Popáleniny u dětí

Na našem oddělení léčíme nejčastěji děti opařené kávou, čajem a horkou vodou nebo poraněné z kontaktu s horkým předmětem či přímým ohněm. Rozsáhlé popáleniny nad 30 % povrchu těla a také popáleniny chemickými prostředky, elektrickým proudem nebo inhalací závažně ohrožují život dítěte a jsou léčeny v popáleninových centrech.

Příjem dítěte nám telefonicky hlásí z chirurgické úrazové ambulance, kde mu je poskytnuto základní ošetření. Závažnost poranění je dána věkem dítěte a rozsahem, hloubkou a lokalizací jeho poranění. Čím je dítě mladší, tím je ohroženější. Hospitalizaci vyžaduje plocha popálená na více než: 5 % povrchu těla u batolat, 10 % u dětí do 10 let, 15 % do 15 let věku.

Rozsah popálenin je u dětských pacientů specifi cký. Jen hlavička jim zabírá až 20 % povrchu těla.

Za základní orientaci lze použít tzv. pravidlo dlaně, dlaň dítěte = 1 % povrchu jeho těla. Podle hloubky dělíme postižení na povrchové a hluboké. Stupně popálení: 1 erytém 2a puchýř s růžovou spodinou, dobře se hojící, dobrý kapilární návrat 2b spodina s výbledem, negativní kapilární návrat, prodloužené hojení 3 postižení v celé tloušťce kůže, s možným postižením dalších tkání

Nejen rozsah, ale i některé lokalizace popálenin vyžadují hospitalizaci. Jde hlavně o místa s množstvím senzorických zakončení, tedy s velkou citlivostí a možností rozvoje životu nebezpečného šoku. Jde o obličej, krk, ruce, plosky nohou, poranění hráze a genitálu, kde přistupuje nebezpečí bakteriální kontaminace. Správná první pomoc a včasné zahájení léčby popálenin během transportu ovlivní další průběh. Užívá se sterilní krytí, chladové obklady s fyziologickým roztokem a hydrogelový kryt.

Neodkladná péče o dítě s popáleninovým traumatem

– analgezie a sedace,- nazogastrická sonda rozsahu nad 10 % plochy kůže,- močová cévka pro sledování hodinové diurézy,- monitorování vitálních funkcí,- monitorování vnitřního prostředí,- antibiotika – podle bakteriálního nálezu nebo podle lokalizace,- kortikoidy – u protrahovaného šoku, a zejména u inhalačního traumatu – sterilní lůžko v odděleném boxu, přísné dodržování zásad asepse,- převazy na sále v celkové anestezii podle stavu pacienta a obvazu, nejdříve 48 hodin po přijetí, dále ve 2-3denních intervalech,- infuzní terapie, užívaná formule podle Ewanse, polovina denního množství 8 hodin po úrazu (krystaloidy, plazma), modifi kace podle diurézy, specifi cké váhy a výsledků laboratorního monitorování, – kompletní parenterální nutrice v dalších dnech po stabilizaci oběhu.

Léčba popálené plochy: U hlubších a hlubokých popálenin se provádí nekrektomie, je odstraněna odumřelá tkáň, která produkuje toxiny a stává se živnou půdou pro nárůst bakterií.

Nekrektomie může být: 1. chirurgická – mechanické odstranění, 2. chemická – s použitím antibakteriálních krémů, 3. enzymatická – s použitím enzymu kolagenázy, který rozpouští nekrózy, zachovává živou tkáň (podporuje granulaci a epitelizaci).

Ke krytí defektu se používají: 1. xenotransplantáty – kožní štěp jiného živočišného druhu, 2. alotransplantáty – kožní štěp stejného druhu (dárců, příbuzných), 3. autotransplantace – použití vlastního kožního transplantátu, 4. hydrogelové a hydrokoloidní obvazy – v naší praxi nejčastější.

Doléčení postižených ploch: Zhojená kůže je jemná, potřebuje ochranu před vysycháním a popraskáním. Je nezbytné dostatečně ji promašťovat speciálními mastmi a gely, hojení prospívají masáže, tlakové obvazy nebo obleky. Později může následovat i terapie biostimulačním laserem.

Přijetí dítěte na oddělení

Prvním úkolem sestry na oddělení je připravit sterilní box. Prostor sterilního boxu vysvítí germicidní lampou, sterilně povleče lůžko, připraví pomůcky k ošetřování popálenin (sterilní obvazový materiál, fyziologický roztok …), pomůcky ke kanylaci žíly, k zavedení močového katétru, sterilní empír, ústenku a rukavice.

– Po uložení dítěte plní ordinace lékaře. – Naváže kontakt s pacientem – podle věku dítěte se snaží vše vysvětlit, komunikuje s ním.- Podá analgetika a sedativa – dítě je většinou plačtivé, vystrašené, trpí bolestí.- Zavede i. v. kanylu a zahájí léčbu infuzí.- Odebere vzorky biologického materiálu podle ordinace lékaře, zajistí předoperační vyšetření.- Zavede močovou cévku – měří a zapisuje hodinovou diurézu, specifi ckou váhu moči. – Monitoruje pacienta – TK, P, TT, saturaci a bilanci tekutin, hodnoty zapisuje a hlásí lékaři, pokud dítě přijímá tekutiny per os, zabezpečí jejich přísun. Sleduje prosakování a kompaktnost obvazů, bolest. – Zajistí správnou polohu dítěte – podle lokalizace popáleniny, důležité je polohování v pravidelných intervalech. – Přijetí doprovodu – pokud je s dítětem přijata matka, poučí ji o dodržování sterility, režimu a řádu oddělení. – Po splnění ordinací sepíše ošetřovatelskou dokumentaci.

Následná péče

Ta se opět odvíjí od závažnosti popálenin, věku a stavu dítěte. Základní zásady, které jsou uvedeny jako platné pro přijetí, samozřejmě platí dál.

– Sestra dbá o hygienu dítěte. – Jestliže je společně s dítětem přijata matka, sestra kontroluje dodržování pokynů. – Pečuje o i. v. kanylu, eventuálně o močový katétr.- Vedle příjmu tekutin sestra dohlíží na stravu dítěte, bohatou na bílkoviny a vitaminy. – Sleduje, zda neprosakují nebo nejsou kontaminovány obvazy. – Pečuje o zhojená odkrytá popálená místa, zajišťuje vhodnou toaletu, promazávání. – Pečuje o psychický stav pacienta, postupně dítě mobilizuje. – Po částečném zhojení se převazy provádějí na oddělení, sestra edukuje dítě, případně také matku v péči o postižená místa. – Po přeložení na standardní pokoj je dítě zapojováno mezi ostatní děti. – Při propuštění rodiče obdrží leták s pokyny o péči, tlakové masáži, ochraně plochy před sluněním.

KAZUISTIKA

Pacientka, 4 roky, přijata s popáleninou II. stupně na obou hýždích v rozsahu asi 6 %. Na hýždích má stržené puchýře, spodina je růžová. Dítě je přijato k hospitalizaci společně s matkou. K popálení došlo posazením na horký radiátor při hře. Dívenka udává bolest, částečně spolupracuje. Jinak je zdravá, vážněji nestonala, léky trvale neužívá. Psychicky a fyzicky odpovídá věku, vyprazdňování bez obtíží. Pacientka je z úplné rodiny, má staršího sourozence, matka těhotná.

1. den hospitalizace: Dívenka přichází z chirurgické ambulance. Je uložena do sterilního boxu, matka poučena o dodržování sterility a hygieny. Podle ordinace lékaře je dívence zavedena i. v. kanyla a zahájena infuzní terapie, aplikována analgetika, odebrána krev a moč a zajištěno vyšetření pediatrem. Dítě je plačtivé, nemůže usnout. Matka holčičku tiší. Sledujeme příjem a výdej tekutin, obvaz, fyziologické funkce a bolest (obr. 1).

2. den: Pacientka je trpělivá, klidná, komunikuje pouze s matkou, k nám je nedůvěřivá. Bolesti se nezhoršují, leží na břiše, pravidelně měněna poloha, aplikace analgetik. Obvazy jsou suché.

Pije a močí dostatečně, fyziologické funkce v normě. Lékař ordinuje zrušení i. v. kanyly a infuzní terapie, čímž se lepší mobilita na lůžku. Popáleniny převázány na oddělení, dívenka komunikuje stále pouze s matkou, záhy usíná.

Po obědě se stav horší – má teplotu 38 °C, je spavá, zvrací zbytky jídla, obvaz však neprosakuje, jiné obtíže neudává. Pediatr ordinuje antipyretika a zvýšený příjem tekutin. Kontrola TT po 2 hodinách. Večer je dítě subfebrilní, nezvrací, močí, pije dostatečně, bolesti udává v místě poranění.

3. den: Dívenka si začíná hrát, komunikuje pouze s matkou. Lékař indikuje převaz v celkové anestezii na operačním sále, převazy byly provedeny po 2 dnech 4krát, mezitím doplňovány a upravovány. Zavedena i. v. kanyla, matka dívenku informuje sama. Po návratu standardní pooperační péče. Holčička snáší hospitalizaci díky přítomnosti matky. Udává bolest hýždí, která po podání analgetik ustupuje, a nespavost, než si našla „svou“ polohu na břiše (obr. 2).

7. den: Převaz se standardní pooperační péčí. Během hospitalizace matku i dítě poměrně často navštěvovala rodina, což mělo na obě velmi pozitivní vliv (obr. 3).

10. den: Poslední převaz v anestezii, bez komplikací, zrušena i. v. kanyla. Bolest ustoupila, analgetika podávána pouze nárazově podle potřeby. Děvčátko se nebrání komunikaci s ošetřovatelským personálem.

12. den: Od tohoto dne byly převazy prováděny na oddělení, opět každý druhý den. Zhojené plochy promazáváme mastí Framykoin. Postupně dítě mobilizujeme, zkouší zatěžovat poraněné plochy. Matka pozitivně působila na dítě.

18. den: Dívenka propuštěna, matka je poučena, jak pečovat o zhojená místa. Dítěti byl doporučen klidový režim (obr. 4). K ošetření odkrytých ploch, např. obličej, hlava, krk, doporučujeme Flamigel gel, na zhojené plochy Framykoin ung. nebo Infadolan ung. K ošetření popálených ploch používáme obvaz Hydrocoll.


SOUHRN

Nejčastější příčinou popálenin dětí je opaření horkým nápojem (49 %), horkou vodou z pákových baterií a varných konvic (24 %) a úrazy v domácnosti při vaření a topení (11 %). Nejtěžší poranění tkáně způsobuje elektrický proud a úrazy bleskem. V článku autorky popisují ošetřovatelskou péči u takto popálených dětí.

SUMMARY

The most common causes of burn injuries among children are scalds by hot drinks (49 %), hot water from faucet batteries and electric tea pots (24 %) and injuries caused by household cooking and heating appliances (11 %). The most serious tissue damage is caused by electric current and lightning. In the article the authors describe nursing care of such burnt children.


O autorovi: Iveta Siřínková, Štěpánka Smetanová, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kolín, a. s. (i.sirinkova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!