Prezidium České asociace sester tentokráte z Brna

V Brně proběhl 22. září 2007 sněm předsedkyň sekcí České asociace sester. Klidný průběh setkání zajistila paní Eva Kvasnicová, hlavní sestra Vojenské nemocnice Brno a členka prezidia ČAS.

Mezi prvními vystoupil MUDr. Ondřej Šimečka, který přítomné seznámil s možnostmi spolupráce s organizací Lékaři bez hranic (Medecins Sans Frontieres). Podrobné informace najdou kolegyně na www.cnna.cz Prezidentka ČAS, Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, informovala o strategii prezidia na léta 2007–2010, která bude dopracována za jednotlivé sekce a regiony a bude uvedena na www.cnna.cz Nová úprava webových stránek bude realizována v počátku listopadu. Novelizaci stránek obdrží předsedkyně e-mailem.

Prezidium ČAS chce pomoci řešit i některá horká témata, která trápí české sestry. V průběhu podzimu 2007 budou například realizovány rozhovory do odborného tisku, rozhlasu nebo TV. 31. října proběhla tisková konference na téma „Co pálí české sestry“. Na tiskovou konferenci byli pozváni zástupci MZ ČR, MPSV, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a také zástupci médií.

Podrobné informace o průběhu tiskové konference se čtenářky dozvědí v dalším čísle. Další bod jednání jistě potěší všechny kolegyně, které již delší dobu pociťují absenci doplnění svého pracovního oblečení o odznak. Prodej nových odznaků bude realizován prostřednictvím sekcí a regionů (Registrovaná sestra; Registrovaný laborant; ČAS – stříbrný; ČAS – barevný; Zdravotnický asistent).

Česká asociace sester bude participovat na dalších aktivitách: např. tvorba videokazety Péče o pacienta s PEG s aktivní účastí paní Tamary Starnovské. V současné době pracovní skupina, ve složení Pavla Povolná, Tereza Pečánková, Dana Machálková pod vedením Bc. Ireny Pejznochové, velmi aktivně připravuje projekt ročního kurzu Edukace pro sestry. V současné době je hotov Logický rámec a připravuje se kompletní návrh výuky jako součásti projektu.

Na konferenci ČAS 17. 11. 2007 v Karlových Varech bude pokřtěna kniha autorek Škubová, Chvátalová Jak šel ČAS a bude představen Výkladový slovník nakladatelství Grada. Členky prezidia se také aktivně zúčastňují konferencí a kongresů, což je samozřejmě velmi náročné nejen časově.

O stavu hospodaření připravila ing. Marie Kočová podrobnou zprávu. O stavu členské základny hovořila paní Věra Kunová: 2001–2007 celkem: 29 041 členů 1–8/2007: 2787 nových členů Zastavené/přerušené členství: 8715 členů Celkem: 20 326 členů Sekce: 22 935 členů Platby členských příspěvků: 11,4 % neplatičů

V roce 2008 se opět bude konat nejvýznamnější akce Mezinárodní den sester 2008. Vzhledem k velkému zájmu o tuto akci je nutné vybrat vhodnější prostory.Návrhy a náměty mohou kolegyně směrovat na své předsedkyně sekcí a regionů, které postoupí všechny náměty prezidiu.Dále byla založena nová Sekce seniorů, kterou představila paní Růžena Wágnerová.

Vzhledem k tomu, že zejména sestry z ordinací praktických a odborných lékařů mají velmi ztížený přístup ke všem informacím a mnohdy nejsou registrovány v žádné profesní organizaci, rozhodlo se prezidium ČAS povolit vytvoření nové sekce pro sestry primární péče. Její vznik zaštítí Bc. Irena Pejznochová.

Všechny aktivní sestry z oblasti primární péče, které mají chuť a elán dělat něco pro sebe a své kolegyně, se mohou hlásit na e-mail: irena.pejznochova@seznam.cz. Na závěr byly představeny pracovní skupiny: Skupina pro kvalitu péče ČAS: Mgr. Dita Svobodová Skupina pro legislativu: Bc. Erna Mičudová Skupina pro dohodovací řízení: Míla Machovcová Skupina pro vzdělávání: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph. D.

Skupina pro soudní znalce: Mgr. Iva Vašátková, Ph. D. Skupina pro reorganizaci ČAS: Eva Kvasnicová Skupina pro projekty EU: První schůzka 11. 10. 2007 Činnost kreditní komise představila její předsedkyně Bc. Milada Appeltová: Rok 2006 – uděleno celkem 6819 souhlasů Rok 2007 – do září uděleno celkem 5490 souhlasů Rok 2004 – září 2007 uděleno celkem 16 565 souhlasů Na webových stránkách bude vyvěšena databáze souhlasných stanovisek. V průběhu roku se konají ve všech regionech velmi zajímavé akce ve formě konferencí, sympozií nebo kurzů a je velmi dobré, aby o nich věděly i ostatní kolegyně.

Informace o průběhu těchto akcí mohou kolegyně zasílat Bc. Ireně Pejznochové na e-mail:irena.pejznochova@seznam.cz.Fotodokumentace je vždy vítána. Všechny informace budou uloženy na webových stránkách k dispozici všem kolegyním. V závěru chceme všem kolegyním připomenout možnost komunikace s prezidiem i prostřednictvím sekretariátu, který vede paní Olga Pacholíková (po 11.00–13.30; út 13.00–18.00 hod.; čt 11.00– 13.30 hod.). V úterý jsou v sídle ČAS přítomny od 15.30 do 17.00 hod. prezidentka Mgr. Dana Jurásková a viceprezidentka Bc. Milada Appeltová. Kreditní komise funguje 5 dnů v týdnu, 30 hod. týdně prostřednictvím paní Jany Vlkové.


Bc. Irena Pejznochová, Tiskové oddělení Česká asociace sester

Ohodnoťte tento článek!