Prevence kouření v pedagogické praxi

Lidé se mylně domnívají, že jim kouření cigaret pomáhá k uklidnění a ke znovuobnovení sil, ve skutečnosti jenom a pouze zastavuje nepříjemné abstinenční příznaky, které se objeví, když nikotin v těle poklesne. Kuřáci často mezi hlavní důvody, proč začít a už nikdy nepřestat kouřit, zahrnují to, že si krátí čas při čekání, nenudí se, zaženou hlad, jsou in, bude se jim lépe dýchat, odpočinou si a uklidní se.

Vzhledem k tomu, že podle statistických údajů v současné populaci nedochází ke snižování počtu kuřáků, hlavně mezi mladistvými a stejně tak mezi pracovníky nelékařských profesí, rozhodli jsme se ve spolupráci s Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky LF UK, Fakultní nemocnice Karlovo náměstí, pod vedením doc. MUDr. Evy Králíkové, CSc., v listopadu 2012 (v předvečer Mezinárodního dne nekuřáctví) uspořádat (pro všechny pedagogické pracovníky) odbornou konferenci na téma Mezinárodní den nekuřáctví a prevence na zdravotnické škole. Konference proběhla za finanční podpory International Society of Nurses in Cancer Care, Vancouver, Kanada, která se aktivně podílí na šíření prevence kouření v České republice. Oběma výše uvedeným organizacím patří také vřelý dík za umožnění vlastní realizace.

Platná legislativa

Zákon č. 379/2005 Sb. zahrnuje následující paragrafy, které mají přímý vztah k této problematice ve školních zařízeních: * § 8 zahrnuje zákaz kouřit na veřejných místech, v uzavřených prostorách přístupných veřejnosti, v prostředcích veřejné dopravy, ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení, v zařízeních společného stravování, ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, * § 9 provozovatel je na místech podle § 8 povinen umístit u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření. Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu, * § 6 ukládá zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let, * § 19 Krátká intervence – zdravotničtí pracovníci jsou při výkonu svého povolání povinni u osob užívajících tabákové výrobky provést krátkou intervenci spočívající ve včasné diagnostice škodlivého užívání, * § 20 Typy odborné péče poskytované osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky a osobám na těchto látkách závislým. Osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky a osobám závislým na těchto látkách se poskytuje odborná péče, jejímž cílem je mírnění škod na zdraví působených tabákovými výrobky. Tato odborná péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče, popřípadě v jiných zařízeních zřízených za tímto účelem.

Postup proti žákům kuřákům v pedagogické praxi

Pokud by došlo ke konzumaci tabákových výrobků ve škole, pak v případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci dále pokračovat. Pedagogický pracovník postupuje podle školního řádu dané školy: o události je nutné sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte), a jestliže se jednání opakuje, je povinností školy vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit výchovná opatření v souladu se školním řádem.

Preventivní opatření

Preventivní opatření jsou zcela konkrétně zakotvena v Minimálním preventivním programu školy, který zahrnuje přístup pedagogických pracovníků, doporučené obsahy třídnických hodin, zajišťování autentických odborných přednášek a besed v daných ročnících a v neposlední řadě je tato problematika zahrnuta ve vzdělávacích programech jednotlivých odborných i všeobecných předmětů. V rámci Studentské odborné činnosti usilujeme o zaměření a prohlubování vědomostí žáků v dodržování zásad zdravého životního stylu, kam bezesporu prevence nikotinismu patří. Žáci tak ve spolupráci s vyučujícími řeší a statisticky vyhodnocují problematické oblasti, kdy se domníváme, že dochází nejen k rozvoji jejich schopností, ale především k přímé konfrontaci s vlastními výsledky a závažností situace. Celoročně žáky zapojujeme do peer programů, podporujeme iniciativu žáků v získávání a vytváření informačních materiálů preventivně zaměřených. Kdyby každá z 90 000 sester pomohla přestat kouřit 4 kuřákům ročně, intervenováno by bylo 360 000 (16 %) všech českých kuřáků!!!

O autorovi| PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph. D.1, Mgr. Pavla Hřebíková2, PhDr. Zuzana Pohlová3 ředitelka SZŠ Ruská1, školní metodička prevence sociálně-patologických jevů, SZŠ Ruská2, zástupce pro teoretické a praktické odborné předměty SZŠ Ruská3

Ohodnoťte tento článek!