Podání trestního oznámení

Dotaz: Chtěl bych podat trestní oznámení a nejsem si moc jistý, jak to mám udělat. S velkou mírou jistoty si myslím, že k této kauze bude mít co říct i kluk, kterému je kolem 16 let.

Dlouho jsem své rozhodnutí zvažoval, ale agresivita narůstá, a už nejde jen o hloupé vyřizování si „moje slepice, vaše slepice“. Mladík je do všeho zatažený, podle mého názoru, na popud svého otce, který tu má od dětství pověst „problémového“. Ale já to nehodlám dál trpět a snášet. Doteď jsem to řešil „po sousedsky“, ale už to není možné, a i já se pak bojím, že bych se mohl dopustit něčeho protiprávního. Nejradši bych ho chytil pod krkem a pěkně mu nafackoval. Ale to asi měla dělat jeho máma, když byl malý. Jejich mladého mi je vlastně do určité míry líto, protože byť se na všem podílí, tak je obětí výchovy svého otce, ale to už bude asi posuzovat někdo jiný.
René C.

Vážený pane René, v úvodu je potřebné říci, že pokud je podáno trestní oznámení, musí policie prošetřit, zda došlo ke spáchání trestného činu. Vzhledem k tomu, že nijak nespecifikujete, co se vám ze strany souseda děje, nelze ani usuzovat, zda dochází k naplnění podstaty trestného činu podle trestního zákoníku, či se jedná o občanskoprávní spor, který by byl řešen na přestupkové komisi. Trestní oznámení je možné podat na kterémkoli oddělení Policie ČR. Doporučuje se kriminální policie v místě, kde se trestný čin stal, nebo u státního zastupitelství. Pokud se trestného činu dopustil policista, pak je vhodné podat trestní oznámení přímo u státního zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit.

Trestní oznámení může podat kdokoli, nikoli tedy pouze poškozený. Podávají ho státní orgány, právnické osoby, zájmová sdružení občanů, občané či další subjekty (lékaři apod.).
Trestní oznámení lze podat ústně, písemně, faxem, e-mailem (musí být podepsáno elektronicky podle platné legislativy). Z podání musí být jasné – komu je určeno, kdo ho podal, čeho se týká a co sleduje, musí být uvedeno datum a být podepsané. V případě písemného trestního oznámení vám doporučuji odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství. Pokud chcete být informován o tom, co ve věci policie učinila, musíte si o to výslovně při podávání trestního oznámení požádat: uvést to do protokolu nebo v písemném oznámení např. napsat „žádám, abych byl vyrozuměn o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“. Policie vás musí do 30 dnů vyrozumět. Forma a obsah trestního oznámení nejsou tedy přesně stanoveny, doporučuji však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení učinil (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno.

Policie ČR pak přímo uvádí několik oblastí/otázek, na které je vhodné si odpovědět:
Kdo se trestného činu dopustil? (Znám totožnost účastníků – tj. pachatele/pachatelů, poškozeného/poškozených, svědka/svědků, pokud neznáte jejich totožnost, uveďte co nejpodrobnější popis osob/osoby.) * Co se stalo?
Kde k události došlo?
Kdy došlo k události?
Jak k události došlo? (Popis jednání všech zúčastněných osob.)
Čím byl trestný čin spáchán? (Když byla například použita zbraň nebo jiný nástroj.)
Proč se podle vašeho názoru čin stal?
Jaké následky čin pro oběť měl? (Újma na zdraví, újma na majetku apod.)

V případě, že je ohrožena vaše bezpečnost či bezpečnost dalších osob, majetku a veřejného pořádku, volejte přímo linku 158 nebo jednotné číslo evropského tísňového volání 112. Uveďte celé své jméno, místo, kde se nacházíte, popište událost, která vás přinutila zavolat, nahlaste své telefonní číslo pro případ zpětného ověření oznámení a řiďte se pokyny a doporučeními Policie ČR.

Samostatně si pak stojí kriminalita mladistvých (tzv. juvenilní kriminalita), která je vymezena věkovým obdobím 15–18 let věku. Problematika trestní odpovědnosti a ochrany mládeže má interdisciplinární charakter. Pochopitelně je především nedílnou součástí trestního práva, kde jsou zjednodušeně řečeno evidovány určité odchylky trestního řízení od obecných ustanovení trestního řádu a možnost řešení protiprávních činů (činů jinak trestných u dospělých). Kriminalita mladistvých a tzv. kriminalita mladých dospělých (je vymezena věkem 18–24 let) bezprostředně souvisí například s občanským, rodinným či obchodním právem, ale i s ústavou. Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění.

Pokud tedy nejste v nějakém aktuálním ohrožení, doporučila bych vám obrátit se pro radu na bezplatné poradny Probační a mediační služby ČR či občanské poradny (bližší informace naleznete v odkazech na organizace). V základních otázkách trestněprávní problematiky týkající se nezletilých se lze obrátit i na Linku právní pomoci tel. 777 800 002 (v provozu je každou středu od 14 do 18 hodin a volající zaplatí pouze cenu telefonického hovoru).

Přeji vám vše dobré do nového roku 2014, dostatek pohody, štěstí a v neposlední řadě i zdraví. A totéž přeji i všem čtenářkám a čtenářům časopisu Sestra.
S pozdravem

Legislativní rámec zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), v platném znění, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění.

Odkazy na organizace Asociace občanských poraden http://www.obcanskeporadny.cz/ Linka právní pomoci http://www.nasedite.cz/cs/projekty/ linka_pravni_pomoci Probační a mediační služba České republiky https://www.pmscr.cz/

O autorovi| Bc. Jana Bednářová sociální pracovnice

1)
R
Ohodnoťte tento článek!