Preventivní péče

Dotaz: Jsem povinna se zúčastnit preventivní prohlídky u lékaře, kterého mi určil můj zaměstnavatel? Nejde o porušení zásady svobodné volby lékaře?

Podle § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Ustanovení § 18 pak stanoví, že závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Základním úkolem zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči je poradenská činnost pro zaměstnavatele a zaměstnance při plnění povinností, které jsou jim ukládány zákoníkem práce a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Součástí závodní preventivní péče je i posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání posudků, které jsou zaměstnavateli i zaměstnancům podkladem pro rozhodování ve věcech pracovněprávního vztahu. Za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci jsou prováděny preventivní prohlídky, a to v termínech a rozsahu stanovených v právních předpisech.

Základním závazným předpisem, který stanoví i druhy prohlídek, jimiž jsou vstupní, periodická, mimořádná, řadová, výstupní a následná, je Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění. Zaměstnavatel je podle § 133 odst. 1 písm. d) zákoníku práce povinen sdělit svým zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se lékařských preventivních prohlídek a mimořádných preventivních prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Současně, vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je podle § 133 odst. 1 písm. a) zákoníku práce povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, ke kterým není mimo jiné zdravotně způsobilý, musí zaměstnavatel zaměstnance k předepsaným zdravotním prohlídkám poslat ještě před uplynutím doby platnosti zdravotního posudku, na základě kterého je zaměstnanec oprávněn vykonávat práci. V souvislosti s tím, že k posuzování zdravotní způsobilosti je nezbytná nejenom znalost zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance, ale také znalost zdravotní náročnosti práce vykonávané v konkrétních podmínkách daného zaměstnavatele, je účelné, aby tyto prohlídky vykonával lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči. Podle ustanovení § 134 b) zákoníku práce je toto v případech zvláštní odborné způsobilosti vyžadováno přímo zákonem. Z těchto důvodů je závodní preventivní péče vyloučena ze svobodné volby lékaře tak, jak stanoví § 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Tímto však není omezena svobodná volba lékaře k poskytování zdravotní péče v souvislosti s nemocí nebo k preventivním prohlídkám podle § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Ohodnoťte tento článek!