Pomoc zrakově postiženým občanům

SOUHRN Zrakově postižení občané by se jen obtížně obešli bez pomoci profesionálních služeb pro osoby s postižením zraku a bez některých pomůcek, které jim umožňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů či prostřednictvím zbytku zraku, popřípadě pomůcek na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

SUMMARY Visually impaired people could hardly function without the help of professional services and equipment that allows them to receive information and interact with their environment through sensation and hearing, or sight remains, or get professional education and employment.

Ztráta zraku působí v životě člověka mnoho problémů. Tito občané obtížně zvládají jinak běžné každodenní úkoly. Mohou ztrácet kontakty se svými přáteli a ostatními lidmi. Mnoho takto zdravotně postižených se straní okolí a ztrácí chuť do života. Je třeba si uvědomit, že v takové situaci potřebují tito lidé velké pochopení rodiny i okolí, je třeba vědět, kam se obrátit o pomoc, neboť mnohé problémy se dají s pomocí odborníků a kvalitních pomůcek dobře zvládnout. Nutné je, aby lidé s tímto handicapem získali opět ztracené sebevědomí.

Prvním odborníkem, na kterého se člověk se zrakovým postižením obrátí, je lékař. Odborný lékař kromě léčby informuje své pacienty o možnostech života se zrakovou vadou a službách, které pomohou těmto občanům podstatně zkvalitnit život. Rovněž je kompetentní k předepisování optických a některých dalších pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou. Odborný lékař je dále kompetentní k vydávání doporučení na rehabilitační a kompenzační pomůcky, které nehradí zdravotní pojišťovna, ale příspěvky poskytují sociální odbory.

Vzhledem k tomu, že kompenzační pomůcky, zejména ty, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou již dnes poměrně technicky náročné, měl by se oční lékař vyjadřovat především ke zdravotnímu stavu zrakově postiženého, popsat stupeň zrakového postižení a konkrétní problémy s viděním (zorné pole – zúžení, výpadky, schopnost čtení, stav vnímání barev, šeroslepost, světloplachost, proměnlivost vidění vzhledem k času a zdravotnímu stavu), případně prognózu do budoucna (pomůcky se pořizují nejméně na 5 let), aby odborníkům, kteří následně zkouší nejvhodnější pomůcku, lékařský posudek usnadnil volbu nejvhodnější pomůcky.

Vzhledem k tomu, že ideální kompenzační pomůcka neexistuje, je o to více důležité pomůcku řádně vyzkoušet a mít pro rozhodování dostatečné množství informací. Profesionální služby pro osoby s postižením zraku zajišťuje jednak obecně prospěšná společnost Tyfloservis, se svými 12 krajskými pracovišti, a také TyfloCentra – obecně prospěšné společnosti, samostatně založené v každém kraji (TyfloCentrum Brno, TyfloCentrum Praha atd.).

Zatímco Tyfloservis je zaměřen na terénní, převážně individuální sociální práci s klienty po celém území regionu, v němž působí jednotlivá krajská pracoviště, ve kterých mají k dispozici služební auta, TyfloCentra se zaměřují převážně na ambulantní služby a terénní služby provádí pouze v dopravně dostupném okolí svých pracovišť, tj. v místě sídla společnosti a v místech, kde zřídila svá regionální pracoviště.

V oblasti kompenzačních pomůcek jsou kompetence mezi Tyfloservisem a TyfloCentry rozděleny následovně: *Tyfloservis je poradenským místem pro optické, optoelektronické, jednoduché elektronické a mechanické pomůcky.*TyfloCentra se soustředí na technicky náročné pomůcky na bázi PC. Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem starším patnácti let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí.

Zrakově postižení občané zde mohou získat potřebné informace k nácviku sebeobsluhy a dozví se zde o vhodných pomůckách, které mohou zvýšit jejich samostatnost v každodenním životě. Tyto pomůcky si zde mohou odzkoušet a zjistit, která pomůcka je pro konkrétního občana tou nejvhodnější. Tato organizace provede i proškolení v obsluze s náročnější pomůckou, aby byla pro každého klienta co největším přínosem.

Tyfloservis zajišťuje terénní individuální práci s klientem (v jeho domácnosti, na pracovišti nebo na trasách, které se potřebuje naučit) a ambulantní služby (v prostorách střediska Tyfloservisu) nevidomým a slabozrakým občanům po celém území České republiky prostřednictvím krajských středisek. Tyfloservis je rovněž kompetentní k vydávání vyjádření pro sociální odbory, zda pomůcka, na kterou klient žádá příspěvek, je pro něj vhodná a pokud jde o složitější pomůcku, zda byl odborně zaškolen a zvládne její obsluhu.

Mezi další obecně prospěšné společnosti, které se zabývají mnoha sociálními službami, patří TyfloCentra, která zaškolují zrakově postižené občany s kompenzačními pomůckami na bázi výpočetní techniky. Vybraní odborní pracovníci (www.tyflocentrum.cz/ucebny) jsou oprávněni vydávat doporučení na příspěvky pro sociální odbory na elektronické pomůcky pro zrakově postižené občany na bázi PC. Ve všech TyfloCentrech probíhá zaškolení s PC pomůckami.

TyfloCentra jsou k dispozici zrakově postiženým občanům v každém krajském městě a některá z nich si v poslední době založila také regionální pracoviště. Kromě odborně technického poradenství v oblasti PC pomůcek a individuálního zácviku s pomůckami poskytují sociálně a pracovně právní poradenství, asistenční služby, sociálně aktivizační služby, služby podporovaného zaměstnávání a doplňkové služby sociální rehabilitace. Sociální pracovnice TyfloCenter mohou pomoci i pracovníkům v profesích, kteří se mohou s těžce zrakově postiženým člověkem setkat při své práci (sestry v nemocnicích, pracovnice domovů důchodců a jiných zařízení sociální péče, ale týká se to samozřejmě i mnoha dalších odvětví).

Systém služeb vybudovaný Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých doplňuje: *pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina v Praze, které, jak napovídá už jeho název, provádí především sociální rehabilitaci ve formě pobytové služby a také realizuje mnohé speciální rekvalifikační kurzy pro těžce zrakově postižené občany, *dvě specializované prodejny tyflopomůcek v Praze a Olomouci, které zajišťují vybavení handicapovaných osob důležitými jednoduchými, drobnými pomůckami, *středisko výcviku vodicích psů v Praze Jinonicích,* další specializované služby, provozované SONS.

Mé poděkování za cenné, odborné připomínky a konzultaci patří RNDr. Haně Bubeníčkové z TyfloCentra Brno, o.p.s.

ZDROJ: www.tyfloservis.czwww.tyflocentrum.czwww.sons.cz


Jana Ševčíková sociální pracovnice ÚMČ Brno-sever

Ohodnoťte tento článek!