Práce sestry před celkovou anestezií

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se bude muset podrobit operaci. Termín „narkóza“ vyvolává v nemocných pocit strachu. Strach z nejistoty a neznáma. Autorka popisuje úlohu a povinnost anesteziologické sestry před výkonem. Klíčová slova: anestezie, strach, nejistota, nemoc

Práce sestry před celkovou anestezií

SUMMARY Each of us can get into the situation when we will have to undergo a surgery. The word “narcosis” causes fear in patients, fear of the unknown and insecurity. The author describes the role of the anesthesiology nurse before the procedure. Key words: anesthesia, fear, insecurity, disease

Anestezie je poměrně mladá věda, která se jako obor osamostatnila teprve v roce 1971. Celková anestezie má za úkol, během výkonu, vyřadit vědomí nemocného, zbavit ho pocitu bolesti, zajistit útlum nevhodných reflexů a motorický klid.

Časově ji můžeme rozdělit na úvod, udržování a probouzení. Pacient, který jde na plánovaný výkon, se v předoperační den setká s anesteziologem, který mu vše vysvětlí, zodpoví případné dotazy a nabídne mu anestezii (celkovou, regionální…), nejvhodnější vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a operačnímu výkonu.

Anesteziologická sestra si před výkonem musí:

1. Zkontrolovat nástroje a připravit pomůcky k zajištění dýchacích cest – ty se liší v závislosti na závažnosti a délce výkonu. Vždy musí mít připravené pomůcky k intubaci – 2 dobře svítící laryngoskopy, endotracheální rourky, zavaděč, stříkačku na nafouknutí těsnicího balonku, náplast na fixaci roury a sprej na navlhčení, Magillovy kleště, popř. pomůcky pro obtížnou intubaci. Naše oddělení má možnost využívat videolaryngoskop, vhodný zvláště u obtížných intubací.

2. Připravit anesteziologický přístroj. Zapojí přístroj na zdroj elektrické energie, centrální rozvod plynů – kyslíku, oxidu dusného, vzduchu, odsávání plynů a zemnění. Vyzkouší těsnost okruhu a nasadí obličejovou masku s bakteriálním filtrem. Zkontroluje funkčnost odsávačky. Doplní inhalační anestetika v odpařovačích. Přichystá monitor pro pacienta – EKG, manžetu na měření TK, saturační čidlo.

Videolaryngoskop

3. Naředí léky a připraví infuzi (Ringerfundin, NaCl apod., podle zdravotního stavu nemocného). Léky používané při celkové anestezii si určí lékař sám. Rozhoduje se na základě zdravotního stavu nemocného, délky a závažnosti výkonu. Všechny léky aplikuje sestra intravenózně! Po celou dobu operace má nemocný zajištěnu žílu kanylou – velikost kanyly závisí na závažnosti výkonu (větší průsvit při předpokládané vyšší krevní ztrátě).

Nejčastěji používané léky:

* Celková anestetika (používaná při úvodu do celkové anestezie, navozují spánek): Propofol (10 mg/ml) – vhodný u starších a nemocných pacientů; Thiopental (25 mg/ml) – barbiturátové anestetikum, usínání je klidné a rychlé, kontraindikace: asthma bronchiale, těžké jaterní a ledvinné poškození, sepse, šok; Hypnomidate (1 mg/ml) – navozuje stav podobný spánku, jen velmi omezeně narušuje činnost srdce a krevní oběh, působí krátce.
* Opiáty: Fentanyl, Sufenta, Rapifen, Dipidolor – silně účinné léky proti bolesti, během chirurgického výkonu zesilují stav znecitlivění, tlumí dýchání, mají antidota, podléhají ustanovení zákona o návykových látkách.
* Myorelaxancia (uvolňují svalový tonus): Succinylcholinjodid (10 mg/ml) – působí fascikulace (krátké záškuby svalových vláken, viditelné pod kůží), krátký účinek, nejlépe uvolní svalstvo hrtanu, vhodný při tracheální intubaci – zavedení endotracheální roury (trubičky) do průdušnice, které umožňuje mechanickou ventilaci, zabraňuje aspiraci; Norkuron (1 mg/ml), Esmeron (10 mg/ml), Tracrium (10 mg/ml), Arduan (1 mg/ml) – dlouhodobá relaxace svalstva, je nutná k téměř všem chirurgickým výkonům, mají antidota.
* Inhalační anestetika (kapalné látky, lijí se do odpařovače, jsou vdechována se směsí kyslíku, oxidu dusného): Narcothan – v kombinaci s adrenalinem může dojít k arytmii (až komorové fibrilaci ); Isofluoran – nejčastěji používaný; Sevofluoran – vhodný i pro ambulantní výkony, anestezie u dětí.

Anesteziologický stolek se základními léky

Další léky:

* Atropin – parasympatikolytikum (snižuje podráždění parasympatických nervů, parasympatikus patří mezi nervy autonomní, jejichž funkce nepodléhá naší vůli, jsou v hladkém svalstvu, parasympatikus zpomaluje srdeční frekvenci), Atropin zvyšuje srdeční frekvenci, snižuje sekreci v respiračním ústrojí; Mesokain 1% (10 mg/ml) – lokální anestetikum – nitrožilní podání jako léková defibrilace, při komorových arytmiích; Ephedrin – sympatomimetikum – zvyšuje tlak, dilatuje bronchy.
* Antidota: Syntostigmin – parasympatomimetikum (0,5 mg/ml), ruší účinek myorelaxancií, způsobuje bradykardii, podává se spolu s Atropinem; Naloxone (0,4 mg/ amp.) – ruší účinek opiátů.

4. Při příjezdu pacienta do anesteziologické přípravny sestra zkontroluje jméno, příjmení, datum narození. Vyptá se pacienta, zda je nalačno, na zubní protézu, alergii, užívané léky, operovanou stranu atd.

5. Zavede periferní žilní katétr a napojí infuzní roztok. Pokud má nemocný strach, snaží se jej uklidnit. Vysvětlí, co se bude dít.

6. Po uložení klienta na operační stůl jej zamonitoruje. Pacient je tak připraven na začátek anestezie…

Anesteziologická přípravna


O autorovi: Monika Hošková, DiS. ARO, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. (ajaxpes@seznam.cz)

Práce sestry před celkovou anestezií
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů