Podtlaková terapie u traumatických ran

Moderním způsobem hojení ran v traumatologii je použití podtlakové terapie. Podtlaková terapie je neinvazivní procedura, která podporuje a urychluje hojení rozsáhlých secernujících ran.

Speciální přístroj vytvoří v místě rány subatmosférický podtlak, který je aplikován prostřednictvím moderního ultratenkého portu. Způsobuje tak dekompresi polyuretanové pěny, která pomáhá stimulovat tvorbu granulační tkáně. Díky uzavřenému prostředí dochází k vlhkému hojení rány, čímž je stimulován růst granulační tkáně a zabráněno sekundární infekci. Působením negativního tlaku se zároveň zmenšuje objem rány a okraje rány jsou stahovány k sobě. Exsudát z rány je odváděn do sběrné nádoby, redukuje se tím kolonizace místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení. Odvádění tkáňového moku může také pozitivně ovlivňovat redukci otoků a tím zlepšit prokrvování rány. Řízený lokální podtlak napomáhá rovnoměrnému stahování rány a podporuje granulaci. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza, tedy reprodukce buněk.
Indikací podtlakové terapie je urychlení hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět exsudát, tzn. proleženiny stupně 2–4, syndrom diabetické nohy, neuzavírající se rány, traumatické rány, sekundárně se hojící rány, komplikovaně se hojící chirurgické rány, transplantace kožních laloků a tkání, popáleniny a kožní transplantace. Přístroj nesmí být použit pro pacienty s malignitou v ráně, neléčenou osteomyelitidou, střevními a nevyšetřenými píštělemi nebo nekrotickou tkání se strupem. Krytí neně smí být přikládáno na obnažené krevní cévy nebo orgány.
Na našem pracovišti využíváme V. A. C. systém velice často, zejména na secernující rány, které znesnadňují ošetřovatelskou péči u dlouhodobě ležících pacientů. Ošetřovatelská péče se po aplikaci podtlakové terapie stává komfortnější a pacienti se cítí mnohem lépe. Aplikaci podtlaku jsme vyzkoušeli na nejrůznější druhy ran v břišní chirurgii, při léčbě dekubitů, ale i na traumatické rány, a vždy se nám tento způsob léčby osvědčil. Traumatické rány velice dobře granulují, a proto se i tyto rány pomocí podtlakové terapie rychleji čistí, uzavírají a vyhojují.

Kazuistika 1

Kazuistika demonstruje využití podtlaku při ošetření akutní rány, která vznikla v důsledku úrazu. Pacient, 56 let, s těžkým zhmožděním měkkých tkání pravého bérce (obr. 1), byl pro progredující otok bérce s hrozícím kompartment syndromem indikován k provedení fasciotomie. Proveden byl ventrolaterální řez v rozsahu 3/4 délky bérce a mediální řez v rozsahu 2/3. Po dvou dnech proveden débridement rány – demarkace rozsáhlých nekróz. Rány po fasciotomii byly kryty tenkým dermoepidermálním kožním štěpem odebraným ze stehna téže končetiny. Plochy po nefrektomii bylo nutno dále ošetřovat lokálně, přiložen V. A. C. Rána po fasciotomii přecházela v defekty po nekrózách, bohužel však bylo obtížné přiložení V. A. C., přesto došlo k úspěšnému zhojení po několika měsících léčby.

Kazuistika 2

Případ je dokladem využití podtlakové terapie u pacienta s dlouhotrvajícím hojením traumatické rány vzniklé v důsledku střelného poranění (obr. 2). V. A. C. přiložen při bakteriálním osídlení jako možnost záchrany končetiny před amputací. Došlo k výraznému zlepšení prokrvení končetiny, nárůstu granulačních ploch a celkovému zlepšení stavu končetiny.

Kazuistika 3

Obrazová dokumentace (obr. 3) představuje kazuistiku pacientky s dehiscencí rány po pertrochanterické zlomenině a implantaci náhrady. Po přiložení podtlakové terapie se rána výrazně zmenšila a došlo k úplnému vyhojení tohoto infikovaného defektu po 2 měsících léčby V. A. C. systémem.

Závěr

Podtlaková terapie výrazně urychluje granulaci tkáně a zlepšuje komfort pacientů. Naše zkušenosti s tímto způsobem hojení ran jsou velice příznivé a použití V. A. C. systému se nám osvědčilo na většině částí lidského těla.
Literatura

Zeman, M.; Krška, Z. a kol. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 s. ISBN 978-80-247-377-6. Krška, Z. a kol. Techniky a technologie v chirurgických oborech. Praha: Grada Publishing, 2011. 162 s. ISBN 978-80-247-3815-4.

Souhrn Podtlaková terapie je jednou z možností moderního způsobu hojení chronických ran všech typů, včetně traumatických ran. Působením podtlaku dochází ke snížení rizika infekce a nárůstu granulačních tkání, čímž se urychlí proces hojení rány. Klíčová slova: podtlaková terapie, hojení ran, traumatické rány

O autorovi| Mgr. Lucie Dolejší, Bc. Jiřina Tlášková, I. chirurgická klinika, VFN Praha (dolejsi.lucie@vfn.cz)

Obr. 1a
Obr. 1d
Obr. 1b
Obr. 1c
Obr. 2a
Obr. 2b
Obr. 3a
Obr. 3b

Ohodnoťte tento článek!