Podíl porodní asistentky při ochraně a udržování zdraví žen

Význam zdraví žen je nejčastěji zmiňován v souvislosti s mateřstvím a rodinou. Na zdraví žen mají v současné době vliv negativa moderního životního stylu, která se projevují narůstajícím počtem nádorových onemocnění. Proto je potřeba ženy vést k zodpovědnosti za své zdraví. V tomto směru mají významnou úlohu i porodní asistentky. Klíčová slova: žena, zdraví, zodpovědnost, postoj ke zdraví, porodní asistentka

SUMMARY The women health is most commonly mentioned in association with maternity and family. The health status of women has been negatively influenced by the modern lifestyle which brings cancer diseases. It is therefore necessary to teach women to be responsible for their health. Midwifes pay an important role in this process. Key words: woman, health, responsibility, attitude towards health, midwife

Zdraví je jedním z předpokladů existence nejen jednotlivce, ale i předcházejících generací, jejich biologického a genetického potenciálu a způsobu uspokojování potřeb.

Navzdory rozvoji lidského poznání narůstá v současné moderní společnosti škála problémů globálního rozměru, jakými jsou například zvětšování sociálně-ekonomických rozdílů, zhoršování environmentálních podmínek, rozšiřování civilizačních onemocnění a sociálně-patologických jevů, pasivní způsob života, všestranná komercionalizace, výrazný pragmatismus, permanentní tlak na výkon a mnohé další. Tyto negativní jevy vedou ke konzumnímu způsobu života, oslabují adaptační mechanismus jedinců ve vztahu k měnícím se životním a pracovním podmínkám, což přináší vznik mnoha závažných onemocnění, která často mění kvalitu života člověka (Payne, 2005, s. 5; Liba, 2007, s. 7).

Ženy a zdraví

V minulosti byla prvořadou úlohou žen péče o děti a domácnost. Stravovaly se střídmě, potraviny čerpaly většinou z vlastních zdrojů. Měly dostatek pohybu, nekouřily, alkohol pily jen výjimečně, drogy neznaly. Morálka společnosti jim nedovolovala vést promiskuitní život v takové míře jako dnes, takže se pohlavní choroby vyskytovaly v menším počtu. I když životní podmínky neměly lehké, stres, který zažívaly, měl jinou podobu než ten současný. V dnešní době, nejen z důvodu emancipace, ale i pod tlakem společenských podmínek a udržení určitého standardu celé rodiny, většina žen pracuje. Po skončení práce vykonává další aktivity spojené s chodem domácnosti a výchovou dětí.

Náročnost každodenních činností dokumentují i fakta uvedená ve zprávě Eurofondu, který uskutečnil Druhý evropský průzkum kvality života: „Přibližně 21 % pracujících žen uvádí, že jsou několikrát týdně příliš unavené na vykonávání domácích prací. Z důvodu zaměstnání je několikrát do týdne pro 10 % žen těžké plnit rodinné povinnosti.“ (www.eurofound.europa.eu) Organismus ženy tento nápor často dešifruje jako chronický stres, který se projeví přejídáním se, konzumací povzbuzujících látek, únavou, nedostatkem pohybu a dalšími faktory, které souvisí se vznikem mnoha onemocnění. Negativem současné doby je časté střídání sexuálních partnerů, což má za následek nárůst výskytu pohlavně přenosných nemocí, které vedou k zánětlivým onemocněním ženských pohlavních orgánů, k infertilitě, později k nádorovým onemocněním.

Významnou úlohu v postoji ke zdraví sehrávají generační rozdíly mezi ženami a výchova ke zdraví v rodině, výchovných institucích a celé společnosti. Ženy se starají o zdraví svých dětí, partnera, ale často zapomínají na zdraví vlastní. Přestože většina z nich je vzdělaných a dostatečně informovaných, vyhledávají lékaře teprve v případě, kdy se objeví příznaky onemocnění. Mezi nejzávažnější onemocnění, která se podílejí na morbiditě a mortalitě žen jsou rakovina krčku dělohy, těla dělohy, vaječníků a karcinom prsu. Jako příklad závažnosti těchto onemocnění slouží následující statistické údaje: incidence karcinomu prsu je 51,6 na 100 000 žen a mortalita je 19,9 na 100 000 žen. Jeho výskyt má stoupající tendenci, přibližně o 1,2 % ročně. Je dokázáno, že mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu o 30-35 %. Podle údajů z roku 2005 byla účast na preventivním mamografickém vyšetření na Slovensku pouze 21,5 % (Kompendium medicíny, 2009, s. 50). Důvodů nedostatečné účasti je kromě jiných i nedostatečná zdravotní výchova, která představuje jednu z kompetencí porodních asistentek. O daném významu, činnosti nebo funkci hovoří dokumenty:

1. Profil absolventky porodní asistence: Porodní asistentka ovládá a samostatně poskytuje metodou ošetřovatelského procesu individuální péči o ženu a dítě (preventivní, podpůrnou), zejména v období těhotenství, po dobu porodu, v poporodním období, udržuje a podporuje optimální zdravotní stav žen. Zajišťuje aktivní účast žen v procesu udržování a podpory zdraví. Absolventka má teoretické vědomosti z medicínských, ošetřovatelských a humanitních odborů, aby byla schopna podporovat a ochraňovat zdraví, předcházet vzniku onemocnění, vzdělávat a motivovat k zdravému způsobu života jednotlivců, zejména ženy, její rodiny a celé komunity a poskytovat kvalitní péči gynekologicky nemocným ženám (www.fmed.uniba.sk).
Hlavním cílem porodní asistence je udržení dobrého zdravotního stavu a zlepšení kvality reprodukčního zdraví žen, jejich dětí, rodin a komunity. Na dosažení tohoto cíle jsou zaměřeny všechny činnosti porodní asistence, které přispívají k podpoře a udržování zdraví, zabraňují vzniku chorob a pomáhají co nejdříve získat soběstačnost (www.health.gov.sk).

2. Nařízení vlády SR č. 742/2004 Z. z., o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, § 12 Výkon pracovních činností porodní asistentky: samostatně vykonává specializované pracovní činnosti v oblasti výchovy ke zdraví, vzdělávání a výzkumu (www.health.gov.sk).

3. Zákon MZ SR č. 576/2004, o zdravotní péči: Ošetřovatelská praxe zahrnuje kromě jiného zejména výchovu pacienta k podpoře, udržování a obnově zdraví a poskytovaní informací o potřebné ošetřovatelské péči (www.zdravie.sk).
Úloha porodní asistentky jako edukátorky v prevenci závažných onemocnění ženských pohlavních orgánů je nezastupitelná. Porodní asistentka může informovat ženy nejen po dobu ambulantní a nemocniční péče, ale i prostřednictvím aktivní účasti na programech podporujících zdraví. Je potřeba, aby měla dostatek vědomostí, zručností a zkušeností z oblasti, o které informace poskytuje. Měla by být příkladem pro zdravé i nemocné ženy svým jednáním, vzhledem a postoji k zdravému způsobu života. Výsledkem této činnosti by měly být ženy, které věnují svému zdraví maximální pozornost, budou znát aktuální preventivní programy, které využijí v prospěch svého zdraví. Budou mít základní vědomosti o příznacích gynekologických onemocnění a v případě těžkostí vyhledají odbornou pomoc. Naučí se být dobrými manažerkami nejen svého zdraví, ale i každodenních aktivit běžného života, které s ním souvisí. Tím převezmou celoživotní zodpovědnost za podporu a ochranu zdraví vůči sobě, své rodině a jiným.


O autorovi: PhDr. Andrea Lajdová, PhDr. Andrea Botíková, Ph. D. Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita (andrea.lajdova@truni.sk)

Ohodnoťte tento článek!