Práce stomasestry

Po téměř desetiletém působení školitelky v komplexní péči o stomie myslím, že mám co říci k práci stomasestry. Tato funkce je ve své podstatě velmi náročná a obšírná, má-li opravdu obsáhnout komplexní péči o stomika.

Práce stomasestry je dělena do tří fází: péče předoperační, pooperační a ambulantní. První část předpokládá, že jde o pacienta k operaci objednaného, náležitě lékařem poučeného o důvodech, průběhu a následcích operace. Pak je snadné s tímto pacientem probrat další důležité informace a navázat plodný kontakt. Ve druhé etapě jde především o společné zvládnutí pooperačního stavu a rekonvalescence všech zúčastněných, tedy především pacienta, veškerého zdravotnického personálu a rodinu. Docílit souhry všech těchto složek již není tak jednoduchá záležitost a vyžaduje od sestry-specialistky dostatek časového prostoru. Třetí část zahrnuje péči o stomika doživotně, respektive do doby jeho individuální potřeby kontaktu se stomasestrou. Nebudu se zde však detailně věnovat dílčím úkolům jednotlivých úseků komplexní péče.

Podmínky, které má k této práci převážná většina stomasester vytvořeny.

Z informací kolegyní na seminářích a přednáškách zjišťuji, že řada z nich pracuje ve třísměnném provozu. Tato skutečnost sama o sobě vylučuje možnost kvalitně poskytované komplexní péče o pacienta se stomií. Není totiž reálné splnění všech podmínek obsažených v Chartě práv stomika, která zahrnuje všechny výše uvedené součásti komplexní péče.

Dalším nedostatkem je nedocenění péče stomasestry lékařem a z toho plynoucí špatná spolupráce mnohdy celého kolektivu zdravotníků při péči o pacienta se stomií. Projevuje se to zejména obavami lékařů o přílišné zasahování do jejich kompetencí, byť je to ve finále ku prospěchu pacienta. Jde například o zakreslení místa stomie před plánovanou operací, kdy jde ze strany operatéra o nedostatek prostoru k zodpovědnému vyhledání vhodného místa. Výsledkem je problém špatné lokality stomie a bohužel v převážné většině případů dochází k velmi nepříjemným komplikacím v dalším životě stomika. Nespolupráce se projevuje i v nedostatečném informování pacienta o možnostech kontaktu na stomasestru, sortimentu pomůcek na trhu aj. Vzhledem k faktu, že všechna tato pochybení jsou v rozporu s Chartou práv stomika, obracím se proto na všechna zařízení, která tuto problematiku řeší. Dejte těmto odbornicím podmínky a kompetence pro možnost kvalitně odvedené práce. Nad všemi těmito aspekty bychom se měli zamyslet, máme-li vážný zájem o zařazení a uznání kvality našeho zdravotnictví v rámci Evropské unie.


SOUHRN

Autorka ve svém sdělení poukazuje na podmínky, které mají stomasestry vytvořeny. Například třísměnný provoz téměř vylučuje možnost kvalitně poskytované komplexní péče o pacienta se stomií.

SUMMARY

The author points out to the conditions that stoma nurses have to work in. She mentions that, for example, shift rotation makes it almost impossible to provide good comprehensive care to patients with a stoma.


O autorovi: Olga Tellerová, chirurgická ambulance, KEPHAS, s. r. o., Brno (otellerova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!