Podpora a edukace rodiny v péči o pacienty starší 65 let

Uvedený projekt bude navazovat na již probíhající vzdělávání sester v nových trendech ošetřování pacientů po CMP. Z diskuse v rámci vzdělávací akce jsme zjistili, že chybí dostatečná erudice pečovatelů a byla odhalena malá informovanost rodin pečujících o rodinného příslušníka.

Hodnocení účinnosti edukačních intervencí bude průběžně prováděno statistickým zpracováním dotazníků. Konečný efekt projektu bude hodnocen na základě objektivních kritérií: 1. hodnocení kvality života pacientů po CMP, 2. výskyt recidiv onemocnění, 3. hospitalizace a úmrtnost. Dosažené výsledky budou srovnány s výsledky dosahovanými v naší FN v období let 2003-2004.

Edukace první skupiny – pacienti

Bude probíhat individuálně (ošetřující lékař, sestra, fyzioterapeut, sociální sestra, nutriční terapeut). Zahájení edukace začíná na iktové JIP a pokračuje na stanicích, kam je obvykle pacient přeložen, na oddělení geriatrie nebo léčebné rehabilitace. Náplň edukace: o chorobě, životním stylu, pohybovém režimu, dietě, způsobu rehabilitace nebo jak komunikovat s nejbližším okolím, a především o perspektivách dlouhodobého vývoje onemocnění.

Edukace druhé skupiny – zdravotnický personál

Probíhá 2krát ročně ve FN Plzeň, organizaci zajišťuje úsek ošetřovatelské péče. Dvoudenní seminář je zaměřen na teorii a praxi s cílem zvyšování znalostí sester a fyzioterapeutů o onemocnění. Účastníci jsou průběžně seznamováni s novinkami v léčbě medikamentózní, chirurgické, s léčebným režimem a rehabilitací. Dalšími oblastmi jsou: používání standardních ošetřovatelských postupů, správné jednání s nemocnými a způsoby, jak do péče o nemocné zainteresovat nejbližší osoby z domácího prostředí.

Cílem ošetřovatelského úseku je kontinuální vzdělávání sestry a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků, podpora rozvoje všech oborů v oblasti ošetřovatelské péče, o což se formou pořádání různých vzdělávacích aktivit snažíme. Cílem semináře o CMP je poskytnout „to nejlepší pro co největší množství účastníků“, novými informacemi zajistit kompetence sester z hlediska péče o pacienty s CMP, zabránit tím komplikacím, zajistit efektivní využívání pomůcek, edukací poskytnout podporu pacienta a rodiny.

Edukace třetí skupiny – příbuzní a pečovatelé

Probíhá na oddělení léčebné rehabilitace. Forma je individuální – poradenství nebo skupinové cvičení pečovatelů a jednodenní seminář zaměřený na vysvětlení přínosu domácího prostředí pro nemocné a vývoj vlastního onemocnění. Účastníci se seznámí s obecnými i individuálními perspektivami onemocnění, možnými problémy a komplikacemi, které s sebou péče o nemocné přináší; nácvik je zaměřen na základní ošetřovatelskou péči a získání praktických manuálních dovedností spojených s ošetřováním v domácím prostředí. Dále získají informace o terénních a sociálních službách, o materiálních a finančních výhodách. V neposlední řadě je nabídnuta i psychologická podpora.

Cílová skupina

Velikost předpokládané skupiny je 50 nemocných a rodin, na kterých bude modelově ověřen celý program v roce 2005-2006. Výběrová kritéria – všichni pacienti, kteří budou splňovat tyto podmínky: diagnóza CMP, starší 65 let, distabilita v aktivitách denního života, podle Barthelova testu vykazují závislost středního stupně. Vylučovací kritéria – pacienti, kteří jsou při odchodu z nemocnice soběstační, nebo naopak absolutní nesoběstačnost (úplná závislost).

Způsob realizace projektu

Projekt bude realizován multidisciplinárním týmem pracovníků zapojených do jednotlivých programů: lékař, sestra, logoped, sociální pracovník, psycholog, nutriční pracovník, fyzioterapeut a ergoterapeut, staniční sestry iktové JIP, oddělení geriatrie a léčebné rehabilitace. Koordinaci projektu zabezpečuje hlavní řešitel (hlavní sestra FN), který zajišťuje návaznost všech úseků nebo dílčích činností. Spoluřešitel (primář neurologické kliniky) odpovídá za medicínskou část a druhá spoluřešitelka, vrchní fyzioterapeutka, zajišťuje participaci na rehabilitační a sociální problematice projektu.

Způsob hodnocení průběžného a konečného efektu projektu je založen na kritériích určených pro jednotlivé fáze projektu při zařazení pacienta do programu, v průběhu hospitalizace a v závěru projektu. Kritéria jsou stanovena také pro jednotlivé skupiny v projektu. Časový harmonogram činností je rovněž rozpracován pro jednotlivé skupiny a fáze projektu. Úkoly všech členů participujících na projektu jsou zaměřeny na výběr nemocných, edukaci, spolupráci s pečovateli, poradenství, školení pečovatelů nebo zdravotníků a kvalitu vedení záznamů v dokumentaci.

Závěr

V současné době jsme na začátku projektu a je předčasné provést jakékoli hodnocení. Co je však patrné již nyní, je zájem zdravotníků přispět ke zlepšení komunikace mezi pracovišti, která na projektu spolupracují. Jsme rádi, že jsme vyslyšeli názory sester na edukaci pečovatelů, nezavrhli nápad, který se zrodil v rámci diskuse, co jim náš první seminář přinesl. Jsme přesvědčeni, že je dobré mít vize, které vedou ke zlepšování péče o nemocné, ale je také nutné mít nadšení a vytrvalost je uskutečnit. Pro zajištění kvalitní péče a spokojenosti pacientů musíme neustále přehodnocovat systém nebo procesy, jak je tato péče poskytována, jaké jsou další možnosti zlepšení. S cílem zjistit, jak dosáhnout žádoucího efektu péče a kde získat zdroje, je nutné zapojit do diskuse všechny poskytovatele péče (lékaře, sestry, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a další). Často si naříkáme na nedostatek zdrojů, financí a přitom zapomínáme na levné nástroje, které máme k dispozici – především empatii. Pokud porozumíme potřebám pacientů, jsme na dobré cestě k jejich naplnění. Podporováno Národním programem kvality zdravotní péče – Projekty podpory kvality zdravotní péče 2005.


SOUHRN

Cílem projektu je vytvořit modelovou péči, která by vedla ke zlepšení kvality života pacientů postižených CMP starších 65 let, usnadněním integrace do rodiny, a vytvoření podmínek pro péči v přirozeném, tj. rodinném prostředí. Tohoto cíle bude dosaženo edukací tří skupin pacientů s CMP v daném projektu, pečovatelů (osob v domácím prostředí -rodinných příslušníků nebo přátel) a zdravotnického personálu.

SUMMARY

The aim of the presented project is to develop a model of care which would lead to better quality of life of the patients who have suffered CVA and are 65 years and older. This needs better integration of the patient into the family and ensuring optimal conditions for providing care in natural i.e. family environment. To achieve this goal we will educate three groups of participants of the study, patients with CVA, carers (family members or other significant others) and health care staff.


O autorovi: Bc. Nina Müllerová, Mgr. Petra Konášová, MUDr. Jiří Polívka, Alena Lukešová (mullerova@fnplzen.cz)

Ohodnoťte tento článek!