Problematika parastomálních kýl

Život stomika může výrazně znepříjemnit vznik parastomální kýly, která je jednou z možných závažných komplikací stomie. Stomická sestra je pacientovi partnerem i rádcem a v rámci dispenzarizace pacienta ve stomické poradně sleduje stav stomie a …

… doporučuje pacientovi vhodný režim a pomůcky, které mohou rozvoji komplikací předcházet.

SUMMARY The quality of life of a patient with a stoma can be severely compromised by parastomal hernia which is one of the most serious complications. The stoma nurse is a partner and consultant and helps the patient choose a proper regime and equipment which helps prevent the complications.

Dispenzarizace pacientů v koloproktologické ambulanci nebo ve stomické poradně po založení stomie je zaměřena na účinnou prevenci a včasné odhalení komplikací. Mezi komplikace, které znepříjemňují život se stomií, patří např. kožní eroze při nevhodném ošetřování, prolaps střeva, nekróza stomie, dehiscence sutury stomie, stenóza stomie, retrakce stomie a rozvoj parastomální kýly.

Parastomální kýla

Velkou roli v pooperačním období hraje erudovaná edukační sestra a sestra ve stomické poradně. Je žádoucí, aby stomici docházeli na kontroly do poradny nejen z hlediska stálého rozvoje nových pomůcek, ale i z důvodu odhalení možných komplikací a kvůli případnému zahájení intervencí zabraňujících jejich progresi.

Kýla (lat. hernia) je vyklenutí peritonea skrze štěrbinu, tzv. kýlní branku v břišní stěně, které může obsahovat tukovou tkáň nebo střevní kličku. Při pozorování pacienta je tak patrné nepravidelné vyklenutí břišní stěny.
Parastomální kýla je u pacientů po založení stomie, podobně jako hernie v jizvě u pacientů po břišních operacích, jednou z možných pooperačních komplikací. (obr. 1) Při založení stomie se protíná břišní stěna pro vyvedení střeva, čímž se oblast břišní stěny zeslabuje. Ke vzniku kýly v peristomální oblasti mohou přispívat stejné faktory, které způsobují kýly i v dalších lokalitách.

Pacient s kýlním pásem

Faktory přispívající ke vzniku parastomální kýly

* kašel
* nadváha a obezita
* fyzicky namáhavá práce
* zvýšení nitrobřišního tlaku při nádorových procesech
* oslabení peristomální oblasti v důsledku infekčních ranných komplikací
* roli hraje i vrozená méněcennost vazivové tkáně

Kýla vzniká postupně – při každém nežádoucím zvýšení tlaku ve stěně břišní dochází k vytlačování střeva oslabeným místem břišní dutiny. Hernie se proto časem zvětšuje. Pacient obvykle bolesti nemá, ale vyklenování může pociťovat jako nepříjemné. Později začíná selhávat fixace stomických pomůcek a životní komfort stomika se zhoršuje. Jsme tedy nuceni zvolit vhodnější a bezpečnější stomické pomůcky, které jsou však snáze patrné pod ošacením, a přesto existuje jisté riziko jejich podtékání.

Kýlní a břišní pásy pro stomiky

Velkou roli v pooperační péči hraje dispenzarizace pacienta ve stomické poradně. Stomická sestra si je vědoma komplikací, které mohou nastat, a může pacientovi doporučit nejen vhodný pohybový režim, ale i vyhovující pomůcky. V časném pooperačním období je při edukaci stomika pamatováno na rizika vzniku komplikací. Jako u všech rozvinutých hernií je jediným řešením chirurgická intervence.

Kýlní pás ORTIKA

U stomiků, kteří mají jen dočasný vývod, se snažíme překonat období „se stomií“ pomocí kýlních či břišních pásů se speciální úpravou pro stomické pomůcky. Pásy jsou vyměřeny na míru, aby splňovaly funkci opory břišní stěny. V současné době existují dva typy břišních opor. Jedním z nich je břišní pás Stomex, který se uzpůsobuje pacientovým potřebám díky vlastnostem materiálu, ze kterého je vyroben. Přední stěna se dá vystřihnout v optimálním místě, kde má pacient stomii. Otvor v břišním páse je důležitý z toho důvodu, aby břišní opora nestlačovala stomické pomůcky a tím i samotný vývod.

V důsledku toho by bylo ztíženo vyprazdňování a např. nežádoucí tlak na sliznici střeva by mohl způsobit mechanické poškození až nekrotizaci sliznice. Druhým typem břišní opory je pás Ortika, který má vyztužený otvor a je třeba vyměřit obvod pasu včetně velikosti stomické pomůcky. (obr. 2, 3) Diagnostika parastomální kýly se opírá zejména o klinické vyšetření, které je možné doplnit ultrazvukovým, případně CT vyšetřením, či rentgenovým vyšetřením střev. Při operačním řešení parastomálních hernií je možné přesunout stomii na jiné místo.

K tomuto výkonu se přistupuje, pokud je stomie nevyhovující anebo je kýla velmi rozsáhlá. Druhým způsobem je plastika kýly vložením síťky např. z kolagenového materiálu (tato síťka podporuje postižené místo a v období zhruba 4 měsíců se vstřebává do tkáně). V pooperačním období je třeba pamatovat na vyloučení zvýšené tělesné námahy a používat břišní oporu.


O autorovi: Mgr. Veronika Zachová, I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie, VFN a 1. LF UK, Praha (veronikaz.kufr@seznam.cz)

Problematika parastomálních kýl
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů