a materiálů.

Co je to plazma?

Plazma je čtvrté skupenství hmoty vedle skupenství pevného, kapalného a plynného. V přírodě se plazma hojně vyskytuje – příkladem plazmatu v přírodě je např. „polární záře“. V moderních technologiích nalézá plazma čím dál tím širší uplatnění. Vzniká v silném elektrickém nebo magnetickém poli doutnavým výbojem a obecně sestává z reaktivního oblaku iontů, elektronů a neutrálních částic atomů a molekul. Přesné složení plazmatu se liší podle prostředí, v němž vzniká.

Jak vzniká plazma v technologii STERRAD?

Plazma o nízké teplotě je možno vyvolat působením silného elektrického pole. Chemickým prekurzorem aktivních částic plazmy je peroxid vodíku. V počátečním stadiu jsou přítomny molekuly hydroperoxidu a vody. Při vytvoření elektrického pole dojde k „odtržení“ elektronů z některých atomů a výsledné částice nesoucí náboj jsou urychlovány. Odtržené elektrony se pak rekombinují s atomy, nebo se vracejí z energeticky vyššího stavu do stavu energeticky nižšího, přičemž se přebytečná energie přemění na viditelné záření. V tomto oblaku částic dochází ke srážkám molekul a hydroperoxid se mění na řadu jiných částic, např. na volné radikály, vodu a kyslík.

Jak probíhá sterilizační proces ve sterilizátoru STERRAD 100 S?

Předměty se vloží do sterilizační komory, komora se uzavře a vzduch se z ní evakuuje. Když je dosaženo dostatečně nízkého tlaku, generuje se nízkoteplotní plynné plazma ze zbytků vzduchu, čímž se odstraní zbytky vlhkosti z komory. Na konci tohoto preplazmatického stadia se v komoře vyrovná tlak na hodnotu tlaku atmosférického napuštěním filtrovaného vzduchu. Tím končí sušící fáze a začíná vlastní sterilizační proces. Tlak v komoře se znovu sníží a vstříkne se do ní vodní roztok hydroperoxidu, který se v komoře vypaří. Hydroperoxid difunduje uvnitř komory do všech předmětů, které jsou v ní uloženy, obklopí je, a tím se zahájí inaktivace mikroorganizmů. V této fázi se tlak v komoře zvýší a poté opět sníží. V tomto okamžiku dojde též k vytvoření plazmatu o nízké teplotě zapnutím generátoru vysokofrekvenčních vln, který tvoří elektrické pole, v němž se plazma generuje. Páry hydroperoxidu se v plazmatu rozkládají na reaktivní částice, které se nazývají volné radikály. Poté, kdy reaktivní částice zreagují s přítomnými mikroorganizmy či materiály nebo mezi sebou navzájem, ztrácejí svou vysokou energii a rekombinují se za vzniku kyslíku, vodní páry a jiných netoxických vedlejších produktů.

Tyto výše zmíněné fáze představují jednu polovinu celkového sterilizačního cyklu, který pokračuje dále opakováním těchto kroků s výjimkou fáze, kdy se plazma tvoří ze zbytkového vzduchu. Sterilizační cyklus tedy sestává ze dvou rovnocenných, avšak odlišných polovin, které po sobě následují. Po dokončení druhé poloviny cyklu se vypne zdroj vysokofrekvenčních vln, vakuum se zruší, tlak v komoře se vyrovná s tlakem atmosférickým napuštěním vzduchu filtrovaného HEPA filtry.

Využití sterilizačního systému STERRAD

Tato technologie je vhodná ke sterilizaci široké palety lékařských nástrojů, materiálů a pomůcek, které se doposud sterilizují parou, etylenoxidem nebo formaldehydem. Zvláště se hodí ke sterilizaci materiálů a předmětů, které jsou citlivé na teplo a vlhkost, protože sterilizační teplota nepřekročí teplotu 50 °C a proces probíhá v prostředí o nízké vlhkosti. Sterilizátor STERRAD 100S má dva různé sterilizační cykly. Standardní cyklus probíhá 55 minut, zatímco cyklus používaný na sterilizaci flexibilních endoskopů s optickými vlákny 72 minut. K usnadnění rychlé sterilizace lékařských nástrojů a pomůcek s dlouhými úzkými trubicemi se používá zvláštní nástavec – Booster.

Omezení použití sterilizačního systému STERRAD

Sterilizátor STERRAD 100 S se nehodí pro sterilizaci prádla a jiných materiálů na bázi celulózy, práškových materiálů, tekutin a pomůcek, které obsahují úzké a dlouhé uzavřené dutiny.

Praktické zkušenosti s plazmovým sterilizátorem STERRAD 100 S

První nemocnicí v České republice, která měla možnost provést terénní testování nové technologie sterilizace pomocí plazmatu systémem STERRAD, byla Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a prvním pracovištěm, které začalo používat nejmodernější sterilizační přístroj STERRAD 100 S, bylo oddělení centrální sterilizace. V dubnu tohoto roku oslavil STERRAD 100 S své třetí narozeniny a „odpracoval“ již neuvěřitelných 5765 cyklů.

S přístrojem se lehce manipuluje, je na kolečkách. Sterilizátor je možno připojit na běžnou elektrickou síť v nemocnici. Ke sterilizaci není potřeba zdroj páry. Jiné přípojky, jako jsou odtahy nebo odpady, nejsou nutné. Využitelný objem kulaté sterilizační komory je 100 litrů. Optimální plnění horního síta je 40 litrů, dolního síta 30 litrů. Sterilizační cykly jsou řízeny mikroprocesorem a veškeré parametry jsou během chodu přístroje monitorovány. Přístroj má vestavěnou tiskárnu, která vydává záznam o průběhu celého cyklu, v případě poruchy se přístroj zastaví a na záznamu se objeví „krok“, ve kterém nastala chyba. Například vloží-li personál do komory nedostatečně vysušené pomůcky a instrumentárium, při nesprávně naplněné komoře nebo nedostatečném vakuu apod.

Sterilizačním činidlem je plazma peroxidu vodíku. Deset dávek 58% peroxidu vodíku je uloženo v kazetě chráněné PVC obalem s chemickým indikátorem, který reaguje zbarvením v případě jakéhokoliv mechanického poškození s možností úniku peroxidu vodíku. Kazeta se automaticky v přístroji posunuje a jednotlivé dávky se automaticky odebírají a vstřikují do komory. Po vyprázdnění celé kazety dojde k automatickému uložení do pevného kartónu uvnitř přístroje. Je tak perfektně zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví personálu. Obsluha přístroje je snadná a jednoduchá.

Součástí přístroje je kompletovací stůl s řezačkou, svářečkou a zásobníky obalového materiálu, sterilizačními kontejnerky, adaptéry Booster a chemickými testy. Personál provádí pracovní činnost tzv. „na pětníku“, nemusí nikam odbíhat a složitě přenášet nebo převážet instrumentárium a materiál. Sterilizačním obalem je Tyvek, netkaná textilie z polypropylénu a speciální systém sít.

Sterilizace systémem STERRAD za použití nízkoteplotního plazmatu nenarušuje integritu materiálu, nedochází k tupení ostří nástrojů a mikronástrojů, k poškození přívodních elektrických kabelů, optik světelných kabelů, elektrokoagulací, k ničení moderních elektronických obvodů a k poškozování termolabilních pomůcek a materiálů. Vysterilizovaný materiál neobsahuje žádná rezidua ohrožující pacienty, protože konečnými produkty po sterilizaci jsou kyslík a vodní pára, nemusí se tedy odvětrávat, lze jej ihned použít. Nedochází k vytváření škodlivých emisí pro člověka a přírodu, je zaručena čistota životního prostředí.

Krátký sterilizační cyklus umožňuje rychlou návratnost operačních nástrojů a pomůcek zpět na operační sály, ambulance a oddělení k  okamžitému použití. Rychlým, 55minutovým sterilizačním cyklem lze řešit i menší počet nástrojů a pomůcek používaných k operačním výkonům.

Výhody sterilizačního systému STERRAD

Oproti jiným sterilizačním metodám má několik podstatných výhod:

krátký sterilizační cyklus – cca 55 minut

nízkou sterilizační teplotu v komoře – pod 50 °C

sterilizace bez toxických reziduí

možnost sterilizace materiálů citlivých na vlhkost a teplo

rychlá návratnost sterilizovaných nástrojů a pomůcek na operační sály a oddělení

jednoduchá instalace a obsluha přístroje. n

Ohodnoťte tento článek!