Praktické zkušenosti s chondroprotektivním preparátem

Autoři popisují praktické zkušenosti s přípravkem Geladrink® Forte. Sledovaný soubor tvořilo 15 pacientů s chronickými bolestmi kloubní etiologie. Zahrnuti byli pacienti jak s gonartrózou pokročilého stupně, tak pacienti s femoropatelární iritací bez organického korelátu na rtg. U dvanácti z patnácti pacientů došlo ke zlepšení obtíží, tzn. snížení bolestí a zvýšení rozsahu pohybu, tři pacienti…

…byli beze změn. I když pozorování nemá charakter dvojité slepé studie, přesto byl efekt přípravku u daného souboru zřejmý. Klíčová slova: gonartróza, chondropatia patellae, chondroprotektivní preparát

SUMMARY The authors describe practical experience with the product Geladrink® Forte. 15 patients with chronic joint pain were included in the study. There were patients with advanced stage of gonarthrosis as well as patients with femoro-patellar irritation without organic changes on x-ray. Twelve patients reported improvement of the signs e.g. decrease in pain and increase in range of motion. Three patients reported no changes in their condition. Although the study does not have the features of a double blind study the effect of the product in the observed patients was obvious. Key words: Gonarthrosis, chondropatia patellae, chondroprotective product

Praktické zkušenosti
s chondroprotektivním preparátem

V každodenní praxi jsme neustále zahrnováni reklamou na nejrůznější přípravky „zaručujícími výživu kloubních chrupavek“, a to až v neuvěřitelné míře. Vzhledem k tomu, že cena a složení jsou velmi různorodé, a pacienti se neustále dožadují informací, který z přípravků jim můžeme doporučit, rozhodli jsme se pro naši vlastní potřebu a informaci alespoň jeden z těchto preparátů vyzkoušet na běžné klientele ambulantního rehabilitačního provozu.

Z přípravků na trhu jsme se přiklonili k preparátu Geladrink Forte firmy Orling, a to jednak z důvodu, že si vážíme jednoho z jeho tvůrců prof. MUDr. Milana Adama, DrSc., dr. h. c., našeho předního revmatologa, a jednak i díky tomu, že na konferencích a kongresech s rehabilitační i myoskeletální problematikou tato firma patří mezi nejaktivnější a nejpřesvědčivější v prezentaci svých produktů.
Zkoušený přípravek: Geladrink Forte – složení v denní dávce: kolagenní peptidy 3300 mg, glukosamin sulfát 1500 mg, chondroitin sulfát 800 mg, MSM 600 mg, Boswellia Serrata 100 mg, vitamin C 100 mg, vitamin E 50 mg, selen 50 mcg, mangan 2 mg.

Metodika: U vybraného souboru pacientů jsme doporučili užívat preparát Geladrink Forte v dávkování určeném výrobcem po dobu dvou měsíců. Pacienti sami hodnotili percentuální intenzitu bolesti před začátkem terapie, během terapie a po ní, dále jsme se pokoušeli objektivizovat změnu rozsahu pohybu v kolenním kloubu goniometrií. Dále jsme pacienty požádali o celkové shrnutí přínosu terapie. Po dobu užívání preparátu pacienti žádnou jinou terapii – jak medikamentózní, tak fyziatrickou neabsolvovali.

Soubor: Soubor se sestával z patnácti pacientů ve věkovém rozmezí 22 až 82 let, devíti žen a šesti mužů. Dvanáct pacientů mělo prokazatelné známky gonartrózy na rtg, pro tuto diagnózu opakovaně absolvovali postupy fyzikální terapie a LTV. Tři nejmladší byli pacienti s diagnozóu chondropathia patellae s bolestmi zejména po sportovní zátěži. Soubor nebyl vybrán randomizovaně, šlo o pacienty, kteří byli delší dobu v péči naší kliniky, a kde byla záruka spolupráce jak v užívání, tak i v hodnocení preparátu.

Výsledek pozorování

V daném souboru došlo ke zmírnění bolestí u dvanácti pacientů, tři hodnotili terapii jako indiferentní. Z této skupiny jedna pacientka negativně hodnotila nechutenství, které po dvou týdnech užívání pozorovala. Vzhledem k anamnéze závažného onemocnění gastrointestinálního traktu je však možné, že nechutenství nemělo s léčbou nic společného. Jiné negativní vedlejší efekty jsme nezaznamenali, naopak nejmladší členka souboru si velmi pochvalovala efekt preparátu na kvalitu nehtů a vlasů. Naměřené změny rozsahu pohybu se pohybovaly od několika stupňů do maximálně patnácti stupňů, a proto je považujeme v tomto souboru za nevýznamné.

Diskuse

Naše pozorování si nedělalo ambice stát se klinickou studií, která by musela být dvojitě slepá a randomizovaná a na dostatečném, statisticky významném souboru pacientů. Šlo nám o vlastní zhodnocení často diskutovaného efektu jednoho z tzv. chondroprotektivních preparátů. Do souboru jsme proto zařadili naše chronické pacienty, u nichž jsme věděli, že jsou schopni skutečně kriticky zhodnotit, jaké pozorují účinky. Je pochopitelné, že nemůžeme popřít i eventuální placebo efekt, ten však nemůžeme vyloučit u žádné jiné terapie, ať medikamentózní či fyziatrické.

Z našeho souboru tři pacienti udávají zcela vymizelé bolesti v oblasti kolenních kloubů, u dvou z nich se zmírnily i chronické vertebrogenní obtíže spojené s pokročilou spondylartrózou. Dalších devět pozorovalo snížení bolestí v míře, kterou zhodnotili pro běžné denní aktivity a lokomoci jako patrnou. Z nich šest preparát považovalo za přínosný pro svůj zdravotní stav do té míry, že se na základě dosavadních zkušeností rozhodli pro nákup další dávky. Velmi nás překvapila reakce našich nejmladších pacientů – rozhodli jsme se preparát vyzkoušet i na našich sportujících studentech, trpících femoropatelárními obtížemi po fyzické zátěži. Tato velmi kritická a k terapii se zprvu přezíravě stavějící trojice vysokoškoláků zhodnotila efekt jako velmi dobrý. Nabízí se logická úvaha, že v době, kdy je kloubní aparát ještě zcela funkční a metabolické pochody a výživa kloubních struktur probíhají v plné možné míře, jsou předpoklady, že chondroprotektivní preparát má také největší možnost zasáhnout na úrovni cílové tkáně. To je však pouze naše domněnka a její eventuální potvrzení bude záležet na základním výzkumu.

Závěr

Naše pozorování ukázalo, že na vybraném vzorku pacientů se chondroprotektivní preparát Geladrink Forte ukázal jako přínosný při dlouhodobé terapii kloubních obtíží, aniž bychom hodnotili, která ze složek preparátu a na jaké úrovni působí. Geladrink® Forte získal doporučení České společnosti tělovýchovného lékařství a může být označován tímto logem.


O autorovi: MUDr. Jan Vacek, Martina Zemanová
privátní rehabilitační ambulantní praxe

Ohodnoťte tento článek!