Předsterilizační příprava jako prevence nozokomiálních nákaz

Sterilizace je souhrn opatření sloužících k odstranění všech mikroorganismů včetně spor, helmitů a pro inaktivaci virů z prostředí. Předsterilizační příprava je důležitá v boji proti přenosu nozokomiálních nákaz. V článku jsou popsány postupy na pracovišti autorky. Klíčová slova: dekontaminace, předsterilizační příprava, setování instrumentária, sterilizace, testy sterilizace, expedice materiálu

SUMMARY
Sterilization is a set of measures to remove all microorganisms including spores and helminths, as well as inactivate the viruses in the environment. Pre-sterilization preparation is important to fight off the spread of nosocomial infections. The article describes the procedures at the workplace of the author. Key words: decontamination, pre-sterilization preparation, setting the instruments, sterilization, sterilization tests, material expedition

Centrální sterilizace (CS) je specializované zdravotnické pracoviště poskytující komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro všechna pracoviště nemocnice.

NsP Česká Lípa má 9 lůžkových oddělení, disponuje 429 lůžky akutní péče a 122 lůžky následné péče. Současně provozuje 4 nelůžková klinická oddělení. Součástí nemocnice je i odloučené pracoviště v Novém Boru, kde se nachází oddělení LDN, jež disponuje 62 lůžky. V současné době má NsP 6 operačních sálů a 2 gynekologické operační sály. Provoz centrální sterilizace zajišťuje 5 sester a 4 sanitářky pod vedením vrchní sestry. Provozní doba je od pondělí do pátku vždy od 6 do 19 hodin. CS je umístěna v přízemí monobloku nemocnice. Má charakter uzavřeného pracoviště, které je rozděleno na septickou a aseptickou část.

Naše oddělení spolupracuje s operačními sály, lůžkovou částí nemocnice, ambulantními provozy, soukromými subjekty a privátními ordinacemi. V roce 2006 byl ve spolupráci operačních sálů a CS zaveden kontejnerový přepravní systém materiálu. Provoz operačních sálů je spjat s činností centrální sterilizace, která zajišťuje dodání sterilního instrumentária a pomůcek nezbytných k operačním výkonům. NsP disponuje 60 kusy kontejnerů Aesculap pro centrální operační sály a 30 kontejnery pro gynekologické operační sály. Pro přepravu materiálu slouží dvě transportní skříně. K dispozici máme 15 dekontaminačních kontejnerů. V roce 2009 byl na operačních sálech zaveden bezpodávkový systém a jednorázové rouškování. V našem provozu tak došlo ke změně pracovních postupů při přípravě prádlových setů.

Postupy na CS

CS se svým specifickým zařazením řadí mezi složky prevence nozokomiálních nákaz a je součástí komplexní zdravotnické péče. Předmětem činnosti pracoviště CS je předsterilizační příprava. Zdravotnické prostředky používané při vyšetřování, ošetřování a léčbě pacientů jsou považovány za kontaminované živými mikroorganismy, mohou být též znečištěné tělními tekutinami či zbytky tkání.
Zdravotnický materiál určený k opakovanému použití se dekontaminuje ihned po upotřebení ponořením do dezinfekčního prostředku s virucidní účinností. Z operačních sálů je v nesterilní transportní skříni přivezen na CS. Použité instrumentárium je uloženo v dekontaminačním kontejneru.

Nástroje a pomůcky opláchneme, čímž je zbavíme zbytku dekontaminačního roztoku a biologického materiálu. Duté předměty propláchneme vodou a profoukneme pomocí vzduchové pistole. Mytí a dezinfekce použitého instrumentária pak probíhají v prokládací a dezinfekční myčce. CS je vybavená mycími automaty značky Miele G7828–G7882CD, ve kterých probíhá termodezinfekce při teplotě 93 °C po dobu 10 minut. Mezi vybavení CS patří i ultrazvuková myčka, která funguje na bázi kavitace s použitím dezinfekčního roztoku. Nástroje z myčky jsou dokonale čisté a bezpečné pro další práci. U nástrojů zkontrolujeme funkčnost a promažeme kloubní spoje pro lehčí manipulaci. Takto ošetřené nástroje jsou připravené pro následné setování a sterilizaci.

Předsterilizační příprava jako prevence nozokomiálních nákaz

Sterilizace je souhrn opatření pro odstranění všech mikroorganismů včetně spor, helmitů a pro inaktivaci virů z prostředí. Za sterilní lze označit takové předměty, na kterých byly usmrceny všechny mikroorganismy, spory a u nichž byla prokázána sterilita standardním testem. Není-li sterilní materiál správně ošetřen při předsterilizační přípravě, může obsahovat pyrogenní látky. Proto je právě předsterilizační příprava předmětů a pomůcek nezbytná. Důležitá je také kontrola nastavených parametrů ukazovacími a registračními přístroji zabudovanými ve sterilizátoru a kontrola účinnosti sterilizace nebiologickými a biologickými indikátory.

Naše CS je vybavena moderními přístroji odpovídajícími vyhlášce MZ 195/2005 Sb. V provozu máme parní autoklávy Sterivap 666, 6612, ve kterých probíhá sterilizace vlhkým teplem při teplotě 121 °C po dobu 20 minut a 134 °C po dobu 7 minut. Formaldehydové sterilizátory – Formomat 349/2 – sterilizují chemicky při teplotě 60 °C po dobu 60 minut a při teplotě 75 °C po dobu 10 minut.

Zásady, které je nutno dodržovat:

* každý zdravotnický prostředek je považován za kontaminovaný,
* pomůcky k opakovanému použití se sterilizují proto, aby se zabránilo přenosu nozokomiálních nákaz,
* jednorázové pomůcky se musejí likvidovat jako kontaminovaný odpad,
* je nezbytné dodržovat hygienické zásady včetně hygieny rukou zdravotnických pracovníků.


O autorovi: Jiřina Králíková, centrální sterilizace NsP Česká Lípa (Jaroslava. Fiedlerova@nemcl.cz)

Ohodnoťte tento článek!