Problematika pádů ve zdravotnickém zařízení

Pád pacienta ve zdravotnickém zařízení se pokládá za mimořádnou událost vyúsťující v nezamyšlené spočinutí pacienta na zemi nebo na jiném, níže položeném povrchu. Mezi nejvážnější problémy, které s pády souvisejí, řadíme morbiditu, mortalitu a finanční náklady s nimi spojené (Resources, 2007).

V rámci Středoškolské odborné činnosti studentky Střední zdravotnické školy v Prostějově vypracovaly odbornou práci, která se zabývala problematikou pádů ve vybraném zdravotnickém zařízení.
Problematice pádů se Nemocnice Prostějov věnuje systematicky od roku 2001. Přesto studentky zajímalo, zda se již známé výsledky jednotlivých studií zdravotnického zařízení potvrdí, či nikoli.
Cílem odborné práce bylo zmapovat výskyt pádů u hospitalizovaných pacientů na lůžkových odděleních Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) a interního oddělení (INT) v Středomoravské nemocniční a. s. – odštěpném závodě Nemocnice Prostějov (Nemocnice Prostějov) za období jednoho roku 2011-2012, analyzovat jejich příčiny a okolnosti.
Dílčí cíle výzkumného šetření: Cíl 1: Zjistit výskyt pádů v rámci pohlaví pacientů. Cíl 2: Zjistit místo, kde nejčastěji dochází k pádům pacientů.
Cíl 3: Zjistit čas pádů pacientů.
Cíl 4: Zjistit zranění pacientů po pádu.
Cíl 5: Navrhnout řešení možných nedostatků vyplývajících z praktické části odborné práce – vytvoření edukačního materiálu.
Graf č.1

Charakteristika výzkumného souboru

Výzkumné šetření proběhlo na oddělení LDN a INT z důvodu nejvyššího výskytu pádů za sledované období od 1. října 2011 do 30. září 2012. Oddělení LDN se skládá ze tří stanic (LDN A, LDN B, LDN C) s celkovým počtem 72 lůžek. Interní oddělení se skládá ze tří stanic (INT A, INT B, INT C) a jedné JIP s celkovým počtem 72 lůžek.

Charakteristika
Graf č.1
výzkumné metody

Hodnocené parametry souboru byly zpracovány na podkladě formuláře Záznam pádů pacienta/pacientky. Tento formulář je standardně používán v rámci všech oddělení Nemocnice Prostějov. Veškerá data obsažená ve formuláři byla prostudována a zpracována pouze za účelem odborné práce. Formulář se vyplňuje elektronicky.
První část formuláře obsahuje identifikační údaje o pacientovi (jméno, datum narození, datum přijetí na oddělení apod.).
Druhá část obsahuje položky: pracoviště, na kterém k pádu došlo, datum a čas pádu, místo pádu, následek pádu.
Třetí část je určena pro komentář, zde ZP popisují pád.

Hlavní výsledky výzkumu

V období od 1. října 2011 do 30. září 2012 bylo v LDN hospitalizováno celkem 784 pacientů, z toho 687 starších 65 let. Potenciální riziko pádů bylo zjištěno u 734 pacientů. U těchto pacientů došlo za sledované období k 89 pádům. Ve stejném období bylo na INT hospitalizováno celkem 2986 pacientů, z toho 2002 starších 65 let. Potenciální riziko pádů bylo zjištěno u 2075. U těchto pacientů došlo za sledované období k 70 pádům.
Z grafů 1 a 2 je patrné, že nejčastějším místem pádů na LDN i na INT se stal pokoj. Méně častým místem byla koupelna a WC. Na LDN upadlo na pokoji 84 pacientů a na INT upadlo celkem 53 pacientů. Graf 3 znázorňuje, že nejčastější příčinou pádů na INT bylo vstávání z lůžka, tímto způsobem upadlo 31 pacientů z celkového počtu 70. Nejistou chůzí upadlo na INT 15 pacientů. Na LDN byla nejčastější příčinou nejistá chůze ve 25 případech, následovaná vstáváním z lůžka, a to v 19 případech. Při vstávání z lůžka docházelo k pádům nejčastěji při podávání předmětů, signalizaci a nedbání vlastní bezpečnosti. Do nejisté chůze byla zařazena porucha rovnováhy, nevhodná obuv, problémy s pohyblivostí. Na LDN byly náchylnější k pádům ženy s počtem pádů 59 oproti mužům s počtem pádů 33 za období sledování. Na INT byly naopak náchylnější k pádům muži s počtem pádů 37 oproti ženám s počtem pádů 33. Dalo by se říci, že pády v rámci pohlaví jsou zde rovnoměrně zastoupeny. Časový údaj ve výskytu pádů nehrál přílišnou roli. Výskyt pádů v určených časových úsecích byl vyrovnaný (graf 4).
Graf 5 znázorňuje počet pádů bez zranění a se zraněním. Na LDN za období sledování bylo zaznamenáno 54 pádů bez zranění a celkový počet pádů se zraněním činil 35. Z toho bylo 30 pádů s lehkým zraněním, 4 pády se středně těžkým zraněním a 1 pád s těžkým zraněním. Celkový počet pádů bez zranění na INT za období sledování byl 42 a celkový počet pádů se zraněním byl 28, což byly pády s lehkým zraněním. Pády se středně těžkým zraněním a těžkým zraněním se nevyskytly.

Závěr

Výzkumná práce studentek potvrdila výsledky systematického sledování pádů Nemocnice Prostějov. Například se potvrdilo, že nejčastěji pacienti padají při vstávání z lůžka a nejisté chůzi. Nejčastějším místem pádů pacientů je pokoj a pacienti nad 65 let zůstávají nejčastější rizikovou skupinou.
Na základě zjištěných informací studentky vytvořily edukační materiál určený pro rizikové pacienty. Tento materiál se skládá z 12 edukačních karet a zaměřuje se na oblasti primární prevence (obr. 1). Součástí edukačního materiálu je ,,kartička“ (obr. 2), která bude sloužit k prevenci pádů při vstávání z lůžka, a to tím způsobem, že pacienta nabádá, aby použil signalizaci, než opustí lůžko. Poslední materiál byl vytvořen pro rodinné příslušníky rizikových pacientů, protože i oni hrají důležitou roli v prevenci pádů.
Tento edukační materiál se postupně začleňuje do běžné praxe. V současné době se již na odděleních používají preventivní „kartičky“ u rizikových pacientů. Další součásti edukačního materiálu se objeví na oddělení v nejbližší době.

Střední zdravotnická škola Prostějov1, studentky SZŠ Prostějov2

Literatura

DOSTÁLOVÁ, B.; NAHODILOVÁ, H. Prevence pádů ve zdravotnickém zařízení. In Sestra.. 2011, roč. 21, č. 1, s. 31-32. ISSN 1210 -0404.
GEBAUEROVÁ, E. Sledování pádů s úrazy. In Sestra. 2004, roč. 14. č. 9, s 37. ISSN 1210-0404.
MORSE, J. Klasifikace pádů a jejich rizika. In Prevence pádů ve zdravotnickém zařízení: Cesta k dokonalosti a zvyšování kvality. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 23. ISBN 978-80-247-1715-9.
RESOURCES, Joint Commission. Prevence pádů ve zdravotnickém zařízení: Cesta k dokonalosti a zvyšování kvality. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1715-9.

Graf 1: Místo pádu – muži
Graf 2: Místo pádu – ženy
Graf 3: Příčiny pádu
Graf 4: Čas pádu Graf 3
Graf 5: Zranění pacientů při pádu

Ohodnoťte tento článek!