Prestiž odborné učitelky, interpretace výzkumu

Ve výzkumné práci jsem porovnávala prestiž odborné učitelky u sester, nemocných a studentů. Teoretická část byla věnována postavení učitele ve společnosti dříve a nyní, osobnosti učitele, profesionalitě a vzdělávání odborných učitelů. Výzkumná část pak osobnosti odborné učitelky, jejím vlastnostem, chování, jednání, úpravě zevnějšku a společenskému postavení vůči dalším zdravotnickým profesím a vybraným povoláním. Výzkumu se zúčastnilo 150 respondentů.

SUMMARY

The aim of the research study was to compare the prestige of a nursing teacher among nurses, patients and students. The theoretical part was dealing with the place of teachers in society in the past and today, with the teachers’ personality, professionalism, and education of the teachers. The research part was focused at the personality of the nursing teacher, her character traits, behavior, grooming and social position compared to other healthcare professionals. 150 respondents participated in the study.

V současnosti je odborná učitelka absolventkou zdravotnického oboru, který vyučuje, má ukončené vysokoškolské vzdělání. Měla by chápat moderní trendy ošetřovatelství, umět předávat vědomosti a dovednosti a především být člověkem, který pozitivně ovlivňuje a motivuje další generace k výkonu náročného povolání sestry. Odborná učitelka koordinuje spolu s kolegy výuku v „přirozených“ podmínkách s cílem integrovat studenty do tohoto prostředí. Efektivita jejího působení se odráží nejen v kvalitě výuky, ale i v další motivaci a uplatnění studentů v ošetřovatelství. Z toho vyplývá, že společenské postavení odborného učitele ovlivňuje mnoho faktorů a je posuzováno nejen studenty, ale i zdravotníky a širokou veřejností.

Prestiž je měřítkem vyššího nebo nižšího postavení někoho či něčeho ve společnosti, je ovlivněna hierarchií jejích hodnot. Zatímco technické a technologické změny ovlivňují především náplň povolání, prestiž se odvíjí od společenskopolitického systému a míry úcty, která je s jednotlivými profesemi spojena.

Metodika výzkumu

Cílem výzkumu bylo porovnat prestiž profese odborné učitelky u všeobecných sester (S 1), nemocných (S 2) a studentů (S 3). Ze statistického hlediska jsou v komplexním hodnocení jednotlivců, v bodování skupin a interakci mezi nimi významné statistické rozdíly. K výzkumu jsme použili dotazníkovou metodu, k ověřování hypotéz chí-kvadrát. Stanovili jsme aritmetické průměry a mediány, pomocí nichž jsou vyjadřovány střední hodnoty statistických souborů pro výpočet mediánů v intervalovém rozdělení četností.

Stanovení hypotéz

Cíl – porovnat prestiž odborné učitelky u sester, studentů a nemocných H 1 – Nejvyšší prestiž dosahuje odborná učitelka u laické veřejnosti. H 2 – Nejnižší prestiže dosahuje odborné učitelka u všeobecných sester. H 3 – Odborná učitelka má být vzorem sesterské profese. H 4 – Odborná učitelka se v celkové společenské prestiži umístí do 10. místa v pořadí mezi námi vybranými ostatními profesemi.

Shrnutí výsledků

Na základě vyhodnocení výsledků byla ověřována první hypotéza, že nejvyšší prestiže dosahuje odborná učitelka u laické veřejnosti, tedy u S 2. Prestiž odborné učitelky dosáhla bodového hodnocení 6,66 (medián 7), tzn. 9. místo žebříčku třiceti vybraných profesí. U S 1 odpovídalo bodové hodnocení 6,38 (medián 6,5) 9. místu z uvedených třiceti profesí, u S 3 má tato skupina bodové hodnocení 6,44 (medián 7) a obsadila tak 8. místo v žebříčku dalších třiceti profesí.

Z toho vyplývá, že nejvyššího společenského uznání dosáhly odborné učitelky u S 3, nebylo potvrzeno, že by dosahovaly nejvyšší prestiže u S 2. Hypotéza se nepotvrdila. Druhá hypotéza se týkala postavení odborné učitelky u S 1. Odborná učitelka se umístila na 9. místě u S 1 a S 2, u S 3 obsadila 8. místo žebříčku společenského uznání. Statisticky bylo ověřeno, že nejnižší prestiže učitelka dosáhla u S 1. Hypotéza se potvrdila.

Třetí hypotéza obsahovala předpoklad, že se většina respondentů domnívá, že odborná učitelka má být vzorem sesterské profese. Jednoznačně se potvrdila, 113 (90 %) dotázaných odpovědělo kladně, 10 dotázaných (7 %) označilo „nevím“ a 7 dotázaných (5 %) odpovědělo záporně. Čtvrtá hypotéza zjišťovala umístění odborné učitelky do 10. místa žebříčku v hodnocení třiceti vybraných profesí. Všeobecné sestry umístily odbornou učitelku na 9. místo (6,38, medián 6,5), u S 2 obsadila také 9. místo (6,66, medián 7) a studenti ji umístili na 7. místo (6,22, medián 7). Výzkum potvrdil poměrně vysokou prestiž odborného učitele s celkovým umístěním na 8. místě mezi vybranými profesemi, nejvyšší prestiž v jednotlivých skupinách byla u S 3 na sedmém místě a u S 1 a S 2 na místě osmém.

Závěr

Prestiž učitele se jako společenský fenomén ve 20. st. téměř stabilizovala. Dokazují to sociologické výzkumy, učitel jako profese se objevuje v první desítce vybraných povolání. Domnívám se, že výzkum prestiže odborné učitelky je ojedinělý a potvrdil, že toto povolání je odbornou i laickou veřejností řazeno k učitelskému povolání obecně, a v mnohém zdůraznil význam kvality předpokladů a příkladu v přípravě sester.

LITERATURA
Profesní dráha ve 20. století Havlová, J. Praha, Karolinum 1996
Sociologie výchovy a školy Havlík, R., Kota, J. Praha, Portál 2002
Učitelské povolání z pohledu sociálních věd Havlík, R., Kota, J., Spilková, V. a kol. Praha, PFUK 1998
Výzkum a ošetřovatelství Bartlová, S., Sadílek, P., Tóthová, V. Brno, NCO NZO 2005

Mgr. Zuzana Pohlová VŠZ o. p. s., Praha 5, Duškova 7

Ohodnoťte tento článek!