Přehled produktů připravovaných ve Tkáňové bance

Autoři v příspěvku seznamují čtenáře s Tkáňovou bankou FN Brno, jejím členěním a spektrem vyráběných tkáňových transplantátů. U těchto produktů je zohledněn i požadavek na sledovatelnost transplantátů od dárce k příjemci. Tkáňová banka je moderním zařízením, které svými produkty přispívá k léčbě pacientů v téměř 80 nemocnicích. Klíčová slova: transplantát, tkáň, karanténa, dárce

SUMMARY The authors introduce the Tissue bank of FN Brno, its structure and types of tissue transplant products. The requirement that the tissue can be followed on its way from the donor to the receiver is also taken into account. The tissue bank is a modern facility which serves to the patients of almost 80 hospitals. Key words: transplant product, tissue, quarantine, donor

Tkáňová banka FN Brno byla založena v roce 1952 a patří k nejstarším zařízením tohoto typu v republice. Zajišťuje tkáňové transplantáty pro významnou část zdravotnických zařízení v České republice. Tkáňová banka FN Brno (TB FN Brno) se při práci řídí jak legislativou ČR, tak standardy Evropské asociace tkáňových bank (EATB). Jako první tkáňová banka v Evropě získala TB FN Brno v roce 2005 standard kvality ISO 9001:2000 a nutno dodat, že je v současnosti v ČR jediným zařízením svého druhu, co se týče rozsahu poskytovaných služeb a nabízených produktů.

Úseky Tkáňové banky

Tkáňová banka je rozdělena do tří funkčních celků – úsek tkáňových transplantací, úsek nehematopoetických buněk a úsek hematopoetických buněk s kryobankou. Úsek hematopoetických buněk s kryobankou se zabývá odběrem, zpracováním, uložením a expedicí krevních hematopoetických buněk a pupečníkové krve jak dárcovské, tak autologní. Úsek nehematopoetických buněk se zabývá somatobuněčnými produkty a tkáňovým inženýrstvím. Úsek tkáňových transplantací se zabývá odběrem tkání, jejich zpracováním, uchováním a expedicí do zdravotnických zařízení v ČR i v zahraničí. V TB jsou odebírány a zpracovávány oční, muskuloskeletální i kožní tkáně. Od žijících dárkyň zpracováváme amniové membrány. Pro kranioplastiku uchováváme autologní lebeční kosti.

Práce na úseku tkáňových transplantátů

V průběhu celého procesu od odběru přes uložení až po distribuci transplantátu je nutné dodržovat parametry, kritéria a pochody podle standardních operačních postupů. Na počátku všeho je odběrový a zpracovatelský tým v čele s koordinátorem, který pravidelně kontaktuje spolupracující pracoviště, jimiž jsou ústavy patologie a ústavy soudního lékařství. V případě, že je nahlášen potenciálně vhodný dárce tkání, dochází k pečlivé analýze všech dostupných údajů o zmíněném dárci, a jestliže splňuje všechna zdravotní, věková a časová kritéria stanovená legislativou ČR, je tento posouzen jako vyhovující a je možno uskutečnit odběr. Všechny odběry jsou realizovány přímo na pracovištích ústavů patologie či soudního lékařství. Provádí je zpravidla tříčlenný odběrový tým a samotný odběr probíhá za přísně aseptických podmínek a za použití sterilního materiálu.

Achillova šlacha po zpracování

Balení tkání po odběru

Zpracování v čistém prostoru třídy A

Amniová membrána

Dezinfekce dárce před odběrem

Kalva před zamražením

Každý odběr má specifickou rouškovací, dezinfekční a odběrovou fázi. Tyto etapy jsou velmi usnadněny používáním pomůcek a setů, které jsou připraveny specializovanou firmou přímo na míru potřebám odběrového týmu. Hlavní výhodou je, že položky v setech jsou uspořádány podle posloupnosti použití při jednotlivých procesech, a tudíž značně ulehčují celý postup. Po odběru je tkáň uložena do karantény I, a to po dobu nutnou k sérologickému vyšetření séra dárce a mikrobiologických stěrů z odebraných tkání. Pokud jsou zmíněná vyšetření negativní, je tkáň propuštěna lékařem (kvalifikovanou osobou) ke zpracování.

Zpracování muskuloskeletální tkáně – tzn. její čištění, úprava a fragmentace – se provádí v nově vybudovaném čistém prostoru v třídě čistoty A na pozadí D. Takto zpracovaný materiál je zabalen a uložen do karantény II, kde je skladován po dobu mikrobiologického vyšetření stěrů a vzorků ze zpracování dané tkáně. V případě negativních výsledků vyšetření lékař (kvalifikovaná osoba) transplantáty propustí, a ty jsou následně předány do úseku expedice. Zde je zajištěno vyřízení poptávky klientů a distribuce vyrobených transplantátů. Nutno dodat, že každý dárce a následně i každý vyrobený tkáňový nebo buněčný transplantát je označený jedinečným a nezaměnitelným identifikačním číslem, které zaručuje anonymitu produktu a zároveň znemožňuje jeho záměnu. Ze zákona je dána nutnost dohledatelnosti transplantátu od dárce až k příjemci. Klienti (zdravotnická zařízení) vypisují přiložené návratky s údaji o příjemci transplantátu a odesílají je zpět na naše pracoviště.

Produkty vyráběné ve TB FN Brno

TB FN Brno má ve své nabídce širokou paletu produktů. Mezi běžně dostupné transplantáty patří kostní allografty zmrazené (kortikální špalíky, kortikospongiózní štěpy), patelární ligamentum, Achillova šlacha, drcená čištěná lyofilizovaná spongióza, amniové membrány, skléry, rohovky, kožní štěpy meshované. Mezi novinky patří zmrazené svalové šlachy (od musculus tibialis anterior et posterior), menisky a fascia lata různých rozměrů. Možné jsou také speciální objednávky. TB FN Brno úzce spolupracuje s klinickými lékaři. Podle jejich požadavků lze vyrobit špalíky různých rozměrů z diafýz dlouhých kostí, celé epifýzy i s částí diafýzy a další produkty připravené podle potřeb lékařů.

Svalová šlacha po zpracování

Meshovaný kožní štěp


O autorovi: Drahomíra Procházková, Daniel Špirka, DiS., Mgr. Ján Karkoška, MUDr. Barbara Kubešová, Tkáňová banka FN Brno (dprochaz@fnbrno.cz)

Ohodnoťte tento článek!