Pressoterapie a ulcus cruris venosum

Ulcus cruris je chronické onemocnění s dlouhou dobou léčby, které se řadí k nejrozšířenějším chorobám vůbec. Nejčastější příčinou je žilní insuficience. Léčba pacienta musí být komplexí s využitím moderního krytí, komprese a fyzikální terapie ve formě lymfodrenáže (po vyloučení možných kontraindikací). Klíčová slova: ulcus cruris, žilní incuficience, hojení, pressoterapie

SUMMARY
Ulcus cruris is a chronic condition that requires long term treatment. The leading cause of this very common condition is venous insufficiency. The treatment has to be complex, include modern materials, compression and physical therapy in the form of lymphatic drainage (after possible contraindications have been ruled out). Key words: ulcus cruris, venous insufficiency, healing, pressure therapy

Ulcus cruris je ztráta kožní substance, zasahuje různě hluboko do podkožního tkaniva. Je to chronické onemocnění s dobou hojení více než 6 týdnů. Hojení ulcus cruris probíhá ve třech fázích – exudativní (zápalová), proliferační (granulační) a fáze reepitelizační (remodelační). Příčina většiny vředů předkolení je podmíněna venózní insuficiencí, avšak existuje řada jiných příčin, například arteriální, lymfatické, neuropatické atd. Znalosti procesu hojení a možných faktorů, které mohou ovlivňovat hojení, jsou základní podmínkou k určení správného postupu léčby.

Cílem lokální léčby ulcus cruris je sanace spodiny, podpora její granulace a epitelizace. V posledních letech zaznamenala lokální terapie ulcus cruris značné změny. Využívají se nové krycí prostředky, které umožňují tzv. vlhké hojení rány.

Přístup k léčbě pacienta s ulcus cruris musí mít komplexní charakter. Moderní krycí prostředky jsou vyvinuty na základě nejnovějších poznatků o hojení ran. Jejich hlavní úlohou je zajištění vlhkého prostředí, které vytváří přirozené podmínky pro léčbu ulcerací (1).

Tyto krycí prostředky jsou různého materiálového složení. Rozdělují se do několika skupin podle jejich složení a účinku. Patří sem hydrogelové krytí, hydrokoloidy, alginátové krytí, prostředky s aktivním krytím, hydropolymerové krytí, pěnové polyuretanové krytí, hydroaktivní, enzymatické prostředky, prostředky s kyselinou hyaluronovou, kolagenové krytí, krytí s obsahem chitoskinu, krytí z hydrovláken, antibakteriální a antiseptické prostředky, biologické krytí. K jejich správnému použití jsou nutné znalosti o procesu hojení, složení a účinku jednotlivých krytí. Většina ulcus cruris venózní etiologie se při adekvátní a komplexní terapii hojí poměrně rychle, přičemž zhruba dvě třetiny se zhojí za 24 týdnů. Avšak asi 20 % ulcerací nejeví známky hojení ani při adekvátní terapii. Čím déle ulcerace trvá a je větší, tím nepříznivější má prognózu. Nepříznivou prognózu mají ulcerace větší než 10 cm2 a trvající více než 6 měsíců (2).

Pressoterapie a ulcus cruris venosum

Pressoterapie a ulcus cruris venosum

Pressoterapie a ulcus cruris venosum

Komplexní léčba kromě lokálního ošetřování zahrnuje systémovou léčbu základní příčiny, léčbu bolesti, někdy chirurgickou léčbu, ale i fyzikální léčbu. V případě fyzikální léčby při ulcus cruris venózního či lymfatického původu je kromě nutné kompresivní terapie vhodné využití i přístrojové pressoterapie. Ulceraci je nutné před lymfodrenáží pokrýt obvazem, na který se přiloží nepromokavá fólie (3).
Indikace přístrojové pressoterapie zahrnuje v první řadě lymfedém primární a sekundární, ale také chronické edémy žilního původu při varixech, při chronické venózní insuficienci, posttrombotický syndrom, vzpomínaný ulcus cruris venosum, lipolymfedém, lipedém, postraumatické edémy, pooperační edémy, profylaxi tromboembolické choroby atd.

Přístrojová pressoterapie je zvláštní formou kompresivní léčby a je vhodným léčebným postupem při projevech chronické žilní insuficience všech stupňů (4).
Působí na zmenšení objemu končetiny redukcí intersticiální tekutiny, dále zvyšuje venózní odtok z postižené končetiny stlačením povrchových vén a kompresí svalů končetiny vyprázdní její hluboké žíly. Zmenšením edému a zlepšením oběhových poměrů v postižené oblasti vytvoříme vhodné podmínky pro potřebné hojení.

Zároveň působí tromboprofylakticky zmenšením hematokritu, zvýšením faktoru VIII, zvýšením aktivity vitaminu C a zvýšením fibrinolytické aktivity (3). Přístroje jsou vybavené programy, kterými se nastavuje kompresní tlak, délka komprese, drenáž z periferie, z centra, tlakový gradient komor. Nejčastěji se začíná kompresí z centra do periferie.

Při pressoterapii dochází k cyklickým masážím končetiny přístrojem s několika nafukovacími komorami, které se postupně plní vzduchem a najednou se vyprazdňují.
Kontraindikace:

* akutní trombóza hlubokých žil,
* akutní zánět žil,
* erysipelas,
* edémy kardiálního, renálního a hepatálního původu.

Hojení ran je složitý proces vyžadující komplexní přístup. Komplexním přístupem k pacientovi s ulcus cruris za využití vhodného krycího materiálu, kompresivní terapie a pressoterapie stejně jako systémové terapie, můžeme zefektivnit léčbu ulcus cruris a zvýšit kvalitu života pacienta.


O autorovi: MUDr. Andrea Hradiská, Kožní ambulance, Uherskohradišťská nemocnice (hradiska.andrea@post.sk)

Ohodnoťte tento článek!