Příprava pacientů ke kardiochirurgické operaci

Koronarografie je rentgenové zobrazení srdečních cév. Na naše pracoviště přijímáme pacienty k provedení plánované koronarografie. Tito pacienti jsou k nám odesíláni odbornými lékaři ve spádu nebo cestou naší ambulance. Také se u nás provádí akutní koronarografie, a to u pacientů s akutním infarktem myokardu. Ti jsou hospitalizováni na naší jednotce intenzivní péče.


SOUHRN: Koronarografie je rentgenové zobrazení srdečních cév, které provádíme jako akutní nebo plánovaný výkon. Přístup je zajištěn cestou a. radialis nebo a. femoralis. Podle výsledku připravujeme pacienty ke kardiochirurgické operaci.
Klíčová slova: koronarografie, radiální přístup, femorální přístup, kardiochirurgická operace

SUMMARY: Coronarography is an X-ray picture of heart vessels which is done as an acute or planned procedure. The access is via radial or femoral artery. Based on the results of the examination the patients may be prepared for cardiac surgery.
Key words: coronarography, radial access, femoral access, cardiac surgery


Na angiolince provádíme koronarografie radiálním nebo femorálním přístupem, to znamená, že Seldingerovou metodou je punktována a. radialis nebo a. femoralis (obr. 1, 2, 3). V současné době je upřednostňován radiální přístup. Výhodou tohoto postupu je maximální zkrácení doby hospitalizace a zvýšení komfortu pro pacienty (odpadá mnohahodinové ležení po výkonu).
Po návratu pacienta z koronarografie se ihned dozvídáme, jaký je nález na koronárních cévách, a podle toho postupujeme dál.

V případě negativního nálezu, provedení angioplastiky cestou a. radialis, nebo pokud se lékaři rozhodnou pro konzervativní řešení, můžeme pacienta ještě týž nebo následující den propustit domů. V případě femorálního přístupu zůstává pacient hospitalizován maximálně 3 dny.
Jestliže je při koronarografii zjištěno závažné postižení koronárních cév nebo chlopenní vada, provádíme další vyšetření bezprostředně před kardiochirurgickou operací. Tato vyšetření se odvíjejí od aktuálního zdravotního stavu pacienta.

Kardiochirurgická operace může být provedena urgentně (neodkladně, ihned po provedené koronarografii) a v tomto případě se předoperační vyšetření minimalizují. Provádíme echokardiografii, rtg srdce a plic přímo na oddělení. Odebíráme krev na základní vyšetření (biochemický rozbor, koagulace, krevní obraz) a objednáváme transfuze. Před akutním kardiochirurgickým výkonem musí být pacient kompletně oholen (celé tělo, kromě vlasů). Podle ordinace anesteziologa je pacient premedikován a předán na operační sál. Po celou dobu přípravy dbáme na bezpečí pacienta a respektujeme jeho obavy a případné obtíže řešíme. V případě indikované časné kardiochirurgické revaskularizace provádíme komplexní předoperační vyšetření v rámci jedné hospitalizace. Po došetření překládáme pacienta na kardiochirurgickou kliniku.

Obr.1: Koronarografie - radiální přístup

Obr.1: Koronarografie - radiální přístup

Obr.1: Koronarografie - femorální přístup

Předoperační vyšetření se skládá z vyšetření krve: biochemický rozbor, koagulace, krevní obraz, sedimentace, u pacientů s diabetem mellitem vyšetřujeme glykovaný hemoglobin a dále vyšetření moči. Nezbytné je také zjištění krevní skupiny. Vyšetření na HIV, HbsAg a BWR provádíme s písemným souhlasem pacienta. Mezi další vyšetření patří ultrazvukové vyšetření karotid, neurologické vyšetření, echokardiografie, spirometrie, rtg srdce a plic.

U pacientů s chlopenní vadou provádíme navíc vyšetření na vyloučení tzv. fokusů (infekčních ložisek). Mezi tato vyšetření patří stěr z krku, vyšetření moči kultivačně, ORL vyšetření a rtg paranazálních dutin, stomatologické vyšetření (eventuálně s následujícím ošetřením), urologické a u žen gynekologické vyšetření.

V případě potřeby provádíme další doplňující vyšetření, např. alergologické, hematologické či gastroenterologické, což se vždy odvíjí od aktuálního stavu pacienta. Veškerá vyšetření a péči o pacienta je potřeba provádět s ohledem na jeho zdravotní stav.

Další variantou předoperační přípravy ke kardiochirurgické operaci je ambulantní vyšetření, a to v případě, že je pacient stabilní a jeho koronarografický nález dovoluje tento postup. U nás provedeme vyšetření krve, moči a echokardiografii. Další vyšetření jsou objednána v rámci ambulancí FN Olomouc a pacient je absolvuje po předchozí individuální domluvě. Na závěr se dostaví se všemi výsledky ke konzultaci na kardiochirurgickou ambulanci.

Například v srpnu 2010 jsme na našem oddělení provedli 132 koronarografických vyšetření, z toho 24 pacientů bylo indikováno ke kardiochirurgické revaskularizaci a u 5 z těchto nemocných byla provedena urgentní operace a poté byli předáni k dalším vyšetřením na kardiochirurgii.


O autorovi: Magdaléna Zelinková, I. interní klinika, FN Olomouc (magdalena.zelinkova@fnol.cz)

Ohodnoťte tento článek!