Postavení ergoterapeuta v multidisciplinárním týmu – zkušenosti ze Švédska

V rámci našich studií oboru ergoterapie na 1. LF UK v Praze jsme absolvovaly tříměsíční praktickou stáž na univerzitě Karolinska Institutet ve Stockholmu. Velmi přínosnou zkušeností pro nás bylo zapojit se do multidisciplinárního týmu (MDT) na různých pracovištích.


SOUHRN: Fungující multidisciplinární tým je základním předpokladem pro poskytování kvalitních služeb ve zdravotnictví. To, jak spolu členové týmu spolupracují, má vliv jak na personál, tak na klienty a jejich rodinné příslušníky. Z těchto důvodů bychom nikdy neměli zapomínat na jeho důležitost.
Klíčová slova: ergoterapeut, multidisciplinární tým, ošetřovatelský personál, vztah

SUMMARY: Functional multidisciplinary team necessary for providing quality services in healthcare. Cooperation patterns within the team have impact on the staff, clients and their family members. Therefore, we should never forget how important they are.
Key words: ergotherapist, multidisciplinary team, nursing staff, relationship


Členy MDT ve Švédsku jsou lékaři, psychologové, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, logopedi, sestry a asistenti ošetřovatelského personálu. U dětí je MDT rozšířen o speciální pedagogy a jejich asistenty, herní terapeuty a klinoklauny. V některých případech mohou být členy MDT i například stavební inženýr, architekt a další odborníci. Ze Stockholmu jsme odjížděly s cenným poznatkem, jak efektivní může být spolupráce mezi jednotlivými zdravotníky za předpokladu fungujícího MDT.
Prostřednictvím tohoto článku bychom se chtěly podělit o naše zkušenosti týkající se postavení a vztahu ergoterapeuta vůči ostatním členům MDT. Různé typy vztahů představíme na konkrétních příkladech z praxe.

Vztah „Rovnocennost a spolupráce“

Prvním seznámením se švédským zdravotnickým a sociálním systémem byla praxe v jedné z největších nemocnic v Evropě, v Karolinska Hospital (obr. 1). Je zde zaměstnáno 70 ergoterapeutů na nejrůznějších odděleních: popáleniny, chirurgie ruky, ortopedie, trauma, onkologie, kardiochirurgie, urologie, interní, infekční, plicní a revmatologické oddělení.

Hlavní náplní práce ergoterapeuta je individuální ergoterapie včetně předepisování a úpravy kompenzačních pomůcek. Nedílnou součástí je poradenství (a tvorba edukačních materiálů) určené zaměstnancům, klientům, resp. pacientům (dále jen „klient“) a rodinným příslušníkům, odborné konzultace s lékaři a výzkumná činnost. V této nemocnici je ergoterapie plně uznávanou profesí. Všichni členové MDT jsou na srovnatelné úrovni. Lékař využívá postřehy a rady ostatních odborníků pro stanovení postupu léčby. Na velkých vizitách se setkává MDT i s rodinnými příslušníky. Od všech zúčastněných se sbírají detailní informace, společně se diskutují rentgenové snímky, proběhlé změny, možnosti intervence atd.

Vztah „Efektivita s minimálním nárokem na čas“

Druhou námi navštívenou nemocnicí je Danderyd Hospital, kde se klienti připravují na odchod přímo do domácího prostředí. Pracuje zde zhruba 60 ergoterapeutů. Věnují se především vedení individuálních terapií, zajišťují nácvik iADL v domácím prostředí či v terénu a organizují skupinové vaření (obr. 2). Ostatní skupinové aktivity jsou pod vedením asistentů ergoterapeutů, kteří se uplatňují především v terapeutických dílnách (textilní, keramická, dřevařská, zahradní). Vztah členů MDT je rovnocenný, avšak pro časté terénní výjezdy ergoterapeutů je vzájemná komunikace eliminována na nezbytné minimum. I přesto je spolupráce v rámci MDT velice efektivní.

Karolinska Hospital – jedna z největších nemocnic
v Evropě (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Karolinska_
University_Hospital)

Domov pro seniory Solberga

Domov pro seniory Enebackens

Vztah „Edukace a kontrola“

Domov pro seniory Solberga (obr. 3, 4) je určen seniorům s Alzheimerovou demencí, kteří již nejsou schopni kvalitně žít ve svém vlastním domově. Solberga se snaží každému klientovi co nejvíce přizpůsobit a vyhovět jeho aktuálním potřebám. Přístup zaměstnanců je založen na empatii, porozumění a vstřícnosti, což plně koresponduje s celkovou filozofií domova. Kapacita zařízení je 100 míst. Zdravotnický personál tvoří 2 ergoterapeutky, 1 fyzioterapeutka, sestry, pečovatelé a lékař (dochází podle potřeby).

Náplní práce ergoterapeuta je převážně edukace a následně kontrola přístupu práce ošetřovatelského personálu (v oblastech soběstačnost, aktivizace klientů, komunikace atd.) a vedení skupinové ergoterapie. Individuální práci s klienty zajišťuje především ošetřovatelský personál, který s ergoterapeutem konzultuje své postupy a dotazy. Pro odborné znalosti ergoterapeuta je jeho postavení v MDT spíše nadřazeného charakteru, ale díky profesionálnímu přístupu všech členů se to ve vzájemném vztahu neprojevuje negativně.

Vztah „Lhostejnost či soupeření“

Domov pro seniory Enebackens (obr. 5) byl založen na principu filozofie Eden Alternative (EA). EA si zakládá na harmonickém propojení života seniorů s přírodou, na jejich blízkém kontaktu s dětmi a se zvířaty. V zařízení s kapacitou 108 míst pracuje jeden ergoterapeut a jeden fyzioterapeut, sestry a pečovatelé. Lékař dochází 1krát měsíčně.

Náplní práce ergoterapeuta je především předepisování kompenzačních pomůcek a jejich údržba. Spolupráce s ostatními členy personálu probíhá pouze minimálně. Každý pracuje individuálně, nejeví zájem o názory ostatních a je přesvědčen o své jedinečnosti. Z našeho pohledu jsme v tomto domově postrádaly vlídný přístup ke klientům, spolupráci členů MDT a uplatnění hlavních principů EA v praxi.

Závěr skupinového vaření

Domov pro seniory Solberga – místnost pro oslavy
narozenin klientů

Závěrečné shrnutí

Ve Švédsku jsme se povětšinou setkaly s kvalitní spoluprací členů MDT. Na pracovištích jsme zažily přátelskou atmosféru. Personál měl dostatek času i na tradiční švédskou „fiku“ (pauza na kávu), kterou trávil společně s klienty. Bylo patrné, že práce zde není jen povinností a zdrojem finančních prostředků, ale také příjemnou částí dne. U klientů a jejich rodinných příslušníků převládaly pocity spokojenosti z poskytovaných kvalitních služeb. Viděly jsme, jaké nepřeberné množství kladů s sebou nese fungující, spolupracující MDT a potvrdily jsme si poznatky o MDT nabyté ve škole. Je však potřeba nezůstat jen u teorie, ale pokusit se co nejefektivnějším způsobem tyto principy aplikovat v praxi.


O autorovi: Bc. Kateřina Macků1, Bc. Kateřina Šuláková2 Baobab o. s.1, FN Na Bulovce2 (katerina.macku@osbaobab.cz, katerina.sulakova@fnb.cz)

Ohodnoťte tento článek!