Práce sestry instrumentářky v dětském kardiocentru

Prenatální péče u nás je na vysoké úrovni. I přesto však bohužel dosud nelze zachytit všechny vývojové vady plodu. Mezi ně patří i vývojové vady srdce.


SOUHRN: Autorka článku se věnuje práci perioperační sestry na specializovaném pracovišti – dětském kardiocentru. Zaměřuje se na povinnosti a znalosti sálové sestry, praktickou část příspěvku zaměřuje na zvláštní péči o novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností.
Klíčová slova: instrumentářka, vývojové vady srdce, novorozenec, dětské kardiocentrum

SUMMARY: The author of the article addresses the work of perioperative nurse on pediatric cardiac centre. She describes duties and knowledge of OR nurse. Special care of newborns and low birth-weight newborns is included.
Key words: scrub nurse, congenital heart defects, newborn, pediatric cardiac centre


Objevují se buď ihned od narození, nebo se některé z nich rozvíjejí až v pozdějším věku dítěte. Včasná diagnostika, léčba a v neposlední řadě přímá korekce vady na sále představují skupinu základních podmínek úspěchu léčby. A o to se stará tým lékařů a sester v dětském kardiocentru.

Povinnosti sálové sestry:

* dokonalá příprava nástrojů, pomůcek a celého operačního sálu,
* asistence při přípravě pacienta k operaci,
* samotná asistence při operaci,
* spolupráce s anesteziologickým týmem při překladu pacienta na pooperační jednotku,
* zajištění pomoci při náhlých zákrocích přímo na pooperační jednotce nebo operačním sále.

Nároky na instrumentářku jsou veliké a sestra musí znát:
* problematiku srdečních vad a jejich přesný postup při korekci,
* vždy se musí orientovat v operačním poli,
* všechny potřebné druhy a velikosti nástrojů, šicího materiálu a ostatních pomůcek (goretexové záplaty, chlopně atd).

Práce sestry instrumentářky v dětském kardiocentru

Dětské kardiocentrum FN v Motole

V roce 2010 bylo u nás odoperováno 468 dětských pacientů. Operace u dětí jsou náročnější nejen pro svou variabilitu vad, ale i z důvodu nesnadného přístupu v operačním poli, zejména u novorozenců a nedonošených dětí. Právě této kategorii musíme věnovat mimořádnou péči. Sestra dbá na zajištění podmínek pro přípravu malého pacienta. Zajistí ohřívání operačního sálu i stolu. Používáním antidekubitní podložky se nejen drží teplo po čas výkonu, ale také se tím předchází otlakům. Při samotné operaci má sestra připraveny mikrochirurgické nástroje a speciální jemný šicí materiál. Většina srdečních vad se řeší za použití mimotělního oběhu.

V loňském roce bylo takto provedeno 343 výkonů. K takovým operacím má sestra připravené speciální kanyly. Po domluvě s chirurgem má pečlivě zvolenou velikost a tvar kanyl. Po otevření hrudníku a přípravě na mimotělní oběh, dojde ke kanylaci velkých arterií. Speciální kanylou se srdíčko naplní kardioplegickým roztokem. Dojde tak k úplné zástavě srdce. Sestra má připravenou ledovou tříšť, kterou se srdce obloží. Nedochází tak k poškození srdečního svalu. Krev do mozku a dalších orgánů pak po celou dobu vyřazení srdce zajišťuje mimotělní oběh. Po korekci vady se krev pomalu zahřívá na tělesnou teplotu. Srdce tak za optimálních podmínek začne znovu pracovat. Po odpojení od mimotělního oběhu a kontrole celého operačního pole se hrudník uzavře. Sestra ránu pečlivě dezinfikuje a kryje. Setry také dbají na přísnou sterilitu všech pomůcek, operačního pole a celého sálu.

Instrumentárium

V posledních letech dětské kardiocentrum zajišťuje i menší zákroky na srdci přímo na novorozeneckých jednotkách v okolních nemocnicích. V roce 2010 bylo uskutečněno 26 takových zákroků. Místo náročného a rizikového transportu novorozence, především s nízkou porodní hmotností, přijede tým chirurgů a sester instrumentářek na dané pracoviště. Sálová sestra tak musí pečlivě zajistit všechny potřebné nástroje, pomůcky a technické vybavení pro vytvoření improvizovaného operačního sálu.

Každá operace srdce u dětí závisí na vysoké profesionalitě celého týmu. Velkou úlohu zde hrají právě sestry instrumentářky. Nezbytná je jejich vysoká odbornost a znalost práce.
Dětské kardiocentrum se právem svými úspěchy řadí mezi přední špičková pracoviště ve světě.


O autorovi: Jana Kubíková, ARK, FN v Motole, Praha (kubikjana@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!