Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání

Zabezpečování práva na zaměstnání, poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce a poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci tvoří nedílnou součást státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

Každá fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území České republiky nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí.
Krajské pobočky úřadu práce (ÚP) zprostředkovávají zaměstnání na celém území ČR. Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami ÚP je bezplatné. Zprostředkováním zaměstnání krajskými pobočkami ÚP se rozumí vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Při uplatňování práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání je zákonem zajištěno rovné zacházení a zakázána jakákoli diskriminace.
Fyzická osoba si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky ÚP, a to jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může fyzická osoba požadovat u kterékoli krajské pobočky ÚP.
Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Krajská pobočka ÚP je povinna poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o zaměstnání o právech a povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat krajské pobočce ÚP potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o povinnosti řídit se pokyny této pobočky.
Dotaz: V zaměstnání jsem dostal výpověď a moje výpovědní lhůta skončí 31. května 2013. Mohu požádat během této výpovědní doby úřad práce o zprostředkování zaměstnání, nebo musím počkat, až mi zaměstnání skončí?
Ještě před skončením zaměstnání během výpovědní doby můžete požádat, budete-li mít zájem o zprostředkování zaměstnání, kteroukoli krajskou pobočku ÚP na celém území ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Do evidence zájemců o zaměstnání budete zařazen a veden na základě vaší písemné žádosti. Do evidence zájemců o zaměstnání si ÚP zaznamená vaše identifikační údaje, údaje o vaší kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, vašem zájmu o určitá zaměstnání, údaje o vašich případných zdravotních omezeních souvisejících se zprostředkováním zaměstnání.
Úřad práce vám poskytne informace o vhodných pracovních místech, poradí vám s výběrem zaměstnání a může vám rovněž zabezpečit rekvalifikaci.
Pokud se vám nepodaří sehnat zaměstnání ještě během výpovědní doby, máte možnost po skončení výpovědní doby požádat o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku ÚP v místě svého trvalého pobytu, a to vyplněním formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání.
Dotaz: Mohu vyplněnou žádost o zprostředkování zaměstnání zaslat krajské pobočce úřadu práce poštou, elektronicky, nebo se musím dostavit na úřad práce osobně a dokdy?
Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazen ode dne podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazen do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Pokud vám např. skončil pracovní poměr 31. května, potom byste se měl zaevidovat na úřadu práce mezi 1. až 3. červnem. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Je-li např. 2. června sobota a 3. června neděle, můžete se zaevidovat až do úterý 5. června a v evidenci budete ÚP veden již od 1. června.
Žádost o zprostředkování zaměstnání je třeba podat na ÚP osobně, zaslání poštou nebo elektronicky zákon o zaměstnanosti neumožňuje. Pokud budete splňovat zákonem stanovené podmínky, budete zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. Nebudete-li splňovat podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, vydá o tom krajská pobočka ÚP rozhodnutí.
Dotaz: Chtěl bych požádat jen o podporu v nezaměstnanosti, musím také v tomto případě požádat o zprostředkování zaměstnání, nestačilo by v tomto případě požádat jen o podporu v nezaměstnanosti?
Hlavním účelem vedení občana v evidenci ÚP je zprostředkovat mu zaměstnání, nehledě na to, že podpora v nezaměstnanosti může být poskytována pouze uchazeči o zaměstnání. Proto musíte požádat ÚP o zprostředkování zaměstnání, abyste při splnění zákonem stanovených podmínek mohl být zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zákon neumožňuje, aby občan požadoval zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen z toho důvodu, aby splnil podmínku pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Dotaz: Jaké doklady si mám vzít s sebou, až se půjdu zaevidovat na úřad práce?
Až půjdete poprvé na ÚP, vezměte si s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým budete moci prokázat svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Dále je nutné s sebou vzít doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době, např. návratu z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, abyste mohl být ihned zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši vašeho průměrného čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění, vezměte si tyto doklady také s sebou. V případě, že uvedené doklady nemáte, je možné na internetovém portálu MPSV použít pro zaměstnavatele formulář potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. U veškerých podkladů, které máte jako uchazeč o zaměstnání povinnost doložit ÚP ČR, je možné zmocnit ÚP ČR k tomu, aby si je obstaral sám.
Dotaz: Chtěl bych vědět, jak to bude s placením mého sociálního a zdravotního pojištění po dobu, po kterou budu veden v evidenci uchazečů o zaměstnání?
Po dobu vašeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání za vás bude hradit zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění vám hrazeno nebude, pouze doba, po kterou budete veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, se vám bude započítávat jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, po kterou vám bude poskytována podpora v nezaměstnanosti a nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy vám podpora v nezaměstnanosti již nebude náležet.

Ohodnoťte tento článek!