Prague Charter – Pražská charta

U příležitosti Evropského kongresu paliativní péče vznikl dokument nazvaný Pražská charta.
Je výzvou především vládám, aby se zasadily o dostupnost paliativní péče ve svých zemích. Je možné a žádoucí podepsat petici s tímto dokumentem svázanou. Pražská charta vyzývá vlády, aby pomohly zmírnit utrpení lidí na konci života a uznaly dostupnost paliativní

péče jako lidské právo. Vlády by měly rozvíjet takovou zdravotní politiku, která odpovídá na potřeby pacientů s život limitujícími nemocemi. Vlády by měly zajistit přístup k základním lékům, včetně opioidních analgetik, pro všechny, kteří je potřebují. Vlády by měly umožnit zdravotnickým pracovníkům potřebné vzdělání v paliativní péči a léčbě bolesti jak v pregraduálním, tak navazujícím studiu. Vlády by měly zajistit integraci paliativní péče do zdravotnického systému země na všech úrovních. Přístup k paliativní péči byl uznán úmluvami Organizace spojených národů za zákonný nárok a zároveň je některými mezinárodními organizacemi považován za jedno z lidských práv, které vyplývá z práva na nejvyšší dosažitelnou úroveň tělesného a duševního zdraví. Pokud pacienti čelí silným bolestem, může být neschopnost vlády zajistit paliativní péči hodnocena jako kruté, nelidské nebo ponižující zacházení. Paliativní péče umí účinně mírnit utrpení a předcházet mu. Finanční náklady na její poskytování přitom nemusejí být vysoké. Přes výše uvedené skutečnosti vlády mnoha zemí ještě nepodnikly dostatečné kroky k zajištění dostupnosti paliativní péče pacientům s nevyléčitelným onemocněním.

O autorovi| (paliativnimedicina.cz)

Ohodnoťte tento článek!