Práce sestry na preventivní kardiologii

V roce 2002 vzniklo ve FN Olomouc (FNO) Oddělení preventivní kardiologie (OPK) jako koordinační centrum prevence kardiovaskulárních chorob (KVCH) v regionu Olomouc, od roku 2003 je toto pracoviště ambulantní součástí I. interní kliniky FNO.

Hlavní pracovní náplní je primární prevence (PP) u lidí bez srdečně-cévních nemocí. Další důležitou součástí naší práce je sekundární prevence (SP) – dodržování preventivních opatření u již diagnostikovaného onemocnění, napomáhajících k jeho mírnějšímu průběhu. Pracovní tým tvoří dvě sestry a dvě lékařky. Práce sester na OPK obsahuje: vytváření dotazníků, brožur, plakátů pro prevenci KVCH; pomoc při vyplňování dotazníků u pacientů po aortokoronárním bypassu (ACB) a u pacientů po infarktu myokardu (IM), registrace jejich příbuzných; spolupráce na projektu Péče o zaměstnance FNO – prevence KVCH a dotačním programu MZ ČR Projekt podpory zdraví 2003; vedení dokumentace pro výzkumnou činnost; edukace pacientů.

Primární prevence KVCH u zaměstnanců FNO

Metodika – Sestra na Středisku závodní preventivní péče nabídla zaměstnanci FNO k vyplnění Dotazník PP KVCH. Po jeho vyplnění sestry OPK doplnily hodnoty lipidů, TK, body mass index (BMI), poměr pas-boky (WHR) a vypočetly riziko onemocnění KVCH v nynějším věku a ve věku 60 let. Lékařka OPK dotazník vyhodnotila. Vyjádření k riziku a doporučení dalšího postupu zaslaly sestry OPK každému na jeho adresu.

Soubor – Vyšetřily jsme 2416 zaměstnanců (403 mužů a 2013 žen) průměrného věku 36,3 let (36,8 muži a 36,2 ženy).

Výsledky – Ze souboru jsme oslovily zaměstnance s rizikem nad 20 % v 60 letech – celkem 117 osob (80 mužů a 37 žen) průměrného věku 45,05 let (43,19 muži a 49,08 ženy) – a nabídly jim spolupráci v projektu prevence KVCH, který probíhá v rámci Projektu podpory zdraví 2003 MZ ČR. Pokud měl zaměstnanec zájem se do něj zařadit, byla u něj provedena bicyklová ergometrie, echokardiografie, byl poučen o zdravotních rizicích. Tito zaměstnanci budou nadále jednou ročně sledováni a kontrolováni.

Sekundární prevence u pacientů po ACB a po IM

Metodika – Sestry OPK navštívily hospitalizované pacienty na Kardiochirurgické a I. interní klinice FNO a nabídly jim k vyplnění Dotazník SP KVCH. Zároveň jim vysvětlily nutnost sekundární prevence ke zmírnění zdravotních obtíží – u každého pacienta konkrétně podle jeho zdravotních obtíží. Pacienti z Olomouce a okolí byli pozváni na kontrolní vyšetření po operaci. Pro příbuzné těchto pacientů nabídly Dotazník PP KVCH s možností vyšetření u jejich praktických lékařů nebo na preventivní kardiologii FNO.

Soubor – Celkem jsme navštívily 612 pacientů (411 mužů a 201 žen) průměrného věku 65,3 let (63,7 muži a 68,5 ženy).

Výsledky – Všichni pacienti byli poučeni o nutnosti dodržovat dietní a léčebná opatření.

Primární prevence KVCH u příbuzných pacientů po ACB a po IM

Metodika – Příbuzní pacientů vyplnili dotazník a zaslali nám jej k vyhodnocení nebo se osobně dostavili k vyšetření.

Soubor – Celkem bylo vyšetřeno 55 rodinných příslušníků (19 mužů a 36 žen) průměrného věku 42,09 let (42,89 muži a 41,67 ženy).

Výsledky – 20 až 40% riziko v 60 letech jsme zjistily u 7 mužů průměrného věku 56,86 let. Na základě vysokého rizika byli klienti vyšetřeni na bicyklovém ergometru a na echokardiografii. Byli poučeni o nutnosti dodržovat dietní a léčebná opatření.

Závěr

Byl zaveden komplexní program prevence KVCH u zaměstnanců FNO a u pacientů I. interní a Kardiochirurgické kliniky FNO. Pozitivním krokem je stále se zvyšující zájem široké veřejnosti o naši práci. Začínáme spolupracovat s praktickými lékaři, kterým jsme nabídly počítačový program pro výpočet rizika KVCH. Máme zájem sledovat pacienty s rizikem nad 20 procent. Máme vytvořeny internetové stránky (www.vasezdravesrdce.cz), připravily jsme brožuru Cesta ke zdravému srdci. V případě zájmu ji rády zašleme.


Pavla Doupalová (doupalov@fnol.cz), Ilona Benušová, MUDr. Eliška Sovová, MUDr. Markéta Kaletová, Bc. Alena Kmoníčková, prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.,I. interní klinika, FN, Olomouc, Marie Vysoudilová, MUDr. Marie Nakládalová, Středisko závodní preventivní péče, FN, Olomouc

Ohodnoťte tento článek!